Focus for Android Listing Copy (lo)

Title — 42 characters

Firefox Focus: ບຣາວເຊີເພື່ອຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

Short Description — 75 characters

ຕິດຕັ້ງບຣາວເຊີສ່ວນໂຕ, ໄວ, ແລະ ເປັນບຣາວເຊີທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືໄດ້ສະເຫມີຈາກ Firefox

Description — 977 characters

ທ່ອງເວັບແບບບໍ່ມີໃຜມາຫລັກເຝົ້າຕິດຕາມ. Firefox Focus ໂຕໃຫມ່ນີ້ຈະບັອກຕົວຕິດຕາມອອນໄລນ໌ທົ່ວໄປແບບອັດຕະໂນມັດ — ນັບຕັ້ງແຕ່ຊ່ວງເວລາທຳອິດທີ່ທ່ານເປີດມັນໄປຈົນຮອດເວລາທີ່ທ່ານປິດມັນ. ລຶບປະຫວັດການໃຊ້ງານຕ່າງໆ, ລະຫັດຜ່ານ ແລະ ຄຸກກີໄດ້ງ່າຍຂື້ນ ດັ່ງນັ້ນທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຕິດຕາມຈາກໂຄສະນາຕ່າງໆທີ່ທານບໍ່ຕ້ອງການ.

“ການທ່ອງເວັບແບບສ່ວນຕົວ” ໃນເກືອບທຸກໆບຣາວເຊີອືນແມ່ນຫຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າທີຄວນ ຫລື ໃຊ້ງານງ່າຍ. Focus ແມ່ນມີຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໃນລະດັບດີທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້ຟຣີ ແລະ ຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານສະເຫມີ — ເພາະວ່າມັນໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ Mozilla ຊຶງເປັນອົງກອນທີ່ບໍ່ສະແຫວງຫາຜົນກຳໄລທີ່ຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານ.

AUTOMATIC PRIVACYບັອກຕົວຕິດຕາມຕ່າງໆໃນເວັບໄຊທ໌ທົ່ວໄປໂດຍທີ່ເຮົາບໍ່ຕ້ອງຕັ້ງຄ່າຫຍັງເລີຍລຶບປະຫວັດການໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ — ບໍ່ເກັບລະຫັດຜ່ານໄວ້, ບໍ່ບັນທຶກຄຸກກີ, ບໍ່ມີຕົວຕິດຕາມ

BROWSE FASTERໂດຍການລຶບຕົວຕິດຕາມ ແລະ ໂຄສະນາຕ່າງໆອອກ ຈະເຮັດໃຫ້ຫນ້າເວັບນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນນ້ອຍລົງ ແລະ ໂຫລດໄວຂື້ນ

MADE ໂດຍ MOZILLAພວກເຮົາເຊື່ອວ່າທູກໆຄົນຄວນໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໃນໂລກອອນໄລນ໌. ນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຕໍ່ສູ້ມາຕັ້ງແຕ່ປີ 1998.