Web Dashboard

mozorg/about/governance/policies/participation.lang

Click on the green English strings to expand/collapse the translations done

Tags used in this page: participation_jan2020 participation_nov2018

Community Participation Guidelines

ar المبادئ التوجيهية للمشاركة المجتمعية
de Richtlinien für das Mitwirken in der Community
es-ES Pautas para la participación en la comunidad
fr Directives relatives à la participation communautaire
hi-IN सामुदायिक भागीदारी दिशानिर्देश
id Pedoman Partisipasi Komunitas
it Linee guida per la partecipazione alla comunità
ja コミュニティ参加ガイドライン
nl Richtlijnen voor deelname aan de gemeenschap
pl Wytyczne dotyczące uczestnictwa w społeczności
pt-BR Diretrizes para participação na comunidade
ru Правила поведения в сообществах
zh-CN 社区参与准则
zh-TW 社群參與準則
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Mozilla Community Participation Guidelines

ar المبادئ التوجيهية للمشاركة المجتمعية في موزيلا
de Mozilla Richtlinien für das Mitwirken in der Community
es-ES Pautas para la participación en la comunidad de Mozilla
fr Directives relatives à la participation communautaire de Mozilla
hi-IN Mozilla सामुदायिक भागीदारी दिशानिर्देश
id Pedoman Partisipasi Komunitas Mozilla
it Linee guida per la partecipazione alla comunità Mozilla
ja Mozilla コミュニティ参加ガイドライン
nl Richtlijnen voor deelname aan de gemeenschap van Mozilla
pl Wytyczne dotyczące uczestnictwa w społeczności Mozilli
pt-BR Diretrizes para participação na comunidade da Mozilla
ru Правила поведения в сообществах Mozilla
zh-CN Mozilla 社区参与准则
zh-TW Mozilla 社群參與準則
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Version 3.1 – Updated January 16, 2020 participation_jan2020

ar الإصدار 3.1 – تم التحديث في 16 يناير 2020
de Version3.1 – Aktualisiert am 16. Januar 2020
es-ES Versión 3.1 - Actualizada el 16 de enero de 2020
fr Version 3.1 – mise à jour le 16 janvier 2020
hi-IN संस्करण 3.1 - 16 जनवरी, 2020 को अद्यतन किया गया
id Versi 3.1 – Diperbarui 16 Januari 2020
it Versione 3.1 – Aggiornato il 16 gennaio 2020
ja バージョン3.1 – 2020年1月16日更新
nl Versie 3.1 – Bijgewerkt op 16 januari 2020
pl Wersja 3.1 – zaktualizowano 16 stycznia 2020 r.
pt-BR Versão 3.1 – Atualizada em 16 de janeiro de 2020
ru Версия 3.1 – Обновление от 16 января 2020 г.
zh-CN 版本 3.1 – 更新于 2020 年 1 月 16 日
zh-TW 3.1 版 – 2020 年 1 月 16 日更新
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Version 3.0 – Updated November 28, 2018

ar الإصدار 3.0 – تم التحديث في 28 نوفمبر 2018
de Version 3.0 – Aktualisiert am 28. November 2018
es-ES Versión 3.0 -- Actualizada el 28 de noviembre de 2018
fr Version 3.0 – mise à jour le 28 novembre 2018
hi-IN वर्शन 3.0 – November 28, 2018 को अपडेट किया गया
id Versi 3.0 – Diperbarui Rabu, 28 November 2018
it Versione 3.0 – Aggiornato il 28 novembre 2018
ja バージョン 3.0 – 2018年11月28日更新
nl Versie 3.0 – Bijgewerkt op 28 november 2018
pl Wersja 3.0 – zaktualizowano 28 listopada 2018 r.
pt-BR Versão 3.0 – Atualizado em 28 de novembro de 2018
ru Версия 3.0 – Обновление от 28 ноября 2018 г.
zh-CN 版本 3.0 – 更新于 2018 年 11 月 28 日
zh-TW 3.0 版 – 2018 年 11 月 28 日更新
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Version 2.3 – Updated May 16, 2017

ar الإصدار 2.3 – تم التحديث في 16 مايو 2017
de Version 2.3 – Aktualisiert am 16. Mai 2017
es-ES Versión 2.3 - Actualizada el 16 de mayo de 2017
fr Version 2.3 – mise à jour le 16 mai 2017
hi-IN संस्करण 2.3 – 16 मई, 2017 को उद्दिनांकित
id Versi 2.3 – Diperbarui Selasa, 16 Mei 2017
it Versione 2.3 – Aggiornato il 16 maggio 2017
ja バージョン 2.3 – 2017 年 5 月 16 日更新
nl Versie 2.3 – Bijgewerkt op 16 mei 2017
pl Wersja 2.3 – zaktualizowano 16 maja 2017 r.
pt-BR Versão 2.3 – Atualizada em 16 de maio de 2017
ru Версия 2.3 – Обновление от 16 мая 2017 г.
zh-CN 版本 2.3 – 更新于 2017 年 5 月 16 日
zh-TW 2.3 版 – 2017 年 5 月 16 日更新
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

The heart of Mozilla is people. We put people first and do our best to recognize, appreciate and respect the diversity of our global contributors. The Mozilla Project welcomes contributions from everyone who shares our goals and wants to contribute in a healthy and constructive manner within our community. As such, we have adopted this code of conduct and require all those who participate to agree and adhere to these Community Participation Guidelines in order to help us create a safe and positive community experience for all.

ar يتصدر الناس أولويات موزيلا. إننا نضع الناس في صدارة أولوياتنا، ونبذل قصارى جهدنا للاعتراف بتنوع مساهمينا على الصعيد العالمي، وتقديره واحترامه. ويرحب مشروع موزيلا بالمساهمات التي يقدمها كل من يشارك أهدافنا ويرغب في المساهمة بطريقة صحية وبنّاءة داخل مجتمعنا. ومن هذا المنطلق، اعتمدنا مدونة قواعد السلوك هذه ونطلب من جميع المشاركين الموافقة على هذه المبادئ التوجيهية للمشاركة المجتمعية والالتزام بها بغية مساعدتنا على خلق تجربة مجتمعية آمنة وإيجابية للجميع.
de Im Herzen von Mozilla sind die Menschen. Wir stellen die Menschen an die erste Stelle und tun unser Bestes, um die Vielfalt unserer weltweiten Mitwirkenden anzuerkennen, zu schätzen und zu respektieren. Das Mozilla Project freut sich über Mitarbeit von allen, die unsere Ziele mittragen und auf gesunde und konstruktive Art in unserer Community mitwirken möchten. Daher haben wir diesen Verhaltenskodex entwickelt und fordern von allen, die mitwirken, dass sie ihm zustimmen und diese Richtlinien für das Mitwirken in der Community einhalten, um uns zu helfen, eine sichere und positive Community-Erfahrung für alle zu ermöglichen.
es-ES El corazón de Mozilla son las personas. Las personas son nuestra prioridad y hacemos todo lo posible por reconocer, valorar y respetar la diversidad de nuestros colaboradores globales. En el proyecto Mozilla se aceptan las contribuciones de todos aquellos que compartan nuestros objetivos y deseen contribuir de una manera positiva y constructiva dentro de nuestra comunidad. Es por eso que adoptamos este código de conducta y pedimos a todos los que participan que acepten estas pautas para la participación en la comunidad y las cumplan a fin de ayudarnos a crear una experiencia segura y positiva para todos en la comunidad.
fr Les personnes sont au cœur de Mozilla. Elles sont notre priorité et nous faisons de notre mieux pour reconnaître, apprécier et respecter la diversité de nos contributeurs et contributrices dans le monde. Le projet Mozilla accueille les contributions de tous ceux qui partagent nos objectifs et souhaitent s’impliquer d’une façon saine et constructive au sein de notre communauté. Pour cette raison, nous avons adopté le présent code de conduite et nous demandons à toutes les personnes qui participent d’accepter et d’adhérer aux Directives relatives à la participation communautaire, afin de pouvoir créer une expérience communautaire sûre et positive pour tous et toutes.
hi-IN Mozilla का कार्य-उद्देश्य लोगों पर केंद्रित है। हम लोगों को प्राथमिकता पर रखते हैं और अपने वैश्विक योगदानकर्ताओं की विविधता को मान्यता देने, उसकी सराहना करने और सम्मान करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास करते हैं। Mozilla प्रोजेक्ट, ऐसे हर व्यक्ति की ओर से किए गए योगदानों का स्वागत करता है जो हमारे लक्ष्यों को साझा करते हैं और हमारे समुदाय के अंतर्गत स्वस्थ और रचनात्मक तरीके से योगदान करना चाहते हैं। इस प्रकार, हमने यह आचार-संहिता अपनाई है और योगदान करने वाले सभी लोगों के लिए इन समुदाय सहभागिता दिशा-निर्देशों से सहमत होने और उनका अनुपालन करना आवश्यक बनाया है, ताकि हमें सभी के लिए सुरक्षित और सकारात्मक सामुदायिक अनुभव निर्मित करने में सहायता मिले।
id Jantung dari Mozilla adalah masyarakat. Kami mengutamakan masyarakat dan berusaha keras mengenali, menghargai, dan menghormati keragaman kontributor global kami. Proyek Mozilla menyambut baik kontribusi dari semua orang yang memiliki tujuan yang sama dengan kami dan ingin berkontribusi secara sehat dan konstruktif dalam komunitas kami. Oleh karenanya, kami telah menggunakan kode etik ini dan meminta semua yang berpartisipasi untuk menyetujui dan mematuhi Pedoman Partisipasi Komunitas ini untuk membantu kami menciptakan pengalaman komunitas yang aman dan positif untuk semua.
it Il cuore di Mozilla sono le persone. Poniamo le persone al primo posto e facciamo del nostro meglio per riconoscere, apprezzare e rispettare la diversità dei nostri collaboratori nel mondo. Il progetto Mozilla accoglie i contributi di chiunque condivida i nostri obiettivi e voglia contribuire in modo sano e costruttivo all'interno della nostra comunità. Per questo motivo, abbiamo adottato questo codice di condotta e chiediamo a tutti coloro che partecipano di concordare e aderire a queste linee guida per la partecipazione alla comunità, al fine di aiutarci a creare un'esperienza comunitaria sicura e positiva per tutti.
ja Mozilla の中心となるのは「人」です。私たちは「人」を最優先にしており、世界中で貢献してくださる方の多様性を認識し、感謝し、尊重することに最善を尽くしています。Mozilla プロジェクトは、私たちと同じゴールを目指し、私たちのコミュニティにおいて健全かつ建設的な方法で貢献したいと考えてくださるすべての方の活動を歓迎します。そこで、私たちはこの行動規範を導入することにしました。すべての方が安全でポジティブなコミュニティ体験を得るお手伝いをするために、参加者の皆さんが本コミュニティ参加ガイドラインに同意し、順守してもらえるようお願いします。
nl Het hart van Mozilla is mensen. We stellen mensen voorop en doen ons best om de diversiteit van onze medewerkers wereldwijd te erkennen, waarderen en respecteren. Het Mozilla-project verwelkomt bijdragen van iedereen die onze doelen deelt en op een gezonde en constructieve manier binnen onze gemeenschap wil bijdragen. Daarom hebben we deze gedragscode aangenomen en eisen we dat iedereen die deelneemt akkoord gaat met deze Richtlijnen voor deelname aan de gemeenschap, om ons te helpen een veilige en positieve gemeenschapservaring voor iedereen te creëren.
pl Dla Mozilli najważniejsi są ludzie. Stawiamy ludzi na pierwszym miejscu i staramy się uznawać, doceniać i szanować różnorodność naszych globalnych współtwórców. Projekt Mozilla przyjmuje wkład od wszystkich osób, którzy podzielają nasze cele i chcą przyczynić się w zdrowy i konstruktywny sposób do naszej społeczności. W związku z tym przyjęliśmy niniejszy kodeks postępowania i wymagamy od wszystkich uczestniczących osób wyrażenia zgody i przestrzegania niniejszych Wytycznych dotyczących uczestnictwa w społeczności, aby pomóc nam stworzyć bezpieczne i pozytywne doświadczenia w społeczności dla wszystkich.
pt-BR As pessoas são a essência da Mozilla. Colocamos as pessoas em primeiro lugar e fazemos o nosso melhor para reconhecer, valorizar e respeitar a diversidade dos nossos contribuidores globais. O Projeto Mozilla recebe contribuições de todos que compartilham nossos objetivos e querem colaborar de maneira saudável e construtiva dentro da nossa comunidade. Sendo assim, adotamos este código de conduta e exigimos a todos que participam a concordar e aderir a estas Diretrizes para Participação na Comunidade a fim de nos ajudar a criar uma experiência segura e positiva para todos da comunidade.
ru Мы в Mozilla считаем людей главной ценностью. Мы ставим людей на первое место и делаем все возможное, чтобы признавать, ценить и уважать культурное разнообразие наших участников во всем мире. Проект Mozilla приветствует вклад всех участников, которые разделяют наши цели и хотят здоровым и конструктивным образом внести свой вклад с общее дело нашего сообщества. Вследствие чего мы утвердили настоящий Кодекс этических норм и требуем, чтобы все участники подтвердили свое согласие и придерживались этих принципов участия в сообществе. Это поможет нам создать безопасные и позитивные для всех принципы общения в сообществе.
zh-CN Mozilla 坚持以人为本。我们将众人放在第一位,尽最大努力来认识、欣赏并尊重全球贡献者的多样性。Mozilla 项目欢迎任何志同道合的人,在社区中以健康和建设性的方式作出贡献。因此,我们特别编写这份行为准则,并要求所有参与者同意并遵循此准则,一同营造出安全且积极的社区体验。
zh-TW Mozilla 以人為本。我們將人擺在第一位,盡最大的努力去認識、欣賞和尊重全球貢獻者的各種不同特質。Mozilla 計畫歡迎有相同目標,且希望在社群中以健康而有建設性的方式進行貢獻的任何人所做的貢獻。因此,我們特別編製這份行為守則,並要求所有參與者同意並遵循此準則,一同營造出安全且正面的社群體驗。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

These guidelines aim to support a community where all people should feel safe to participate, introduce new ideas and inspire others, regardless of:

ar وتهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى دعم المجتمع المحلي الذي ينبغي لجميع الناس أن يشعروا فيه بالأمان في المشاركة، وتقديم أفكار جديدة، وإلهام الآخرين، بغض النظر عما يلي:
de Diese Richtlinien zielen darauf ab, eine Community zu unterstützen, in der sich alle bei ihrem Mitwirken sicher fühlen, neue Ideen einbringen und andere inspirieren können, unabhängig von:
es-ES Estas pautas tienen el objetivo de hacer posible una comunidad donde todos se sientan seguros de participar, presentar nuevas ideas e inspirar a los demás, independientemente de lo siguiente:
fr Les présentes directives visent à créer une communauté où tout le monde se sent encouragé à participer, à présenter de nouvelles idées et à inspirer les autres, indépendamment de :
hi-IN इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य एक ऐसे समुदाय का समर्थन करना है जहां सभी लोग भाग लेने के लिए , नए विचारों को प्रस्तुत करने अवं दूसरों को प्रोत्साहित करने में सुरक्षित महसूस करें, निम्न पर ध्यान दिए बगैर:
id Pedoman ini bertujuan untuk mendukung komunitas tempat semua orang harus merasa aman berpartisipasi, memperkenalkan gagasan-gagasan baru dan menginspirasi orang lain, tanpa memandang:
it Queste linee guida sono volte a sostenere una comunità in cui tutte le persone si sentano al sicuro nel partecipare, introdurre nuove idee e ispirare gli altri, a prescindere da:
ja このガイドラインの目標は、すべての方が以下に挙げるいかなる点にもとらわれず、安心して参加し、新しいアイデアを紹介し、他の人をインスパイアできることです。
nl Deze richtlijnen zijn bedoeld om een gemeenschap te ondersteunen waar alle mensen zich veilig moeten voelen om deel te nemen, nieuwe ideeën te introduceren en anderen te inspireren, ongeacht:
pl Niniejsze wytyczne mają na celu wspieranie społeczności, w której wszyscy ludzie powinni czuć się bezpiecznie, aby w niej uczestniczyć, przedstawiać nowe pomysły i inspirować innych, niezależnie od następujących cech:
pt-BR Estas diretrizes visam apoiar uma comunidade onde todos se sintam seguros de participar, apresentar novas ideias e inspirar outras pessoas, independentemente de:
ru Данные правила направлены на поддержку сообщества, в котором все люди должны чувствовать себя в безопасности, участвовать, внедрять новые идеи и вдохновлять других, независимо от:
zh-CN 这份准则旨在无论参与者有下列任何不同,都能提供一个让任何人都能安心参与、引入新思想,并且鼓励他人的社区:
zh-TW 這些準則旨在無論參與者有下列任何不同,都能支持一個讓任何人都能安心參與、引進新的構想,並且鼓勵他人的社群:
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Background

ar الخلفية
de Hintergrund
es-ES Origen
fr son milieu ;
hi-IN पृष्ठभूमि
id Latar Belakang
it estrazione sociale
ja バックグラウンド
nl Achtergrond
pl Pochodzenie
pt-BR experiências anteriores
ru своей биографии,
zh-CN 背景
zh-TW 背景
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Family status

ar الحالة الاجتماعية
de Erziehungsberechtigtenstatus
es-ES Estado familiar
fr son statut familial ;
hi-IN पारिवारिक स्थिति
id Status Keluarga
it stato familiare
ja 家庭環境
nl Familiestatus
pl Status rodzinny
pt-BR situação familiar
ru семейного статуса,
zh-CN 家庭状况
zh-TW 家庭狀況
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Gender

ar الجنس
de Geschlecht
es-ES Género
fr son genre ;
hi-IN लिंग
id Gender
it genere
ja 社会的・文化的な性 (ジェンダー)
nl Gender
pl Płeć
pt-BR gênero
ru гендерной идентичности,
zh-CN 社会性别
zh-TW 社會性別
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Gender identity or expression

ar الهوية الجنسية أو التعبير الجنسي
de Geschlechtsidentität oder Ausdruck der Geschlechtlichkeit
es-ES Identidad o expresión de género
fr son identité de genre ou l’expression de son genre ;
hi-IN लिंग पहचान या अभिव्यक्ति
id Identitas atau ekspresi gender
it identità o manifestazione di genere
ja 性自認あるいは性表現
nl Genderidentiteit of -expressie
pl Tożsamość lub wyrażenie płci
pt-BR identidade ou expressão de gênero
ru половой идентичности или гендерного самовыражения,
zh-CN 性别认同或表现
zh-TW 性別認同或表現
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Marital status

ar الحالة الاجتماعية
de Familienstand
es-ES Estado civil
fr son statut marital ;
hi-IN वैवाहिक स्थिति
id Status pernikahan
it stato civile
ja 婚姻関係
nl Huwelijkse staat
pl Status małżeński
pt-BR estado civil
ru семейного положения,
zh-CN 婚姻状况
zh-TW 婚姻狀態
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Sex

ar الجنس
de Geschlecht
es-ES Sexo
fr son sexe ;
hi-IN लिंग
id Jenis kelamin
it sesso
ja 生物学的な性
nl Geslacht
pl Seks
pt-BR sexo
ru пола,
zh-CN 生理性别
zh-TW 生理性別
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Sexual orientation

ar التوجه الجنسي
de sexueller Orientierung
es-ES Orientación sexual
fr son orientation sexuelle ;
hi-IN लैंगिक रुझान
id Orientasi seksual
it orientamento sessuale
ja 性的指向
nl Seksuele geaardheid
pl Orientacja seksualna
pt-BR orientação sexual
ru сексуальной ориентации,
zh-CN 性取向
zh-TW 性傾向
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Native language

ar اللغة الأم
de Muttersprache
es-ES Idioma materno
fr sa langue maternelle ;
hi-IN मूल भाषा
id Bahasa ibu
it lingua madre
ja 母国語
nl Moedertaal
pl Język ojczysty
pt-BR língua materna
ru родного языка,
zh-CN 母语
zh-TW 母語
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Age

ar العمر
de Alter
es-ES Edad
fr son âge ;
hi-IN उम्र
id Usia
it età
ja 年齢
nl Leeftijd
pl Wiek
pt-BR idade
ru возраста,
zh-CN 年龄
zh-TW 年齡
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Ability

ar القدرة
de Fähigkeiten
es-ES Capacidad
fr ses aptitudes ;
hi-IN योग्यता
id Kemampuan
it capacità
ja 能力
nl Vermogen
pl Sprawność
pt-BR capacidade
ru физических возможностей,
zh-CN 能力
zh-TW 能力
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Race and/or ethnicity

ar العرق و/أو الأصل العرقي
de Rasse oder Volkszugehörigkeit
es-ES Raza y/o etnia
fr son origine ethnique ;
hi-IN कुल एवं/अथवा जाति
id Ras dan/atau etnis
it Razza e/o etnia
ja 人種あるいは民族
nl Ras en/of etniciteit
pl Rasa i/lub pochodzenie etniczne
pt-BR raça e/ou etnia
ru расовой или этнической принадлежности,
zh-CN 种族和/或族裔
zh-TW 種族和/或族裔
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Caste participation_jan2020

ar الطبقة الاجتماعية
de Klasse
es-ES Clase social
fr sa caste ;
hi-IN जाति
id Kasta
it casta
ja カースト
nl Kaste
pl Kasta
pt-BR Classe social
ru касты,
zh-CN 社会阶层
zh-TW 種姓(社會階層)
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

National origin

ar الأصل القومي
de nationaler Herkunft
es-ES Origen nacional
fr son origine nationale ;
hi-IN मूल नागरिक
id Negara asal
it Paese d'origine
ja 出生地
nl Land van herkomst
pl Pochodzenie narodowe
pt-BR nacionalidade
ru национального происхождения,
zh-CN 出生地
zh-TW 國籍
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Socioeconomic status

ar الحالة الاجتماعية والاقتصادية
de sozioökonomischem Status
es-ES Estado socioeconómico
fr son statut socio-économique ;
hi-IN सामाजिक आर्थिक स्थिति
id Status sosial ekonomi
it stato socioeconomico
ja 社会経済的地位
nl Sociaaleconomische status
pl Status socjoekonomiczny
pt-BR status socioeconômico
ru социально-экономического статуса,
zh-CN 社会经济地位
zh-TW 社經地位
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Religion

ar الديانة
de Religion
es-ES Religión
fr sa religion ;
hi-IN धर्म
id Agama
it religione
ja 宗教
nl Religie
pl Religia
pt-BR religião
ru вероисповедания,
zh-CN 宗教
zh-TW 宗教
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Geographic location

ar الموقع الجغرافي
de geographischem Standort
es-ES Ubicación geográfica
fr sa situation géographique ;
hi-IN भौगोलिक स्थान
id Lokasi geografis
it posizione geografica
ja 居住地
nl Geografische locatie
pl Lokalizacja geograficzna
pt-BR localização geográfica
ru географического местоположения,
zh-CN 地理位置
zh-TW 地理位置
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Any other dimension of diversity

ar أي بعد آخر للتنوع
de und jeglicher anderen Dimension in unserer Vielfalt.
es-ES Cualquier otra dimensión de la diversidad
fr toute autre forme de diversité.
hi-IN विविधता का कोई अन्य आयाम
id Dimensi keragaman lainnya
it qualsiasi altra forma di diversità
ja 多様性を構成するその他すべての要素
nl Elke andere dimensie van diversiteit
pl Dowolny inny wymiar różnorodności
pt-BR qualquer outra dimensão da diversidade
ru любого другого критерия индивидуальной идентичности.
zh-CN 任何与多样性相关的其他事项
zh-TW 任何其他與多樣性相關之事項
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Openness, collaboration and participation are core aspects of our work — from development on Firefox to collaboratively designing curriculum. We gain strength from diversity and actively seek participation from those who enhance it. These guidelines exist to enable diverse individuals and groups to interact and collaborate to mutual advantage. This document outlines both expected and prohibited behavior.

ar ويمثل الانفتاح والتعاون والمشاركة الجوانب الجوهرية لعملنا — بدءاً من تطوير فَيرفُكس إلى تصميم المناهج الدراسية بطريقة تعاونية. ونستمد القوة من التنوع ونسعى بنشاط إلى المشاركة من جانب من يعززونه. ونضع هذه المبادئ التوجيهية لتمكين مختلف الأفراد والجماعات من التفاعل والتعاون لتحقيق المنفعة المتبادلة. يوضح هذا المستند السلوك المتوقع والمحظور على حد سواء.
de Offenheit, Zusammenarbeit und Mitwirkung sind die Kernaspekte unserer Arbeit – von der Entwicklung von Firefox bis zum gemeinsamen Erstellen des Studienplans. Wir ziehen unsere Stärke aus der Vielfalt und suchen aktiv nach jenen Menschen, die diese Vielfalt erweitern. Diese Richtlinien existieren also dafür, um unterschiedlichsten Personen und Gruppen eine Zusammenarbeit und Interaktion zum gegenseitigen Vorteil zu ermöglichen. Dieses Dokument enthält sowohl das erwartete als auch verbotene Verhalten.
es-ES La franqueza, la colaboración y la participación son pilares de nuestro trabajo, desde el desarrollo de Firefox hasta el diseño en colaboración de nuestro programa. Nuestra fuerza nace de la diversidad y buscamos activamente la participación de aquellos que la mejoran. Estas pautas se han diseñado para que individuos y grupos diversos puedan interactuar y colaborar para su mutuo beneficio. Este documento describe tanto los comportamientos esperados como los prohibidos.
fr L’ouverture, la collaboration et la participation sont des aspects fondamentaux de notre travail, du développement sur Firefox à la conception collaborative d’un programme. Nous puisons notre force dans la diversité et nous recherchons activement la participation des personnes qui l’encouragent. Les présentes directives sont là pour permettre à des individus et des groupes différents d’interagir et de collaborer selon leur intérêt mutuel. Le présent document décrit les comportements attendus autant que ceux qui sont prohibés.
hi-IN Firefox के विकास से लेकर सहयोगपूर्ण तरीके से डिज़ाइन किए गए पाठ्यक्रम तक खुलापन, सहयोग और सहभागिता, हमारे कार्य के प्रमुख पहलू हैं। विविधता से हमें शक्ति मिलती है और हम उन सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षा सक्रिय रूप से करते हैं, जो इसे उन्नत बनाते हैं। ये दिशा-निर्देश, विविध व्यक्तियों और समूहों को परस्पर लाभ के लिए सहभागिता करने और सहयोग करने में सक्षम बनाने के लिए मौजूद हैं। यह दस्तावेज़, अपेक्षित और प्रतिबंधित दोनों व्यवहारों को रेखांकित करता है।
id Keterbukaan, kolaborasi, dan partisipasi merupakan aspek inti dari pekerjaan kami — dari pengembangan Firefox hingga perancangan kurikulum secara kolaboratif. Kami menjadi kuat karena keberagaman dan secara aktif mengundang partisipasi dari mereka yang meningkatkannya. Pedoman dibuat agar berbagai individu dan kelompok dapat berinteraksi dan berkolaborasi dengan saling menguntungkan. Dokumen ini menguraikan perilaku yang diharapkan dan yang dilarang.
it Apertura, collaborazione e partecipazione sono aspetti chiave del nostro lavoro – dallo sviluppo su Firefox, alla progettazione collaborativa di curriculum. La diversità è il nostro punto di forza e promuoviamo attivamente la partecipazione di coloro che la esaltano. Queste linee guida sono state messe a punto per permettere a individui e gruppi diversificati di interagire tra loro e collaborare per un reciproco vantaggio. Nel presente documento vengono delineati sia i comportamenti attesi che proibiti.
ja Firefox の開発から、協力して設計しているカリキュラムまで、私たちの活動の核となっているのは、公開性、コラボレーション、参加です。私たちは多様性から強さを得ており、多様性を強化する方々が参加してくれること積極的に求めています。本ガイドラインは、多様な個人やグループが、相互の利益になるように交流し協力することを可能にするためにあります。本ガイドラインには望ましい行為および禁止行為の概略が記されています。
nl Openheid, samenwerking en deelname zijn kernaspecten van ons werk – van ontwikkeling op Firefox tot gezamenlijk ontwerpen van curriculum. We halen kracht uit diversiteit en zoeken actief naar deelname van diegenen die dit versterken. Deze richtlijnen bestaan om uiteenlopende personen en groepen in staat te stellen met elkaar te communiceren en tot wederzijds voordeel samen te werken. Dit document beschrijft zowel verwacht als verboden gedrag.
pl Otwartość, współpraca i udział to podstawowe aspekty naszej pracy — od rozwoju przeglądarki Firefox po wspólne opracowywanie programów nauczania. Czerpiemy siłę z różnorodności i aktywnie szukamy udziału tych, którzy ją wzmacniają. Wytyczne te istnieją po to, by umożliwić różnym jednostkom i grupom interakcję oraz współpracę w celu osiągania obopólnych korzyści. Niniejszy dokument przedstawia zarówno oczekiwane, jak i zakazane zachowania.
pt-BR Abertura, colaboração e participação são aspectos fundamentais do nosso trabalho. Desde o desenvolvimento do Firefox até a elaboração colaborativa de um plano de aula. A diversidade nos fortalece e buscamos a participação daqueles que a reforçam. Estas diretrizes existem para permitir que diversas pessoas e grupos interajam e colaborem em benefício mútuo. Este documento descreve o comportamento esperado e proibido.
ru Нашими основными принципами работы являются открытость, сотрудничество и участие: от разработки на базе Firefox до совместной разработки учебного плана. Мы считаем разнообразие сильной стороной и активно стремимся привлекать к участию тех, кто усиливает этот аспект. Эти правила возникли для того, чтобы позволить различным людям и группам взаимодействовать и сотрудничать с целью взаимной выгоды. В этом документе мы описываем как ожидаемое, так и запрещенное поведение.
zh-CN 开放性、协作性和参与性是我们工作的核心层面 — 从 Firefox 开发到协作设计课程。我们从多样性中获得力量,并积极寻求深谙多样性原则的人士参与。这些准则的存在是为了使不同的个人和群体能够进行互动和协作以实现互惠互利。本文档概述了鼓励和不鼓励的行为。
zh-TW 從 Firefox 開發到共同設計課程,開放、協作和參與都是我們所重視的工作核心層面。我們從多樣性中獲得力量,並且積極地尋求篤信多元化原則的各界人士參與。這些準則旨在讓多樣化的個人和團體彼此互動與合作以實現互利互惠。本文件概述我們鼓勵和不鼓勵的行為。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

When and How to Use These Guidelines

ar توقيت وطريقة استخدام هذه المبادئ التوجيهية
de Wann und wie diese Richtlinien zu verwenden sind
es-ES Cuándo y cómo deben usarse estas pautas
fr Dans quelles circonstances et comment utiliser les présentes directives
hi-IN कब और कैसे इन दिशा-निर्देश का उपयोग करैं
id Kapan dan Bagaimana Cara Menggunakan Pedoman ini
it Quando e come utilizzare le presenti linee guida
ja 本ガイドラインの使用時期・使用方法
nl Wanneer en hoe deze richtlijnen te gebruiken
pl Kiedy i jak należy używać tych wytycznych
pt-BR Quando e como usar estas diretrizes
ru Когда и как использовать эти Правила
zh-CN 何时以及如何使用这些准则
zh-TW 使用這些準則的時機和方式
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

These guidelines outline our behavior expectations as members of the Mozilla community in all Mozilla activities, both offline and online. Your participation is contingent upon following these guidelines in all Mozilla activities, including but not limited to:

ar توضح هذه المبادئ التوجيهية توقعاتنا السلوكية بصفتنا أعضاء في مجتمع موزيلا في جميع أنشطة موزيلا، سواء دون اتصال أو عبر الإنترنت. تعتمد مشاركتك على اتباع هذه المبادئ التوجيهية في جميع أنشطة موزيلا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
de Diese Richtlinien beschreiben unsere Erwartungen an das Verhalten als Mitglieder der Mozilla Community bei allen Aktivitäten von Mozilla, sowohl online als auch offline. Deine Mitwirkung bei allen Aktivitäten von Mozilla hängt von der Einhaltung dieser Richtlinien ab. Dies umfasst, ist aber nicht beschränkt auf:
es-ES Estas pautas describen cómo esperamos que se comporten los miembros de la comunidad de Mozilla en todas las actividades de Mozilla, tanto con conexión como sin ella. Para participar, debes seguir estas pautas en todas las actividades de Mozilla. Se incluyen, entre otras, las siguientes:
fr Les présentes directives décrivent nos attentes concernant le comportement des membres de la communauté Mozilla, dans toutes les activités de Mozilla, à la fois en ligne et hors ligne. Votre participation est subordonnée au respect des présentes directives dans toutes les activités de Mozilla, notamment, sans s’y limiter :
hi-IN ये दिशा-निर्देश, हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार की Mozilla गतिविधियों में Mozilla समुदाय के सदस्यों के रूप में हमारी व्यावहारिक अपेक्षाओं को रेखांकित करते हैं। Mozilla से संबंधित परिसीमन रहित रूप से इन सभी गतिविधियों में इन दिशा-निर्देशों का पालन करने में आपकी सहभागिता अत्यावश्यक है:
id Pedoman ini menguraikan ekspektasi perilaku kita sebagai anggota komunitas Mozilla dalam semua kegiatan Mozilla, baik offline (luring) maupun online (daring). Pertisipasi Anda Bergantung pada seberapa jauh Anda mengikuti pedoman ini di semua kegiatan Mozilla, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
it Queste linee guida indicano le nostre aspettative di comportamento in qualità di membri della community Mozilla, per tutte le attività, sia offline che online. La partecipazione alla community è subordinata al rispetto delle presenti linee guida in tutte le attività Mozilla, tra cui, a titolo puramente esemplificativo:
ja 本ガイドラインでは、Mozilla コミュニティのメンバーとして、オフライン・オンライン両方におけるすべての Mozilla の活動において、どのように振る舞ってもらいたいかを説明しています。すべての Mozilla の活動において、本ガイドラインに従って参加してください。Mozilla の活動とは以下のような活動を指しますが、これに限定されません。
nl Deze richtlijnen schetsen onze gedragsverwachtingen als leden van de Mozilla-gemeenschap bij alle Mozilla-activiteiten, zowel offline als online. Uw deelname hangt af van het volgen van deze richtlijnen bij alle Mozilla-activiteiten, waaronder maar niet beperkt tot:
pl Niniejsze wytyczne określają nasze oczekiwania dotyczące zachowań członków społeczności Mozilli we wszystkich działaniach związanych z firmą Mozilla, zarówno offline, jak i online. Twój udział jest uwarunkowany przestrzeganiem tych wytycznych we wszystkich działaniach związanych z firmą Mozilla, co obejmuje:
pt-BR Estas diretrizes descrevem o comportamento esperado dos membros da comunidade Mozilla em todas as atividades da Mozilla, tanto off-line como on-line. Sua participação depende de seguir estas diretrizes em todas as atividades da Mozilla, incluindo, mas não limitado a:
ru В данных Правилах изложены наши ожидания относительно поведения членов сообщества Mozilla в рамках всех мероприятий Проекта Mozilla, как в режиме офлайн, так и онлайн. Ваше участие зависит от соблюдения этих Правил в рамках всех мероприятий Проекта Mozilla, включая, но не ограничиваясь следующими:
zh-CN 这些准则概述我们鼓励 Mozilla 社区的成员在线下与线上的所有 Mozilla 活动中表现的行为。您须在参与所有的 Mozilla 活动时,遵循这些准则,包括但不限于:
zh-TW 這些準則概述我們鼓勵 Mozilla 社群的成員在線下與線上的所有 Mozilla 活動中表現的行為。您必須在參與所有的 Mozilla 活動時,遵循這些準則,包括但不限於:
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Working in Mozilla spaces.

ar العمل في أماكن موزيلا.
de Arbeiten in Räumen von Mozilla
es-ES El trabajo en los espacios de Mozilla.
fr le travail dans les espaces de Mozilla ;
hi-IN Mozilla के स्थानों पर कार्य करना।
id Bekerja di ruang Mozilla.
it Uso degli spazi di lavoro di Mozilla.
ja Mozilla スペースにおける活動
nl Werken in Mozilla-ruimtes.
pl Pracę w przestrzeniach firmy Mozilla.
pt-BR trabalhar em espaços da Mozilla;
ru Работа в пространствах Проекта Mozilla.
zh-CN 在 Mozilla Space 工作或参与活动。
zh-TW 在 Mozilla Space 工作或參與活動。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Working with other Mozillians and other Mozilla community participants virtually or co-located.

ar العمل مع أفراد موزيلا آخرين وغيرهم من المشاركين في مجتمع موزيلا على نحو فعلي أو في موقع مشترك.
de Arbeiten mit anderen Mozillianern und anderen Teilnehmern an der Mozilla Community, egal ob virtuell oder am gleichen Ort
es-ES El trabajo con otros mozillianos y otros participantes de la comunidad de Mozilla de manera virtual o en la misma ubicación física.
fr le travail avec d’autres Mozilliens et Mozilliennes et d’autres personnes participant à la communauté Mozilla, que ce soit virtuellement ou dans les mêmes locaux ;
hi-IN अन्य Mozillians और अन्य Mozilla समुदाय प्रतिभागियों के साथ कार्य करना यथार्थता या सह-स्थित.
id Bekerja dengan Mozillian lain dan partisipan komunitas Mozilla lainnya secara virtual atau tatap muka.
it Collaborazione con altri utenti Mozilla e altri partecipanti alla community Mozilla, sia virtuale che fisica (nello stesso luogo).
ja 他の Mozillian や Mozilla コミュニティ参加者とバーチャルあるいは実際に会って行う活動
nl Samenwerken met andere Mozillians en andere deelnemers van de Mozilla-gemeenschap, virtueel of op dezelfde locatie.
pl Pracę z innymi Mozillianami oraz innymi uczestnikami społeczności Mozilla, zarówno wirtualnie, jak i we wspólnej przestrzeni.
pt-BR trabalhar com outros Mozillians e participantes da comunidade Mozilla virtualmente ou no mesmo local;
ru Работа с другими сотрудниками Проекта Mozilla и другими участниками сообщества Mozilla в виртуальном и офлайн-пространстве.
zh-CN 与谋智人和其他 Mozilla 社区参与者通过虚拟方式或共处一地开展活动。
zh-TW 與 Mozillian 和其他 Mozilla 社群參與者透過虛擬方式或在相同的地點共同合作。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Representing Mozilla at public events.

ar تمثيل موزيلا في المناسبات العامة.
de Repräsentation von Mozilla bei öffentlichen Veranstaltungen
es-ES La representación de Mozilla en eventos públicos.
fr la représentation de Mozilla lors d’évènements publics ;
hi-IN सार्वजनिक कार्यक्रमों पर Mozilla का प्रतिनिधित्व
id Mewakili Mozilla di acara publik.
it Rappresentazione di Mozilla in occasione di eventi pubblici.
ja 公開イベントで Mozilla を代表すること
nl Mozilla vertegenwoordigen bij openbare evenementen.
pl Reprezentowanie firmy Mozilla podczas wydarzeń publicznych.
pt-BR representar a Mozilla em eventos públicos;
ru Представление Mozilla на публичных мероприятиях.
zh-CN 代表 Mozilla 出席公共活动。
zh-TW 代表 Mozilla 出席公開活動。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Representing Mozilla in social media (official accounts, staff accounts, personal accounts, Facebook pages).

ar تمثيل موزيلا في وسائط التواصل الاجتماعي (الحسابات الرسمية وحسابات الموظفين والحسابات الشخصية وصفحات Facebook).
de Repräsentation von Mozilla in sozialen Medien (offizielle Konten, Mitarbeiterkonten, persönliche Konten, Facebookseiten)
es-ES La representación de Mozilla en las redes sociales (cuentas oficiales, cuentas de la plantilla, cuentas personales, páginas de Facebook).
fr la représentation de Mozilla sur les réseaux sociaux (comptes officiels, comptes d’employés, comptes personnels ou pages Facebook) ;
hi-IN सोशल मीडिया में Mozilla का प्रतिनिधित्व (आधिकारिक खातों, कर्मचारी खातों, व्यक्तिगत खातों, फेसबुक पेज).
id Mewakili Mozilla di media sosial (akun resmi, akun staf, akun pribadi, halaman Facebook).
it Rappresentazione di Mozilla nei social network (account ufficiali, account dello staff, account personali, pagine Facebook).
ja ソーシャルメディア (公式アカウント、スタッフアカウント、個人アカウント、Facebook ページ) で Mozilla を代表すること
nl Mozilla vertegenwoordigen op sociale media (officiële accounts, personeelsaccounts, persoonlijke accounts, Facebook-pagina’s).
pl Reprezentowanie firmy Mozilla w mediach społecznościowych (oficjalne konta, konta pracowników, konta osobiste, strony na Facebooku).
pt-BR representar a Mozilla em mídias sociais (contas oficiais, contas da equipe, contas pessoais, páginas do Facebook);
ru Представление Mozilla в социальных сетях (официальные учетные записи, учетные записи сотрудников, личные учетные записи, страницы Facebook).
zh-CN 代表 Mozilla 运营社交媒体(官方账户、员工账户、个人账户、Facebook 页面)。
zh-TW 代表 Mozilla 出現在社交媒體(官方帳號、員工帳號、個人帳號、Facebook 粉絲頁)。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Participating in Mozilla offsites and trainings.

ar المشاركة في مواقع موزيلا الخارجية ودوراتها التدريبية.
de Teilnahme an Mozilla Offsites und Ausbildungen
es-ES La participación en cursos y actividades fuera de las oficinas de Mozilla.
fr la participation à des évènements hors site et des formations organisés par Mozilla ;
hi-IN Mozilla अवं प्रशिक्षण में भाग ले रहें.
id Berpartisipasi dalam situs dan pelatihan Mozilla.
it Partecipazione a corsi di formazione ed eventi fuori sede di Mozilla.
ja Mozilla オフサイトやトレーニングへの参加
nl Deelnemen aan Mozilla-offsites en -trainingen.
pl Przebywanie w oddziałach firmy Mozilla i udział w szkoleniach.
pt-BR participar de eventos externos e treinamentos da Mozilla;
ru Участие в выездных мероприятиях и тренингах Mozilla.
zh-CN 参与 Mozilla 场外活动和培训。
zh-TW 參與 Mozilla 場外活動和訓練。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Participating in Mozilla-related forums, mailing lists, wikis, websites, chat channels, bugs, group or person-to-person meetings, and Mozilla-related correspondence.

ar المشاركة في المنتديات المتعلقة بموزيلا، والقوائم البريدية، والمواقع التفاعلية السريعة، والمواقع الإلكترونية، وقنوات الدردشة ، والأخطاء، والاجتماعات الجماعية أو الشخصية، والمراسلات المتعلقة بموزيلا.
de Mitwirkung an Foren, Mailinglisten, Wikis, Websites, Chat-Kanälen, Bugs, Gruppen oder Treffen in Person, in denen Mozilla Thema ist, ebenso wie Beiträge zu Mozilla
es-ES La participación en foros relacionados con Mozilla, listas de correo, wikis, sitios web, canales de chat, errores, reuniones en grupo o cara a cara, y la correspondencia relacionada con Mozilla.
fr la participation à des forums, des listes de diffusion, des wikis, des sites web, des canaux de discussion, des bogues et des réunions de groupe ou individuelles en rapport avec Mozilla, ainsi que les correspondances ayant trait à Mozilla.
hi-IN Mozilla-संबंधित फोरम, डाक सूचीयों, विकी, वेबसाइट, गपशप चैनल, दोष, समूह या व्यक्ति-से-व्यक्ति बैठकों और मोज़िला-संबंधित पत्र - व्यवहार में भाग लेना।
id Berpartisipasi dalam forum yang berkaitan dengan Mozilla, milis, wiki, situs web, chatting, bug, pertemuan kelompok atau individu, dan korespondensi terkait Mozilla.
it Partecipazione a forum, mailing list, wiki, siti web, canali di chat, bug, gruppi o incontri faccia a faccia correlati a Mozilla, così come a corrispondenza associata a Mozilla.
ja Mozilla 関連の掲示板、メーリングリスト、wiki、ウェブサイト、チャットチャンネル、バグ、グループあるいは個人対個人のミーティング、Mozilla 関連の通信に参加すること
nl Deelnemen aan Mozilla-gerelateerde forums, mailinglijsten, wiki’s, websites, chatkanalen, bugs, groeps- of één-op-één-vergaderingen en Mozilla-gerelateerde correspondentie.
pl Udział w forach, listach mailingowych, stronach wiki, witrynach internetowych, kanałach czatu, błędach, spotkaniach grupowych lub osobistych związanych z Mozillą oraz korespondencji związanej z Mozillą.
pt-BR participar de fóruns, listas de discussão, wikis, sites, canais de bate-papo, relatórios de erros, reuniões em grupo ou individuais e correspondências relacionadas a Mozilla.
ru Участие в форумах, связанных с деятельностью Mozilla, рассылках, wiki-страницах, сайтах, чатах, исправлению ошибок, групповых и личных встречах, а также переписке, связанной с деятельностью Mozilla.
zh-CN 参加与 Mozilla 相关的论坛、邮件列表、Wiki、网站、聊天频道、报告缺陷(Bug)、群组或面对面会议以及与 Mozilla 有关的通信。
zh-TW 參加與 Mozilla 有關的論壇、郵件群組、Wiki、網站、聊天頻道、回報 bug、群組或面對面會議以及與 Mozilla 有關的通訊。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

These guidelines work in conjunction with our Anti-Harassment/Discrimination Policies<a href="%(note1)s">[1]</a>, which sets out protections for, and obligations of, Mozilla employees. The Anti-Harassment/Discrimination Policy is crafted with specific legal definitions and requirements in mind.

ar وتعمل هذه المبادئ التوجيهية إلى جانب سياساتنا لمكافحة التحرش/التمييز<a href="%(note1)s">[1]</a>التي تنص على حماية موظفي موزيلا والتزاماتهم. وقد وُضعت سياسة مكافحة التحرش/التمييز مع مراعاة تعاريف ومتطلبات قانونية محددة.
de Diese Richtlinien gehen mit unseren Richtlinien gegen Belästigung/Diskriminierung<a href="%(note1)s">[1]</a> Hand in Hand, die den Schutz und die Verpflichtungen für Mitarbeiter von Mozilla festlegen. Die Richtlinien gegen Belästigung/Diskriminierung sind unter Berücksichtigung spezifischer rechtlicher Definitionen und Anforderungen erstellt worden.
es-ES Estas pautas se suman a nuestras políticas contra la discriminación y el acoso<a href="%(note1)s">[1]</a>, que establecen tanto la protección con la que cuentan los empleados de Mozilla como sus obligaciones. La política contra la discriminación y el acoso se ha desarrollado teniendo en cuenta definiciones y requisitos legales específicos.
fr Les présentes directives vont de pair avec nos Politiques de lutte contre le harcèlement et les discriminations<a href="%(note1)s">[1]</a> qui établissent une protection pour les employés de Mozilla aussi bien que leurs obligations. La Politique de lutte contre le harcèlement et les discriminations repose sur des définitions et des exigences juridiques spécifiques.
hi-IN ये दिशा-निर्देश, हमारी उत्पीड़न-रोधी/पक्षपात-रोधी नीतियों के साथ कार्य करते हैं<a href="%(note1)s">[1]</a>, जो Mozilla के कर्मचारियों के लिए सुरक्षा और दायित्व निर्धारित करते हैं। उत्पीड़न-रोधी/पक्षपात रोधी नीति का निर्माण विशिष्ट कानूनी परिभाषाओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया है।
id Pedoman ini selaras dengan Kebijakan Anti-Pelecehan/Diskriminasi kami<a href="%(note1)s">[1]</a>, yang menetapkan perlindungan bagi karyawan Mozilla dan kewajiban mereka. Kebijakan Anti-Pelecehan/Diskriminasi dibuat dengan mempertimbangkan definisi dan persyaratan hukum tertentu.
it Le presenti linee guida si applicano congiuntamente alle nostra Politica anti-molestie/anti-discriminazioni<a href="%(note1)s">[1]</a>, in cui sono delineate le misure di protezione e gli obblighi per i dipendenti di Mozilla. La Politica anti-molestie/anti-discriminazioni è stata messa a punto tenendo in considerazione definizioni e requisiti legali specifici.
ja このガイドラインは、Mozilla 従業員を保護し、その義務を規定する「反ハラスメント・反差別ポリシー」<a href="%(note1)s">[1]</a> と並んで実行されます。「反ハラスメント・反差別ポリシー」は特定の法的定義と必須要件を念頭に作成されました。
nl Deze richtlijnen werken samen met ons <a href="%(note1)s">[1]</a> beleid ter bestrijding van intimidatie/discriminatie, waarin de bescherming en verplichtingen van Mozilla-werknemers zijn vastgelegd. Het beleid tegen intimidatie/discriminatie is opgesteld met specifieke wettelijke definities en vereisten in gedachten.
pl Niniejsze wytyczne współdziałają z naszymi Zasadami przeciwdziałania molestowaniu i dyskryminacji. <a href="%(note1)s">[1]</a>, które określają zabezpieczenia oraz zobowiązania pracowników firmy Mozilla. Zasady przeciwdziałania molestowaniu i dyskryminacji zostały utworzone z uwzględnieniem konkretnych definicji i wymogów prawnych.
pt-BR Estas diretrizes funcionam em conjunto com as nossas Políticas contra Assédio/Discriminação <a href="%(note1)s">[1]</a>, que estabelecem proteções e obrigações para os funcionários da Mozilla. As Políticas contra Assédio/Discriminação foram elaboradas, levando em consideração os requisitos e as definições legais específicas.
ru Данные Правила действуют в сочетании с нашей Политикой борьбы с домогательствами и дискриминацией<a href="%(note1)s">[1]</a>, в которой изложены меры защиты и обязанности сотрудников Mozilla. Политика борьбы с домогательствами и дискриминацией разработана с учетом конкретных юридических определений и требований.
zh-CN 这些准则与我们的反骚扰/歧视政策 <a href="%(note1)s">[1]</a> 一并使用,规定了Mozilla 员工所享有的保护和义务。反骚扰/歧视政策的制定已考虑到明确的法律定义和要求。
zh-TW 這些準則以及我們的反騷擾/歧視政策<a href="%(note1)s">[1]</a>,共同保護 Mozilla 員工,而且 Mozilla 員工也有義務身體力行這些準則和政策。反騷擾/歧視政策是根據明確的法律條文與規定所訂定的。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

While these guidelines / code of conduct are specifically aimed at Mozilla’s work and community, we recognize that it is possible for actions taken outside of Mozilla’s online or inperson spaces to have a deep impact on community health. (For example, in the past, we publicly identified an anonymous posting aimed at a Mozilla employee in a non-Mozilla forum as clear grounds for removal from the Mozilla community.) This is an active topic in the diversity and inclusion realm. We anticipate wide-ranging discussions among our communities about appropriate boundaries. participation_nov2018

ar وفي حين أن هذه المبادئ التوجيهية/مدونة قواعد السلوك تستهدف على وجه التحديد عمل موزيلا ومجتمعها، فإننا ندرك أنه من الممكن أن يكون للإجراءات المتخذة خارج مواقع موزيلا على الإنترنت أو على أرض الواقع أثر عميق على صحة المجتمع. (على سبيل المثال، فيما مضى، كشفنا علناً عن منشور مجهول الهوية موجه إلى أحد موظفي موزيلا في منتدى غير تابع لموزيلا كسبب واضح للاستبعاد من مجتمع موزيلا) وهذا موضوع حيوي في مجال التنوع والإدماج. ونتوقع إجراء مناقشات واسعة النطاق بين مجتمعاتنا بشأن الحدود المناسبة.
de Während diese Richtlinien/dieser Verhaltenskodex speziell auf die Arbeit und Community bei Mozilla abzielen, erkennen wir an, dass es möglich ist, dass sich außerhalb der Online- oder persönlichen Bereiche getätigte Handlungen sich beträchtlich auf die Gesundheit der Community auswirken. (Beispiel: In der Vergangenheit haben wir ein anonymes Posting, das auf einen Mozilla-Mitarbeiter in einem Forum außerhalb von Mozilla abzielte, öffentlich als klaren Grund für den Ausschluss aus der Mozilla-Community identifiziert.) Dies ist ein aktives Thema im Bereich Diversität und Inklusion. Wir erwarten umfassende Diskussionen über die angemessenen Grenzen in unserer Community.
es-ES Si bien estas pautas o código de conducta están orientados específicamente al trabajo y comunidades de Mozilla, reconocemos que es posible que las acciones realizadas fuera de los espacios de Mozilla para colaborar en persona o en línea afecten profundamente la integridad de la comunidad. (Por ejemplo, en el pasado hubo en caso en el que identificamos públicamente una publicación anónima dirigida a un empleado de Mozilla en un foro que no pertenecía a Mozilla como un motivo claro para su expulsión de la comunidad de Mozilla) Este es un tema activo en el ámbito de la diversidad y la inclusión. Creemos que habrá amplios debates entre nuestras comunidades acerca de los límites adecuados.
fr Bien que ces Directives / ce code de conduite s’adressent spécifiquement au travail et à la communauté de Mozilla, nous reconnaissons qu’il est possible que des actions entreprises en dehors des espaces en ligne ou en personne de Mozilla aient un impact profond sur l’intégrité de la communauté (par exemple, nous avons publiquement identifié dans le passé une publication anonyme destinée à un employé de Mozilla dans un forum non Mozilla comme motif évident d’expulsion de la communauté Mozilla). Il s’agit d’un thème actif dans le domaine de la diversité et de l’inclusion. Nous prévoyons de grandes discussions entre nos communautés au sujet des limites appropriées.
hi-IN यह दिशानिर्देश / आचार-संहिता विशिष्ट रूप से Mozilla के कार्य और समुदाय पर लक्षित हैं, हम जानते हैं कि Mozilla के ऑनलाइन या लोगों के दायरे के बाहर की गई कार्रवाई का समुदाय पर गहरा प्रभाव डालना संभव है. (उदाहरण के लिए, हमने पहले गैर-Mozilla फ़ोरम में सार्वजनिक तौर पर Mozilla कर्मचारी पर लक्षित अनाम पोस्टिंग की पहचान की थी जिसे Mozilla समुदाय से बाहर निकालने के लिए स्पष्ट आधार माना गया था.) यह विविधता और समावेशी क्षेत्र में एक सक्रिय विषय है. हम अपने समुदायों के बीच उचित सीमाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की उम्मीद करते हैं.
id Sementara pedoman/kode perilaku ini secara khusus ditujukan untuk pekerjaan dan komunitas Mozilla, kami paham bahwa boleh jadi tindakan yang diambil di luar ruang online (daring) Mozilla atau ruang pribadi memiliki dampak mendalam pada kesehatan masyarakat. (Sebagai contoh, dulu, kami pernah secara publik mengidentifikasi posting anonim yang ditujukan untuk karyawan Mozilla di forum non-Mozilla, dan ini menjadi alasan yang jelas untuk pemecatan dari komunitas Mozilla.) Ini adalah topik aktif di ranah keberagaman dan inklusi. Kami mengantisipasi diskusi menyeluruh di antara komunitas kami tentang batas-batas yang sesuai.
it Nonostante queste linee guida siano specificamente destinate al lavoro e alla community di Mozilla, riconosciamo che azioni intraprese al di fuori degli spazi online o fisici di Mozilla possano avere un impatto profondo sulla nostra community. (Ad esempio, in passato, è stato pubblicamente identificato un post anonimo indirizzato a un dipendente Mozilla all’interno di un forum non Mozilla con fondati motivi per essere rimosso dalla community Mozilla.) Si tratta di un argomento molto dibattuto nell’ambito della diversità e dell’inclusione. Prevediamo discussioni ad ampio respiro all’interno delle nostre community sulla definizione di limiti appropriati.
ja 本ガイドライン / 行動規範は、特に Mozilla の業務およびコミュニティを対象としていますが、私たちは Mozilla のオンラインまたは対人スペースの外での行動もまた、コミュニティの健全性に大きな影響を与え得ると考えています。(例えば、私たちは過去に、Mozilla 以外のフォーラム上で Mozilla 従業員を標的としていた匿名の投稿を公式に特定し、Mozilla コミュニティか除去する明確な根拠としました。)これは多様性とインクルージョンの観点から活発に議論されるトピックです。私たちは、適切な境界線についての幅広い議論が当コミュニティで行われることを期待しています。
nl Hoewel deze richtlijnen/gedragscode specifiek gericht zijn op het werk en de gemeenschap van Mozilla, erkennen we dat het mogelijk is dat acties die buiten de online of persoonlijke ruimtes van Mozilla worden uitgevoerd, een diepe impact kunnen hebben op de gezondheid van de gemeenschap. (In het verleden hebben we bijvoorbeeld een anoniem bericht gericht aan een Mozilla-medewerker op een niet-Mozilla-forum als een duidelijke reden voor verwijdering uit de Mozilla-gemeenschap geïdentificeerd.) Dit is een actief onderwerp op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. We voorzien brede discussies binnen onze gemeenschappen over passende grenzen.
pl Chociaż niniejsze wytyczne / kodeks postępowania zostały ukierunkowane na pracę i społeczność firmy Mozilla, zdajemy sobie sprawę, że działania podejmowane poza przestrzenią online firmy Mozilla lub w przestrzeni osobistej mogą mieć głęboki wpływ na zdrowie społeczności. (Na przykład w przeszłości zidentyfikowaliśmy publicznie anonimowy wpis skierowany przeciwko pracownikowi firmy Mozilla, który został zamieszczony na forum nienależącym do Mozilli, jako wyraźną podstawę do usunięcia ze społeczności Mozilli). Jest to aktywny temat w dziedzinie różnorodności i integracji. Przewidujemy szeroko zakrojone dyskusje w naszych społecznościach na temat odpowiednich granic.
pt-BR Embora estas diretrizes/código de conduta sejam específicas para o trabalho e a comunidade da Mozilla, reconhecemos que as ações realizadas fora dos espaços on-line ou individuais da Mozilla podem ter um impacto profundo na comunidade. Por exemplo, no passado, identificamos publicamente uma postagem anônima dirigida a um funcionário da Mozilla em um fórum não pertencente à Mozilla como motivo claro para sua remoção da nossa comunidade. Esse é um tópico presente no âmbito da diversidade e da inclusão. Prevemos diversas discussões nas nossas comunidades sobre os limites adequados.
ru Хотя данные Правила / кодекс поведения специально нацелены на деятельность в рамках работы Проекта Mozilla и сообщества Mozilla, мы признаем, что действия, предпринимаемые вне онлайн- или личного пространства за пределами Проекта Mozilla, могут оказывать серьезное влияние на здоровье сообщества. (Например, в прошлом мы публично идентифицировали анонимную публикацию, предназначенную для сотрудника Mozilla на форуме, не являющемся частью Проекта Mozilla, как явное основание для исключения участника из сообщества Mozilla.) Это довольно актуальная ситуация в области культурного разнообразия и интеграции. Мы предполагаем, что могут возникнуть обширные дискуссии в нашем сообществе о соответствующих границах.
zh-CN 虽然这些准则/行为守则是只面向 Mozilla 的工作和社区,不过我们也承认在 Mozilla 的网络或个人空间以外所采取的行动,也可能会对社区的健康产生深远影响。(例如:我们曾将某个非 Mozilla 论坛中针对 Mozilla 员工的公开匿名帖子,作为要求其退出 Mozilla 社区的明确理由。)这是多样性和包容性领域的重要课题。我们期望社区可以就适当的界限进行广泛的讨论。
zh-TW 雖然這些準則/行為守則是專門針對 Mozilla 的工作和社群,不過我們也承認在 Mozilla 的網上或個人空間以外所採取的行動,也可能會對社群的健康產生深遠影響。(例如:我們過去曾經將某個非 Mozilla 論壇上針對 Mozilla 員工的匿名公開貼文,作為要求其退出 Mozilla 社群的明確理由。)這是多樣性和包容性領域的重要課題。我們預期社群也將會廣泛地討論出一個適當的界限。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

If you experience behavior outside of Mozilla communities, in person or online, that makes participation in Mozilla not a safe and positive community experience for all, please contact us at <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a>. While these guidelines / code of conduct are specifically aimed at Mozilla’s work and community, we recognize that it is possible for actions taken outside of Mozilla’s online or inperson spaces to have a deep impact on community health. (For example, in the past, we publicly identified an anonymous posting aimed at a Mozilla employee in a non-Mozilla forum as clear grounds for removal from the Mozilla community.) This is an active topic in the diversity and inclusion realm. We anticipate wide-ranging discussions among our communities about appropriate boundaries.

ar إذا رأيت سلوكاً خارج مجتمعات موزيلا، سواء بصورة شخصية أو عبر الإنترنت، يجعل المشاركة في موزيلا تجربة مجتمعية غير آمنة وإيجابية للجميع، فيُرجى الاتصال بنا على <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a>. وفي حين أن هذه المبادئ التوجيهية/مدونة قواعد السلوك تستهدف على وجه التحديد عمل موزيلا ومجتمعها، فإننا ندرك أنه من الممكن أن يكون للإجراءات المتخذة خارج مواقع موزيلا على الإنترنت أو على أرض الواقع أثر عميق على صحة المجتمع. (على سبيل المثال، فيما مضى، كشفنا علناً عن منشور مجهول الهوية موجه إلى أحد موظفي موزيلا في منتدى غير تابع لموزيلا كسبب واضح للاستبعاد من مجتمع موزيلا) وهذا موضوع حيوي في مجال التنوع والإدماج. ونتوقع إجراء مناقشات واسعة النطاق بين مجتمعاتنا بشأن الحدود المناسبة.
de Wenn Du außerhalb der Mozilla Community persönlich oder online ein Verhalten feststellst, das die Mitwirkung bei Mozilla zu keiner sicheren und positiven Erfahrung mehr für alle macht, kontaktiere uns bitte unter <a href="%(mailto_inclusion)s">}inclusion@mozilla.com</a>. Diese Richtlinien/Verhaltenskodizes sind zwar auf die Arbeit und Gemeinschaft von Mozilla zugeschnitten, aber wir wissen, dass es auch möglich ist, dass Handlungen außerhalb von Mozillas Räumen, online oder physisch, auch einen großen Einfluss auf die Gesundheit der Community haben können. (Wir haben in der Vergangenheit z. B. einmal ein anonymes Posting gegen einen Mozilla-Mitarbeiter in einem Forum, das nicht zu Mozilla gehört, identifiziert und den Poster daraufhin aus der Mozilla Community entfernt). Dies ist ein sehr aktives Thema im Bereich Vielfalt und Integration. Wir erwarten weitreichende Diskussionen unter unseren Communities, um die angemessenen Grenzen herauszufinden.
es-ES Si experimentas un comportamiento fuera de las comunidades de Mozilla, en persona o en línea, que haga que la participación en Mozilla no sea una experiencia comunitaria segura y positiva, ponte en contacto con nosotros escribiendo a la siguiente dirección: <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a>. Si bien estas pautas/código de conducta están orientados específicamente al trabajo y a la comunidad de Mozilla, reconocemos que es posible que las acciones realizadas fuera de los espacios de Mozilla para colaborar en línea y en persona afecten profundamente la integridad de la comunidad. (Por ejemplo, hubo un caso en el que identificamos públicamente una publicación anónima dirigida a un empleado de Mozilla en un foro que no pertenecía a Mozilla como un motivo claro para su expulsión de la comunidad de Mozilla). Este es un tema activo en el ámbito de la diversidad y la inclusión. Creemos que habrá amplios debates entre nuestras comunidades acerca de los límites adecuados.
fr Si, en dehors des communautés Mozilla, physiquement ou en ligne, vous subissez un comportement nuisible à la création d’une expérience communautaire sûre et positive pour tous et toutes sur Mozilla, veuillez nous contacter à l’adresse <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a>. Bien que les présentes directives/le présent code de conduite visent en particulier le travail et la communauté de Mozilla, nous reconnaissons que les actions entreprises en dehors des espaces en ligne ou en personne de Mozilla peuvent avoir des conséquences importantes sur l’état de notre communauté. Par exemple, il nous est arrivé d’identifier publiquement une publication anonyme visant un employé de Mozilla dans un forum sans rapport avec Mozilla, qui constituait un motif sans équivoque d’exclusion de la communauté Mozilla. Il s’agit d’un sujet toujours d’actualité dans le domaine de la diversité et de l’ouverture. Nous prévoyons de vastes discussions dans nos communautés à propos des limites à respecter.
hi-IN यदि आपको Mozilla के समुदायों के बाहर, व्यक्तिगत या ऑनलाइन ऐसे व्यवहार का अनुभव होता है, जिससे सभी के लिए Mozilla में सहभागिता की सुरक्षा के लिए सुरक्षित और सकारात्मक अनुभव उत्पन्न नहीं होता है, तो कृपया हमसे <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a> पर संपर्क करें। जबकि ये दिशा-निर्देश/आचार-संहिता Mozilla के कार्य और समुदाय को विशिष्ट रूप से लक्ष्य में रखकर बनाई गई है, लेकिन हम यह मानते हैं कि समुदाय की स्थिति पर गहन प्रभाव डालने के लिए Mozilla की ऑनलाइन या व्यक्तिगत स्थितियों में इन कार्रवाइयों को करना संभव है। (उदाहरण के लिए, पूर्व में हमने सार्वजनिक रूप से ऐसी अनाम पोस्टिंग की पहचान की जिसका लक्ष्य Mozilla के कर्मचारी पर गैर-Mozilla फ़ोरम में उसे Mozilla समुदाय से निकालने के लिए स्पष्ट आधार तैयार करना था।) यह विविधता और समावेशन के क्षेत्र में सक्रिय क्षेत्र है। हम अपने समुदायों के बीच उचित मर्यादाओं के बारे में विस्तृत चर्चाओं की अपेक्षा करते हैं।
id Jika Anda mengalami perilaku di luar komunitas Mozilla, secara langsung atau online (daring), yang menyebabkan partisipasi di Mozilla menjadi pengalaman komunitas yang tidak aman dan tidak positif untuk semua, silakan hubungi kami di <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a>. Sementara pedoman/kode perilaku ini secara khusus ditujukan untuk pekerjaan dan komunitas Mozilla, kami paham bahwa boleh jadi tindakan yang diambil di luar ruang online (daring) Mozilla atau ruang pribadi memiliki dampak mendalam pada kesehatan masyarakat. (Sebagai contoh, dulu, kami pernah secara publik mengidentifikasi posting anonim yang ditujukan untuk karyawan Mozilla di forum non-Mozilla, dan ini menjadi alasan yang jelas untuk pemecatan dari komunitas Mozilla.) Ini adalah topik aktif di ranah keberagaman dan inklusi. Kami mengantisipasi diskusi menyeluruh di antara komunitas kami tentang batas-batas yang sesuai.
it Qualora si dovessero riscontrare comportamenti, sia online che a livello personale, al di fuori delle community Mozilla, atti a rendere la partecipazione alla community Mozilla un’esperienza non sicura e positiva, è possibile contattarci al seguente indirizzo <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a>. Nonostante queste linee guida siano specificamente destinate al lavoro e alla community di Mozilla, riconosciamo che azioni intraprese al di fuori degli spazi online o fisici di Mozilla possano avere un impatto profondo sulla nostra community. (Ad esempio, in passato, è stato pubblicamente identificato un post anonimo indirizzato a un dipendente Mozilla all’interno di un forum non Mozilla con fondati motivi per essere rimosso dalla community Mozilla.) Si tratta di un argomento molto dibattuto nell’ambito della diversità e dell’inclusione. Prevediamo discussioni ad ampio respiro all’interno delle nostre community sulla definizione di limiti appropriati.
ja Mozilla コミュニティ外で、実際に、あるいはオンライン上で、Mozilla への参加を安全かつポジティブなコミュニティ体験としなくなる行為を目にした場合は、<a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a> までご連絡ください。本ガイドラインと行動規範は特に Mozilla の活動やコミュニティを指したものですが、Mozilla のオンラインおよび本体スペース外で行われたことがコミュニティの健全性に大きなインパクトを与えることもあるからです (例えば過去には、Mozilla 関連でない掲示板で Mozilla 従業員を晒す投稿を行った匿名者を特定し、Mozilla コミュニティから追放する理由としたことがありました)。こちらは多様性と許容範囲を巡る現在進行形のトピックです。適切な線引きに関しては、コミュニティにおいて幅広い議論が行われることを期待しています。
nl Als u gedrag ervaart buiten Mozilla-gemeenschappen, persoonlijk of online, waardoor deelname aan Mozilla geen veilige en positieve gemeenschapservaring voor iedereen is, neem dan contact met ons op via <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a>. Hoewel deze richtlijnen/gedragscode specifiek gericht zijn op het werk en de gemeenschap van Mozilla, erkennen we dat het mogelijk is dat acties die buiten de online of persoonlijke ruimtes van Mozilla worden uitgevoerd, een diepe impact hebben op de gezondheid van de gemeenschap. (In het verleden hebben we bijvoorbeeld een anoniem bericht gericht aan een Mozilla-medewerker in een niet-Mozilla-forum als een duidelijke reden voor verwijdering uit de Mozilla-gemeenschap geïdentificeerd.) Dit is een actief onderwerp op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. We voorzien brede discussies binnen onze gemeenschappen over passende grenzen.
pl Jeśli doświadczasz zachowania poza społecznościami Mozilli, osobiście lub online, które sprawia, że uczestnictwo w społeczności Mozilli nie jest bezpiecznym i pozytywnym doświadczeniem dla wszystkich, skontaktuj się z nami pod adresem <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a>. Chociaż niniejsze wytyczne / kodeks postępowania zostały ukierunkowane na pracę i społeczność firmy Mozilla, zdajemy sobie sprawę, że działania podejmowane poza przestrzenią online firmy Mozilla lub w przestrzeni osobistej mogą mieć głęboki wpływ na zdrowie społeczności. (Na przykład w przeszłości zidentyfikowaliśmy publicznie anonimowy wpis skierowany przeciwko pracownikowi firmy Mozilla, który został zamieszczony na forum nienależącym do Mozilli, jako wyraźną podstawę do usunięcia ze społeczności Mozilli). Jest to aktywny temat w dziedzinie różnorodności i integracji. Przewidujemy szeroko zakrojone dyskusje w naszych społecznościach na temat odpowiednich granic.
pt-BR Se você enfrentar um comportamento fora das comunidades da Mozilla, pessoalmente ou on-line, que faça com que a participação na Mozilla não seja uma experiência de comunidade segura e positiva para todos, entre em contato conosco pelo e-mail <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a>. Embora estas diretrizes / código de conduta estejam especificamente dirigidas para o trabalho e para a comunidade da Mozilla, estamos cientes de que as ações fora dos espaços on-line ou individuais da Mozilla podem ter um impacto profundo na saúde da comunidade. (Por exemplo, no passado, identificamos publicamente uma postagem anônima dirigida a um funcionário da Mozilla em um fórum que não era o da Mozilla como um motivo claro para remoção da nossa comunidade). Esse é um tópico presente no âmbito da diversidade e da inclusão. Prevemos discussões amplas nas nossas comunidades sobre os limites apropriados.
ru Если вы являетесь участником ситуации за пределами сообщества Mozilla, лично или онлайн, которое делает участие в Mozilla небезопасным и отрицательным опытом для всех участников, просим связаться с нами по адресу <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a>. Хотя данные Правила / кодекс поведения специально нацелены на деятельность в рамках работы Проекта Mozilla и сообщества Mozilla, мы признаем, что действия, предпринимаемые вне онлайн- или личного пространства за пределами Проекта Mozilla, могут оказывать серьезное влияние на здоровье сообщества. (Например, в прошлом мы публично идентифицировали анонимную публикацию, предназначенную для сотрудника Mozilla на форуме, не являющемся частью Проекта Mozilla, как явное основание для исключения участника из сообщества Mozilla.) Это довольно актуальная ситуация в области культурного разнообразия и интеграции. Мы предполагаем, что могут возникнуть обширные дискуссии в нашем сообществе о соответствующих границах.
zh-CN 如果您亲身或在网上遇到超出 Mozilla 社区规范的行为,使得对所有人来说参与 Mozilla 并不是安全且积极的社区体验时,请发邮件到<a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a>与我们联系。虽然这些准则/行为守则是只面向 Mozilla 的工作和社区,不过我们也承认在 Mozilla 的网络或个人空间以外所采取的行动,也可能会对社区的健康产生深远影响。(例如:我们曾将某个非 Mozilla 论坛中针对 Mozilla 员工的公开匿名帖子,作为要求其退出 Mozilla 社区的明确理由。)这是多样性和包容性领域的重要课题。我们期望社区可以就适当的界限进行广泛的讨论。
zh-TW 如果您親身或在網上遇到超出 Mozilla 社群規範的行為,導致參與 Mozilla 對所有人來說不是安全且正面的社群體驗時,請寄送電子郵件到 <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a> 與我們聯絡。雖然這些準則/行為守則是專門針對 Mozilla 的工作和社群,不過我們也承認在 Mozilla 的網上或個人空間以外所採取的行動,也可能會對社群的健康產生深遠影響。(例如:我們過去曾經將某個非 Mozilla 論壇上針對 Mozilla 員工的匿名公開貼文,作為要求其退出 Mozilla 社群的明確理由。)這是多樣性和包容性領域的重要課題。我們預期社群也將會廣泛地討論出一個適當的界限。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Expected Behavior

ar السلوك المتوقع
de Erwartetes Verhalten
es-ES Comportamiento esperado
fr Comportement attendu
hi-IN अपेक्षित बर्ताव
id Perilaku yang Diharapkan
it Comportamento previsto
ja 望ましい行為
nl Verwacht gedrag
pl Oczekiwane zachowanie
pt-BR Comportamento esperado
ru Ожидаемое поведение
zh-CN 鼓励的行为
zh-TW 預期行為
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

The following behaviors are expected of all Mozillians:

ar ومن المتوقع أن تكون السلوكيات التالية من جميع أفراد موزيلا:
de Die folgenden Verhaltensweisen werden von allen Mozillianern erwartet:
es-ES Se espera que todos los mozillianos se comporten de la siguiente manera:
fr Les comportements suivants sont attendus des Mozilliennes et Mozilliens :
hi-IN सभी Mozillins से सहायक व्यवहार की उम्मीद है:
id Perilaku berikut diharapkan dari semua Mozillian:
it Dagli utenti di Mozilla ci si aspettano i seguenti comportamenti:
ja すべての Mozillian には以下のような行動が望まれます。
nl Van alle Mozillians wordt het volgende gedrag verwacht:
pl Od wszystkich Mozillianów oczekuje się następujących zachowań:
pt-BR Esperamos os seguintes comportamentos de todos os Mozillians:
ru Мы ожидаем соблюдения следующих правил от участников Mozilla:
zh-CN 期许所有谋智人的行为举止如下:
zh-TW 期望所有 Mozillian 的行為表現如下:
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Be Respectful

ar التحلي بالاحترام
de Respektvoll sein
es-ES Sé respetuoso
fr Soyez respectueux
hi-IN सम्माननीय रहें
id Hormat
it Rispetto
ja 尊重
nl Wees respectvol
pl Zachowaj szacunek
pt-BR Seja respeitoso
ru Относиться к другим участникам уважительно
zh-CN 相互尊重
zh-TW 尊重他人
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Value each other’s ideas, styles and viewpoints. We may not always agree, but disagreement is no excuse for poor manners. Be open to different possibilities and to being wrong. Be respectful in all interactions and communications, especially when debating the merits of different options. Be aware of your impact and how intense interactions may be affecting people. Be direct, constructive and positive. Take responsibility for your impact and your mistakes – if someone says they have been harmed through your words or actions, listen carefully, apologize sincerely, and correct the behavior going forward. participation_jan2020

ar تقييم أفكار الآخرين وأساليبهم ووجهات نظرهم. وقد لا تتفق دائما، ولكن الخلاف ليس مبرراً لسوء السلوك. الانفتاح على الاحتمالات المختلفة والاعتراف بالخطأ. التحلي بالاحترام في جميع التفاعلات والاتصالات، لا سيّما عند مناقشة مزايا الخيارات المختلفة. إدراك مدى تأثيرك ومدى تأثير التفاعلات المكثفة على الأشخاص. التحلي بالصراحة والمشاركة البناءة والإيجابية. تحمل المسؤولية عن تأثيرك وأخطائك – إذا أعرب شخص ما عن تضرره من كلماتك أو أفعالك، فاستمع له بعناية، واعتذر له بصدق، وقوّم سلوكك فيما بعد.
de Die Ideen, Ansichten und den Stil der anderen wertschätzen. Wir sind uns nicht immer alle einig, aber Uneinigkeit ist keine Entschuldigung für schlechte Manieren. Verschiedenen Möglichkeiten und auch Fehlern gegenüber offen sein. Bei allen Interaktionen und Kommunikationen respektvoll sein, besonders wenn die Vorteile unterschiedlicher Optionen diskutiert werden. Sei Dir der Auswirkungen Deiner Taten und Worte bewusst und wie intensive Interaktionen andere aus der Bahn werfen können. Sei direkt, konstruktiv und positiv. Übernimm Verantwortung für Deine Handlungen und Fehler – wenn jemand sagt, dass er durch Deine Worte oder Handlungen verletzt wurde, höre aufmerksam zu, entschuldige Dich ehrlich und verhalte Dich in Zukunft rücksichtsvoller.
es-ES Valora las ideas, los estilos y los puntos de vista de los demás. Tal vez no siempre estemos de acuerdo, pero una opinión diferente no es excusa para malos modales. Hay que estar abierto a diferentes posibilidades y a estar equivocado. Sé amable en todas las interacciones y comunicaciones, especialmente a la hora de debatir los méritos de diferentes opciones. Ten en cuenta el impacto que puedes causar y cómo las interacciones intensas pueden afectar a los demás. Sé directo, constructivo y positivo. Asume la responsabilidad del impacto que causas y de tus errores; si alguien considera que tus acciones o palabras lo han herido, escucha atentamente para comprenderlo, discúlpate sinceramente y corrige tu comportamiento a partir de ese momento.
fr Accordez de l’importance aux idées, aux styles et au point de vue de chacun. Il se peut que nous ne soyons pas toujours d’accord, mais le désaccord n’excuse pas un mauvais comportement. Soyez ouvert à différentes possibilités et à l’éventualité d’avoir tort. Soyez respectueux dans toutes vos interactions et communications, en particulier lors de discussions sur les avantages de différentes options. Soyez conscient des conséquences de vos actes et du fait que les interactions intenses peuvent affecter les autres. Soyez direct, constructif et positif. Assumez la responsabilité de vos erreurs et des répercussions de votre comportement. Si quelqu’un affirme avoir été blessé par vos mots ou vos actions, écoutez-le attentivement, excusez-vous sincèrement et modifiez votre comportement à l’avenir.
hi-IN एक दूसरे के विचारों, शैलियों और दृष्टिकोणों को महत्व दें। हो सकता है कि हम हमेशा सहमत नहीं हों, लेकिन असहमति, खराब व्यवहार के लिए कोई बहाना नहीं है। विभिन्न संभावनाओं और गलती के लिए तैयार रहें। सभी इंटरैक्शन और संचार में सम्मानजनक रहें, खासकर जब विभिन्न विकल्पों की खूबियों पर चर्चा करते हैं। अपने प्रभाव के बारे में और लोगों पर गहन प्रतिक्रियाओं के संभावित प्रभावों के बारे में सजग रहें। प्रत्यक्ष, रचनात्मक और सकारात्मक रहें। अपने प्रभाव और गलतियों की जिम्मेदारी लें – यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि उन्हें आपके शब्दों या कार्रवाई से चोट पहुँची है, तो ध्यानपूर्वक सुनें, गंभीरतापूर्वक क्षमा मांगें और आगे से अपने व्यवहार में सुधार करें।
id Menghargai ide, gaya, dan sudut pandang masing-masing Mungkin tak selamanya kita setuju, akan tetapi ketidaksetujuan bukanlah alasan untuk berperilaku buruk. Terbuka terhadap berbagai kemungkinan dan kesalahan. Bersikaplah hormat dalam semua interaksi dan komunikasi, terutama ketika memperdebatkan manfaat dari berbagai opsi. Mewaspadai pengaruh Anda dan bagaimana interaksi yang intens dapat memengaruhi orang. Berbicara apa adanya, konstruktif, dan positif Bertanggung jawab atas dampak dan kesalahan Anda – jika seseorang mengatakan bahwa mereka telah dirugikan oleh perkataan atau tindakan Anda, dengarkan baik-baik, minta maaf dengan tulus, dan perbaiki perilaku setelahnya.
it È importante dare valore alle idee, ai punti di vista e agli stili degli altri. Non sempre possiamo essere tutti d’accordo, tuttavia una divergenza non può giustificare comportamenti maleducati. Bisogna essere aperti a diverse possibilità e accettare i propri errori. Si richiede il rispetto in tutte le interazioni e comunicazioni, in particolare nel discutere dei meriti di differenti opzioni. È necessario essere consapevoli dell’impatto delle proprie parole e delle conseguenze che interazioni violente possano avere sulle persone. L’atteggiamento giusto deve essere diretto, costruttivo e positivo. Bisogna prendersi la responsabilità dei propri comportamenti e dei propri errori – se una persona si ritiene offesa da determinate parole o azioni, è opportuno ascoltarla con attenzione, chiedere sinceramente scusa e correggere il proprio comportamento per il futuro.
ja お互いのアイデア、スタイル、視点を大切にしましょう。常に同意する必要はありませんが、意見の相違を誤った行いの言い訳にすることはできません。異なる可能性に目を開き、間違えることにオープンでいましょう。特にさまざまなオプションの利点について議論するときは、すべてのやり取りとコミュニケーションを尊重してください。自分の及ぼす影響を意識し、緊迫したやり取りがどのような作用を及ぼしかねないか考えましょう。ストレートかつ建設的、ポジティブでいましょう。自分の及ぼす影響や過ちに対して責任を持ちましょう。あなたの言葉や行為によって傷ついたという人がいたら、慎重に耳を傾け、真摯に謝り、今後はそのような行いを改めましょう。
nl Waardeer elkaars ideeën, stijlen en gezichtspunten. We zijn het misschien niet altijd eens, maar onenigheid is geen excuus voor slechte manieren. Sta open voor verschillende mogelijkheden en voor ongelijk hebben. Wees respectvol in alle interacties en communicatie, vooral wanneer u discussieert over de voordelen van verschillende opties. Wees u bewust van uw impact en hoe intense interacties mensen kunnen beïnvloeden. Wees direct, constructief en positief. Neem verantwoordelijkheid voor uw impact en uw fouten – als iemand zegt dat ze zijn gekwetst door uw woorden of daden, luister dan goed, bied uw excuses aan en corrigeer uw toekomstige gedrag.
pl Należy cenić nawzajem swoje pomysły, style i punkty widzenia. Nie zawsze musimy się zgadzać, ale niezgoda nie jest usprawiedliwieniem dla złych manier. Zachowaj otwartość na różne możliwości i na mylenie się. Zachowaj szacunek we wszystkich interakcjach i formach komunikacji, szczególnie podczas debatowania nad zaletami różnych opcji. Zachowaj świadomość swojego wpływu i tego, jak intensywne interakcje mogą wpływać na ludzi. Bądź bezpośredni(-a), konstruktywny(-a) i pozytywny(-a). Weź na siebie odpowiedzialność za swój wpływ i swoje błędy — jeśli ktoś powie, że został zraniony przez Twoje słowa lub czyny, wysłuchaj uważnie, przeproś szczerze i popraw swoje zachowanie.
pt-BR Valorize ideias, estilos e pontos de vista de cada um. Nem sempre concordaremos, mas isso não justifica comportamentos desrespeitosos. Esteja aberto a diferentes possibilidades e poder estar errado. Seja respeitoso em todas as interações e comunicações, especialmente ao debater méritos de diferentes opções. Esteja ciente do impacto das suas ações e de como interações intensas podem afetar pessoas. Seja direto, construtivo e positivo. Assuma a responsabilidade pela repercussão dos seus atos e por seus erros. Se alguém disser que foi prejudicado por suas palavras ou ações, ouça com atenção, peça desculpas sinceramente e mude seu comportamento no futuro.
ru Уважать и ценить идеи, методы и точки зрения друг друга. Мы не всегда можем быть согласны с другим мнением, но разногласия не оправдывают плохих манер. Быть открытыми к разным возможностям и возможной неправоте других участников. Вести себя уважительно в рамках всех взаимодействий и коммуникаций, особенно при обсуждении достоинств различных вариантов. Осознавать свое влияние и то, как интенсивное взаимодействие может влиять на людей. Вести себя прямолинейно, конструктивно и позитивно. Брать на себя ответственность за свое влияние и свои ошибки. Если кто-то утверждает, что пострадал из-за ваших слов или действий, внимательно выслушайте, искренне извинитесь и откорректируйте свое дальнейшее поведение.
zh-CN 重视彼此的想法、风格和观点。我们也许并不总是能够达成共识,但意见分歧绝非无礼的借口。请对不同的可能性和错误持开放态度。尤其是在讨论不同选择的优劣时,应在所有的交流和沟通中保持尊重。要意识到您的影响以及强烈的互动可能会影响到他人。秉承直率、有建设性和积极的态度。对您的影响和您的错误负责——如果某人表示您的言行使其受到伤害,请仔细聆听、诚恳道歉并及时改正。
zh-TW 重視彼此的想法、風格和觀點。我們並不總是認同他人,但是不認同絶非表現無禮的藉口。請對不同的可能性和犯錯抱持開放態度。尤其是在爭論不同選項的優劣時,應在所有的互動與通訊往來中保持尊重。注意您的影響以及密集互動會如何影響他人。採取坦率、有建設性而且積極正面的態度。對您的影響和您的錯誤負責,如果某人表示因您的言詞或行為而受到傷害,請仔細聆聽、誠懇致歉並且改正行為。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Value each other’s ideas, styles and viewpoints. We may not always agree, but disagreement is no excuse for poor manners. Be open to different possibilities and to being wrong. Be kind in all interactions and communications, especially when debating the merits of different options. Be aware of your impact and how intense interactions may be affecting people. Be direct, constructive and positive. Take responsibility for your impact and your mistakes – if someone says they have been harmed through your words or actions, listen carefully, apologize sincerely, and correct the behavior going forward.

ar تقييم أفكار الآخرين وأساليبهم ووجهات نظرهم. وقد لا تتفق دائما، ولكن الخلاف ليس مبرراً لسوء السلوك. الانفتاح على الاحتمالات المختلفة والاعتراف بالخطأ. التحلي باللطف في كل التفاعلات والاتصالات، لا سيّما عند مناقشة مزايا الخيارات المختلفة. إدراك مدى تأثيرك ومدى تأثير التفاعلات المكثفة على الأشخاص. التحلي بالصراحة والمشاركة البناءة والإيجابية. تحمل المسؤولية عن تأثيرك وأخطائك – إذا أعرب شخص ما عن تضرره من كلماتك أو أفعالك، فاستمع له بعناية، واعتذر له بصدق، وقوّم سلوكك فيما بعد.
de Die Ideen, Ansichten und den Stil der anderen wertschätzen. Wir sind uns nicht immer alle einig, aber Uneinigkeit ist keine Entschuldigung für schlechte Manieren. Verschiedenen Möglichkeiten und auch Fehlern gegenüber offen sein. Bei allen Interaktionen und Kommunikationen freundlich sein, besonders wenn die Vorteile unterschiedlicher Optionen diskutiert werden. Sei Dir der Auswirkungen Deiner Taten und Worte bewusst und wie intensive Interaktionen andere aus der Bahn werfen können. Sei direkt, konstruktiv und positiv. Übernimm Verantwortung für Deine Handlungen und Fehler – wenn jemand sagt, dass er durch Deine Worte oder Handlungen verletzt wurde, höre aufmerksam zu, entschuldige Dich ehrlich und verhalte Dich in Zukunft rücksichtsvoller.
es-ES Valora las ideas, los estilos y los puntos de vista de los demás. Tal vez no siempre estemos de acuerdo, pero una opinión diferente no es excusa para malos modales. Hay que estar abierto a diferentes posibilidades y a estar equivocado. Sé amable en todas las interacciones y comunicaciones, especialmente a la hora de debatir los méritos de diferentes opciones. Ten en cuenta el impacto que puedes causar y cómo las interacciones intensas pueden afectar a los demás. Sé directo, constructivo y positivo. Asume la responsabilidad del impacto que causas y de tus errores; si alguien considera que tus acciones o palabras lo han herido, escucha atentamente para comprenderlo, discúlpate sinceramente y corrige tu comportamiento a partir de ese momento.
fr Accordez de l’importance aux idées, aux styles et au point de vue de chacun. Il se peut que nous ne soyons pas toujours d’accord, mais le désaccord n’excuse pas un mauvais comportement. Soyez ouvert à différentes possibilités et à l’éventualité d’avoir tort. Soyez aimable dans toutes vos interactions et communications, en particulier lors de discussions sur les avantages de différentes options. Ayez conscience des conséquences de vos actes et du fait que les interactions intenses peuvent affecter les autres. Votre expression doit être directe, constructive et positive. Assumez la responsabilité de vos erreurs et des répercussions de votre comportement. Si quelqu’un affirme avoir été blessé par vos mots ou vos actions, écoutez-le attentivement, excusez-vous sincèrement et modifiez votre comportement à l’avenir.
hi-IN एक दूसरे के विचारों, शैलियों और दृष्टिकोणों को महत्व दें। हो सकता है कि हम हमेशा सहमत नहीं हों, लेकिन असहमति, खराब व्यवहार के लिए कोई बहाना नहीं है। विभिन्न संभावनाओं और गलती के लिए तैयार रहें। सभी सहभागिताओं और संचारों में विशेष रूप से विभिन्न विकल्पों के गुणों के बारे में चर्चा करने के दौरान अपनाने को तैयार रहें। अपने प्रभाव के बारे में और लोगों पर गहन प्रतिक्रियाओं के संभावित प्रभावों के बारे में सजग रहें। प्रत्यक्ष, रचनात्मक और सकारात्मक रहें। अपने प्रभाव और गलतियों की जिम्मेदारी लें – यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि उन्हें आपके शब्दों या कार्रवाई से चोट पहुँची है, तो ध्यानपूर्वक सुनें, गंभीरतापूर्वक क्षमा मांगें और आगे से अपने व्यवहार में सुधार करें।
id Menghargai ide, gaya, dan sudut pandang masing-masing Mungkin tak selamanya kita setuju, akan tetapi ketidaksetujuan bukanlah alasan untuk berperilaku buruk. Terbuka terhadap berbagai kemungkinan dan kesalahan. Bersikap baik dalam semua interaksi dan komunikasi, terutama ketika memperdebatkan manfaat dari berbagai opsi. Mewaspadai pengaruh Anda dan bagaimana interaksi yang intens dapat memengaruhi orang. Berbicara apa adanya, konstruktif, dan positif Bertanggung jawab atas dampak dan kesalahan Anda – jika seseorang mengatakan bahwa mereka telah dirugikan oleh perkataan atau tindakan Anda, dengarkan baik-baik, minta maaf dengan tulus, dan perbaiki perilaku setelahnya.
it È importante dare valore alle idee, ai punti di vista e agli stili degli altri. Non sempre possiamo essere tutti d’accordo, tuttavia una divergenza non può giustificare comportamenti maleducati. Bisogna essere aperti a diverse possibilità e accettare i propri errori. Si richiede la massima gentilezza in tutte le interazioni e comunicazioni, in particolare nel discutere dei meriti di differenti opzioni. È necessario essere consapevoli dell’impatto delle proprie parole e delle conseguenze che interazioni violente possano avere sulle persone. L’atteggiamento giusto deve essere diretto, costruttivo e positivo. Bisogna prendersi la responsabilità dei propri comportamenti e dei propri errori – se una persona si ritiene offesa da determinate parole o azioni, è opportuno ascoltarla con attenzione, chiedere sinceramente scusa e correggere il proprio comportamento per il futuro.
ja お互いのアイデア、スタイル、視点を大切にしましょう。常に同意する必要はありませんが、意見の相違を誤った行いの言い訳にすることはできません。異なる可能性に目を開き、間違えることにオープンでいましょう。異なるオプションのメリットを議論するときは特に、すべてのやり取りやコミュニケーションにおいて寛容でいましょう。自分の及ぼす影響を意識し、緊迫したやり取りがどのような作用を及ぼしかねないか考えましょう。ストレートかつ建設的、ポジティブでいましょう。自分の及ぼす影響や過ちに対して責任を持ちましょう。あなたの言葉や行為によって傷ついたという人がいたら、慎重に耳を傾け、真摯に謝り、今後はそのような行いを改めましょう。
nl Waardeer elkaars ideeën, stijlen en gezichtspunten. We zijn het misschien niet altijd eens, maar onenigheid is geen excuus voor slechte manieren. Sta open voor verschillende mogelijkheden en voor ongelijk hebben. Wees vriendelijk in alle interacties en communicatie, vooral wanneer u discussieert over de voordelen van verschillende opties. Wees u bewust van uw impact en hoe intense interacties mensen kunnen beïnvloeden. Wees direct, constructief en positief. Neem verantwoordelijkheid voor uw impact en uw fouten – als iemand zegt dat ze zijn gekwetst door uw woorden of daden, luister dan goed, bied uw excuses aan en corrigeer uw toekomstige gedrag.
pl Należy cenić nawzajem swoje pomysły, style i punkty widzenia. Nie zawsze musimy się zgadzać, ale niezgoda nie jest usprawiedliwieniem dla złych manier. Zachowaj otwartość na różne możliwości i na mylenie się. Zachowaj uprzejmość we wszystkich interakcjach i formach komunikacji, szczególnie podczas debatowania nad zaletami różnych opcji. Zachowaj świadomość swojego wpływu i tego, jak intensywne interakcje mogą wpływać na ludzi. Bądź bezpośredni(-a), konstruktywny(-a) i pozytywny(-a). Weź na siebie odpowiedzialność za swój wpływ i swoje błędy — jeśli ktoś powie, że został zraniony przez Twoje słowa lub czyny, wysłuchaj uważnie, przeproś szczerze i popraw swoje zachowanie.
pt-BR Valorize as ideias, os estilos e os pontos de vista de cada um. Nem sempre concordaremos, mas isso não justifica comportamentos desrespeitosos. Esteja aberto a diferentes possibilidades e a assumir erros. Seja gentil em todas as interações e comunicações, especialmente ao debater os méritos das diferentes opções. Esteja ciente do impacto das suas ações e de como as interações intensas poderão afetar as pessoas. Seja direto, construtivo e positivo. Assuma a responsabilidade pela repercussão dos seus atos e por seus erros. Se alguém disser que foi prejudicado por suas palavras ou ações, ouça com atenção, peça desculpas sinceramente e mude seu comportamento no futuro.
ru Уважать и ценить идеи, методы и точки зрения друг друга. Мы не всегда можем быть согласны с другим мнением, но разногласия не оправдывают плохих манер. Быть открытыми к разным возможностям и возможной неправоте других участников. Вести себя дружелюбно во всех взаимодействиях и коммуникациях, особенно при обсуждении достоинств различных вариантов. Осознавать свое влияние и то, как интенсивное взаимодействие может влиять на людей. Вести себя прямолинейно, конструктивно и позитивно. Брать на себя ответственность за свое влияние и свои ошибки. Если кто-то утверждает, что пострадал из-за ваших слов или действий, внимательно выслушайте, искренне извинитесь и откорректируйте свое дальнейшее поведение.
zh-CN 重视彼此的想法、风格和观点。我们也许并不总是能够达成共识,但意见分歧绝非无礼的借口。请对不同的可能性和错误持开放态度。尤其是在讨论不同选择的优劣时,应在所有的交流和沟通中保持尊重。要意识到您的影响以及强烈的互动可能会影响到他人。秉承直率、有建设性和积极的态度。对您的影响和您的错误负责——如果某人表示您的言行使其受到伤害,请仔细聆听、诚恳道歉并及时改正。
zh-TW 重視彼此的想法、風格和觀點。我們並不總是認同他人,但是不認同絶非表現無禮的藉口。請對不同的可能性和犯錯抱持開放態度。在所有的互動中保持和善,尤其是在爭論不同選項的優劣時。注意您的影響以及密集互動可能對他人有何影響。坦率、有建設性而且積極正面。對您的影響和您的錯誤負責,如果某人表示因您的言詞或行為而受到傷害,請仔細聆聽、誠懇致歉並且改正行為。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Be Direct but Professional

ar التحلي بالصراحة والاحترافية
de Sei direkt aber professionell
es-ES Sé directo pero profesional
fr Soyez direct, mais professionnel.
hi-IN प्रत्यक्ष लेकिन व्यावसायिक रहें
id Berbicara Apa Adanya tetapi Profesional
it Schiettezza e professionalità
ja ストレートかつプロフェッショナルな態度
nl Wees direct maar professioneel
pl Bądź bezpośredni, ale profesjonalny
pt-BR Seja direto, mas profissional
ru Быть прямолинейными, но оставаться профессионалами
zh-CN 直率而专业
zh-TW 坦率而專業
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

We are likely to have some discussions about if and when criticism is respectful and when it’s not. We <em>must</em> be able to speak directly when we disagree and when we think we need to improve. We cannot withhold hard truths. Doing so respectfully is hard, doing so when others don’t seem to be listening is harder, and hearing such comments when one is the recipient can be even harder still. We need to be honest and direct, as well as respectful.

ar من المرجح أن نجري بعض المناقشات حول ما إذا كان النقد قائماً على الاحترام، ومتى يكون قائماً على الاحترام ومتى لا يكون كذلك. يجب <em>أن نكون</em> قادرين على التحدث مباشرةً عندما نختلف وعندما نعتقد أننا بحاجة إلى تحسين. ولا يمكننا أن نحجب الحقائق القاسية. إن القيام بذلك بكل احترام أمر صعب، وعندما لا يُظهر الآخرين إنصاتهم واهتمامهم، يكون الأمر أصعب، والسماع إلى مثل هذه التعليقات عندما يكون أحدهم متلقياً يمكن أن يكون أكثر صعوبة. ونحن بحاجة إلى التحلي بالأمانة والصراحة والاحترام أيضاً.
de Wir werden wahrscheinlich einige Diskussionen darüber haben, wann Kritik respektvoll ist und wann nicht. Wir <em>müssen</em> direkt und gerade heraus sprechen können, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, und wenn wir denken, wir müssen etwas oder uns verbessern. Wir können harte Fakten nicht zurückhalten. Diese rücksichtsvoll auszudrücken ist schwierig, es zu tun, wenn andere scheinbar nicht zuhören, ist noch schwieriger, und solche Kommentare zu hören, wenn man selbst der Empfänger ist, ist noch einmal schwieriger. Wir müssen ehrlich und direkt sein, aber auch respektvoll.
es-ES Es muy probable que discutamos en ocasiones sobre si una crítica es respetuosa, cuándo lo es y cuándo no. <em>Debemos</em> ser capaces de hablar francamente cuando estemos en desacuerdo y cuando pensemos que es necesario mejorar. No podemos callarnos la verdad, por más dura que sea. Decirla de manera respetuosa no es fácil, decirla cuando los demás no parecen estar escuchando es más complicado y escuchar tales comentarios cuando van destinados a uno mismo puede ser aún más duro. Tenemos que ser sinceros y directos, además de respetuosos.
fr Il est probable que nous aurons des discussions pour savoir si et à quel moment une critique est respectueuse ou ne l’est pas. Nous <em>devons</em> pouvoir nous parler directement lorsque nous sommes en désaccord et que nous pensons avoir le devoir d’améliorer la situation. Nous devons exprimer les réalités difficiles. Il n’est pas aisé de le faire de façon respectueuse, mais le faire lorsque les autres ne semblent pas écouter l’est plus encore. Être destinataire de tels commentaires peut être bien plus difficile encore. Tout en restant honnête et directe, notre expression doit être respectueuse.
hi-IN हम संभावित रूप से इस बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि क्या आलोचना सम्मानजनक होती है और कब होती है और कब वह सम्मानजनक नहीं होती। असहमत होने के दौरान प्रत्यक्ष बोलने <em>में </em> सक्षम होना हमारे लिए आवश्यक है, और हमें कब ऐसा लगता है कि सुधार करना हमारे लिए आवश्यक है। हम कड़वी सच्चाइयों को दूर नहीं रख सकते। ऐसा मर्यादित तरीके से करना मुश्किल होता है, जब लोग सुन रहे हों, तो ऐसा करना तुलनात्मक रूप से कुछ मुश्किल होता है और जब किसी व्यक्ति पर ये किए जा रहे हों, तो उन्हें सुनना और भी मुश्किल हो सकता है। हमें ईमानदार और स्पष्ट बनने की और साथ ही मर्यादित बनने की आवश्यकता है।
id Kemungkinan kita akan melakukan beberapa diskusi tentang apakah dan kapan kritik itu sopan dan kapan tidak sopan. Kita <em>harus</em> mampu berbicara apa adanya saat kita tidak setuju dan saat kita pikir kita perlu meningkatkan diri. Kita tidak bisa menyembunyikan kebenaran yang sulit. Bertindak penuh hormat itu sulit, lebih sulit lagi ketika orang lain tampak tidak mendengarkan, dan mendengar komentar tidak hormat adalah lebih sulit lagi. Kita harus jujur dan berbicara apa adanya serta menghormati.
it È probabile che sorgano discussioni su se e quando una critica può essere considerata o meno rispettosa. Tutti <em>devono</em> sentirsi liberi di parlare apertamente quando sono in disaccordo con qualcuno o qualcosa e quando ritengono di potersi migliorare. La verità deve sempre essere espressa. Farlo in modo rispettoso è difficile, farlo quando gli altri sembrano non voler ascoltare lo è ancora di più, ed essere i destinatari delle critiche può essere ancora più duro. In questi casi, onestà, schiettezza e rispetto sono fondamentali.
ja どのような場合に批判が敬意を持ったものであるかは時に議論の対象になりがちです。意見が分かれ、改善の必要があると考えたなら、ダイレクトに話し合うことができる<em>はず</em>です。確固たる真実を留めおくことはできません。敬意を持ってそのように振る舞うことは難しく、他の人が聞いていないように見える中でそのように振る舞うことはさらに困難です。自分に向けられた批判的なコメントを聞くことは、さらに難しいでしょう。私たちは正直かつストレートであるべきですが、同時に敬意を払いましょう。
nl We hebben waarschijnlijk een aantal discussies over of en wanneer kritiek respectvol is en wanneer niet. We <em>moeten</em> rechtstreeks kunnen spreken als we het niet eens zijn en als we denken dat we ons moeten verbeteren. We kunnen geen harde waarheden achterhouden. Dit respectvol doen is moeilijk, dit doen als anderen niet lijken te luisteren is moeilijker, en als ontvanger dergelijke opmerkingen horen kan nog moeilijker zijn. We moeten eerlijk, direct en respectvol zijn.
pl Prawdopodobnie przeprowadzimy kilka dyskusji na temat tego, czy i kiedy krytyka jest pełna szacunku, a kiedy nie. <em>Musimy</em> mieć możliwość bezpośredniego wypowiadania się, kiedy się nie zgadzamy i kiedy uważamy, że musimy się poprawić. Nie możemy powstrzymać twardej prawdy. Robienie tego z szacunkiem jest trudne, robienie tego, gdy inni nie wydają się słuchać, jest trudniejsze, a słuchanie takich komentarzy, gdy ktoś jest odbiorcą, może być jeszcze trudniejsze. Musimy być uczciwi i bezpośredni, a zarazem pełni szacunku.
pt-BR É provável que ocorram discussões sobre casos em que uma crítica é respeitosa e quando ela não for. <em>Precisamos</em> conseguir falar diretamente quando discordamos e quando pensamos que precisamos melhorar. Não podemos ocultar a dura realidade. Fazê-la respeitosamente é difícil, fazê-la quando outros não estejam atentos é mais difícil, e ouvir esses comentários quando eles se referem a nós podem ser ainda mais difíceis. Precisamos ser honestos, diretos e respeitosos.
ru У нас, вероятно, возникнут некоторые дискуссии о том, когда критика является уважительной, а когда – нет. Мы <em>должны</em> уметь говорить прямо о том, что мы не согласны и считаем, что требуется работа над собой. Мы не можем закрывать глаза на истину, какой бы она ни была. Делать это с уважением сложно, делать, когда другие, кажется, не слушают, сложнее, а слышать такие комментарии от кого-то может быть еще сложнее. Мы должны быть честны и прямолинейны друг с другом, а также взаимно уважать точку зрения оппонента.
zh-CN 我们可能会就批评是否展现尊重进行一些讨论。我们<em>必须</em>能在我们未有共识时,以及认为需改进时直言不讳。我们必须知无不言,言无不尽。在表达时要表现尊重的态度并不容易,在他人似乎没有聆听的情况下表现尊重的态度更不容易,听取他人的批评则是更更难。我们需要直言不讳,也需要表现尊重。
zh-TW 我們可能會對批評是否展現尊重的態度進行一些討論。我們<em>必須</em>能在我們不認同,以及認為需要改進時開誠佈公地表達。我們必須知無不言,言無不盡。在表達時要表現尊重的態度並不容易,在他人似乎沒有在聽的情況下表現尊重的態度更不容易,聽取他人給予的批評尤其更不容易。我們需要開誠佈公,也需要表現尊重。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Be Inclusive

ar التحلي بالشمولية
de Schließe andere in Deine Ansichten und Ausdrucksweise mit ein.
es-ES Sé inclusivo
fr Soyez ouvert
hi-IN समावेशी बनें
id Menjadi Inklusif
it Atteggiamento inclusivo
ja 許容
nl Wees inclusief
pl Nie wykluczaj nikogo
pt-BR Seja inclusivo
ru Быть инклюзивными
zh-CN 海纳百川,有容乃大
zh-TW 保持包容心
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Seek diverse perspectives. Diversity of views and of people on teams powers innovation, even if it is not always comfortable. Encourage all voices. Help new perspectives be heard and listen actively. If you find yourself dominating a discussion, it is especially important to step back and encourage other voices to join in. Be aware of how much time is taken up by dominant members of the group. Provide alternative ways to contribute or participate when possible.

ar التماس وجهات نظر متنوعة. إن تنوع وجهات النظر والأشخاص داخل الفرق يحفّز الابتكار، حتى لو لم يكن الأمر مريحاً دائماً. تشجيع جميع الآراء. المساعدة على سماع وجهات النظر الجديدة والاستماع إليها بفعالية. إذا وجدت نفسك تهيمن على مناقشة، فمن المهم بشكل خاص التراجع وتشجيع الأصوات الأخرى على الانضمام. كن على دراية بالمدة الزمنية التي يستغرقها الأعضاء المهيمنون في المجموعة. تقديم طرق بديلة للمساهمة أو المشاركة عند الإمكان.
de Interessiere Dich für andere Perspektiven. Die Vielfalt von Meinungen und Menschen in Teams treibt Innovation an, selbst wenn sie manchmal unbequem sein kann. Ermutige alle Stimmen. Hilf neuen Perspektiven dabei, gehört zu werden, und höre aktiv zu. Wenn es Dir passiert, dass Du eine Diskussion dominierst, ist es besonders wichtig, Dich zurückzunehmen und andere zu ermutigen, auch teilzunehmen. Sei Dir bewusst, wie viel Zeit von dominanten Mitgliedern einer Gruppe eingenommen wird. Biete alternative Wege an, mitzuwirken oder teilzunehmen, wenn dies möglich ist.
es-ES Busca diversas perspectivas. La diversidad de los puntos de vista y de las personas que componen un equipo fomenta la innovación, si bien no siempre es algo cómodo. Alienta a que se oigan todas las voces. Fomenta que se escuchen activamente nuevos puntos de vista. Si te das cuenta de que estás dominando un debate, tal vez debas dar un paso atrás y alentar a que se unan otras voces. Presta atención al tiempo que acaparan los miembros dominantes del grupo. Ofrece maneras alternativas de contribuir o participar cuando sea posible.
fr Cherchez des points de vue variés. La diversité des points de vue et des personnes dans les équipes nourrit l’innovation, même si ce n’est pas toujours confortable. Encouragez toutes les voix. Offrez la possibilité à de nouveaux points de vue de se faire entendre et écoutez-les attentivement. Si vous remarquez que vous dominez une discussion, il est très important que vous vous mettiez en retrait et que vous encouragiez d’autres voix à s’exprimer. Ayez conscience du temps utilisé par les membres dominants du groupe. Proposez d’autres façons de contribuer ou de participer tant que possible.
hi-IN विविध दृष्टिकोणों को खोजें। टीमों में दृष्टिकोणों और लोगों की विविधता, नवप्रवर्तन को शक्ति देती है, भले ही यह हमेशा सुविधाजनक नहीं हो। सभी अभिव्यक्तियों को प्रोत्साहित करें। नए दृष्टिकोणों को सुनेजाने में सहायता करें और सक्रिय रूप से ग्रहण करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप किसी चर्चा में प्रमुख हो रहे हैं, तो यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि आप कम प्रभावी बनें और अन्य अभिव्यक्तियों को शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें। इस बात का ध्यान रखें कि समूह के अन्य प्रभावी सदस्यों द्वारा कितना समय लिया गया है। जब संभव हो, तो योगदान करने या सहभागिता करने के वैकल्पिक तरीके प्रदान करें।
id Carilah perspektif yang beragam. Keragaman pandangan dan orang-orang dalam tim memperkuat inovasi, meskipun itu tidak selalu nyaman. Dorong semua suara. Bantu perspektif baru untuk bisa didengar dan dengarkan secara aktif. Jika anda mendapati diri Anda mendominasi diskusi, sangat penting untuk mundur dan mendorong suara-suara lain untuk bergabung. Waspadai berapa banyak waktu yang dihabiskan oleh anggota grup yang dominan. Berikan cara alternatif untuk berkontribusi atau berpartisipasi jika memungkinkan.
it È importante cercare sempre di vedere le cose da diverse prospettive. La diversità dei punti di vista e delle personalità all’interno dei team favorisce l’innovazione, anche se non sempre ci fa sentire a nostro agio. Bisogna incoraggiare tutte le voci del coro. Le nuove prospettive devono poter essere ascoltate e prese in considerazione. Quando si sente di avere il controllo di una discussione, è importante fare un passo indietro e incoraggiare gli altri a dire la propria. È bene essere sempre consapevoli di quanto tempo e spazio prendono i membri dominanti di un gruppo. Quando possibile, bisogna offrire modalità alternative per contribuire o partecipare alla discussione.
ja 多様なものの見方を探しましょう。チーム内でものの見方や人々に多様性があることは、時に快適なものではありませんが、イノベーションの原動力になります。すべての意見を奨励しましょう。新しい視点が受け入れられるようにし、積極的に耳を傾けましょう。もし議論の場において自分が支配的だと感じたら、一歩下がって他の人の発言を促すことがとりわけ重要です。グループ内の支配的なメンバーによって取られる時間がどれほど多いか、意識しましょう。可能であれば、貢献したり参加したりする別の方法を提供しましょう。
nl Zoek verschillende perspectieven. Diversiteit van opvattingen en van mensen in teams stimuleert innovatie, ook al is het niet altijd prettig. Moedig alle stemmen aan. Help nieuwe perspectieven te horen en luister actief. Als u merkt dat u een discussie domineert, is het vooral belangrijk om een stap terug te doen en anderen aan te moedigen om deel te nemen. Wees u bewust van hoeveel tijd dominante leden van de groep in beslag nemen. Bied indien mogelijk alternatieve manieren om bij te dragen of deel te nemen.
pl Szukaj różnych perspektyw. Różnorodność poglądów i ludzi w zespołach jest siłą napędową innowacji, nawet jeśli nie zawsze jest to wygodne. Zachęcaj do wyrażania wszystkich głosów. Spraw, by nowe perspektywy były wyrażane i zostały wysłuchane. Jeśli zdarza ci się zdominować dyskusję, bardzo ważne jest, aby się wycofać i zachęcić inne głosy do przyłączenia się do dyskusji. Zwracaj uwagę na to, ile czasu zajmują dominujący członkowie grupy. Zapewnij alternatywne sposoby wnoszenia wkładu lub uczestnictwa, gdy jest to możliwe.
pt-BR Procure perspectivas diversas. A diversidade de pontos de vista e de pessoas em equipes estimula a inovação, mesmo que nem sempre seja confortável. Encoraje todas as vozes. Ajude novas perspectivas a ser ouvidas e ouça atentamente. Ao se encontrar dominando uma discussão, é especialmente importante se segurar e incentivar outras vozes a participar. Esteja ciente de quanto tempo é ocupado por membros dominantes do grupo. Forneça formas alternativas de contribuição ou participação quando possível.
ru Стремиться к разнообразию взглядов. Разнообразие взглядов и людей в команде стимулирует инновации, даже если это не всегда удобно. Поощрять все мнения. Помогать новым идеям быть услышанными и активно слушать. Если вы обнаружите, что доминируете в дискуссии, очень важно сделать шаг назад и призвать других участников присоединиться к ней и высказать свое мнение. Обращайте внимание на то, сколько времени занимают доминирующие члены группы. Предоставьте альтернативные способы внести свой вклад или участвовать в меру своих возможностей.
zh-CN 寻求不同的观点。团队中不一定每个人都能自在地接受观点多样性和不同成员的看法,不过这能够激发创新。请鼓励所有人表达看法,让新的观点为人所知并积极倾听。如果您发觉自己在主导讨论,请退后一步并鼓励他人参与讨论。也请注意团队中的主导成员占用多久时间。并尽可能提供其他贡献或参与的方式。
zh-TW 尋求不同的觀點。團隊中不一定每個人都能自在地接受觀點多樣性和不同成員的看法,不過這能夠激發創新。請鼓勵所有人出聲,讓新的觀點為人所知並積極傾聽。如果您發現自己在主導討論,務必退後一步並鼓勵他人參與討論。也請注意團隊中的主導成員花多久時間。並盡可能提供其他貢獻或參與的方式。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Be inclusive of everyone in an interaction, respecting and facilitating people’s participation whether they are:

ar احتواء الجميع في أي تفاعل، مع احترام وتيسير مشاركة الأشخاص سواء كانوا:
de Fasse alle Beteiligten an Interaktionen mit ein, respektiere alle und erleichtere es allen mitzuwirken, unabhängig davon, ob sie:
es-ES Facilita la participación de todos en una interacción, respetando y facilitando sus aportaciones independientemente de que:
fr Intégrez tout le monde dans une interaction, tout en respectant et en facilitant la participation que ce soit :
hi-IN सहभागिता में लोगों की भागीदारी के दौरान उनका सम्मान करते हुए और उन्हें सुविधा प्रदान करते हुए हर व्यक्ति के लिए समावेशी रहें, जब कि वे:
id Jadilah inklusif untuk semua orang dalam suatu interaksi, menghormati dan menfasilitasi orang meskipun mereka:
it Nelle interazioni è importante favorire l’inclusività, rispettando e favorendo la partecipazione delle altre persone, in particolare:
ja 交流のあるすべての人を受け入れ、以下のような条件にこだわらず参加者を尊重し、もてなしましょう。
nl Wees inclusief jegens iedereen in een interactie, waarbij de deelname van mensen wordt gerespecteerd en gefaciliteerd, ongeacht of ze:
pl Włącz wszystkie osoby w interakcję, szanując i ułatwiając im uczestnictwo, niezależnie od tego, czy są to:
pt-BR Inclua todos em uma interação, respeitando e facilitando a participação das pessoas se elas:
ru Быть вовлеченным в общение, уважать и содействовать участию людей, независимо от:
zh-CN 在互动中包容所有人,尊重并鼓励人们的参与,无论对方是否:
zh-TW 請對參與互動的每個人保持包容心,尊重並鼓勵其他人參與,無論對方是否:
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Remote (on video or phone)

ar عن بُعد (على الفيديو أو الهاتف)
de nicht physisch anwesend sind (sondern per Video oder Telefon)
es-ES Participen de manera remota (por video o teléfono)
fr à distance (par vidéo ou au téléphone) ;
hi-IN दूरस्थ (वीडियो या फोन पर)
id Jauh (lewat video atau telepon)
it Se comunicano da remoto (via video o telefono)
ja (ビデオや電話で) 隔たった場所にいること
nl Op afstand werken (op video of telefoon)
pl Osoby zdalne (korzystające z połączenia wideo lub telefonu)
pt-BR Remoto (por vídeo ou celular)
ru удаленного участия (по видео- или телефонной связи),
zh-CN 远程(通过视频或电话)
zh-TW 在遠端(透過視訊或電話)
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Not native language speakers

ar من غير متحدثي اللغة الأصلية
de die Sprache nicht ihre Muttersprache ist
es-ES Sean hablantes no nativos
fr entre personnes ne parlant pas leur langue maternelle ;
hi-IN मूल भाषा नही बोलने वाले
id Bukan penutur bahasa ibu
it Se parlano in un’altra lingua
ja 会話言語が母国語でないこと
nl Geen moedertaalsprekers zijn
pl Osoby mówiące w języku innym niż ojczysty
pt-BR Falantes não nativos do idioma
ru того, что они не являются носителями языка,
zh-CN 非母语者
zh-TW 說不同的母語
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Coming from a different culture

ar من ثقافة مختلفة
de aus einer anderen Kultur kommen
es-ES Procedan de una cultura diferente
fr entre cultures différentes ;
hi-IN किसी अन्य संस्कृति से आते हों
id Berasal dari budaya yang berbeda
it Se appartengono a una cultura diversa
ja 異なる文化の出身であること
nl Afkomstig zijn uit een andere cultuur
pl Pochodzące z innej kultury
pt-BR Vindo de uma cultura diferente
ru того, что они являются представителями другой культуры,
zh-CN 来自不同文化背景
zh-TW 來自相同文化背景
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Using pronouns other than “he” or “she”

ar "استخدام ضمائر أخرى غير "هو" أو "هي"
de andere Pronomen als „er“ oder „sie“ verwenden
es-ES Usen pronombres diferentes de “él” o “ella”
fr entre personnes répondant à d’autres pronoms que « il » ou « elle » ;
hi-IN “पुरुष” या “महिला” के लिए सर्वनामों का उपयोग करते समय
id Menggunakan kata ganti selain “he” atau “she” (dalam bahasa yang menggunakan kata ganti sesuai gender)
it Utilizzando pronomi diversi da “lui” o “lei”
ja 「彼」「彼女」以外の代名詞を使うこと
nl Andere voornaamwoorden gebruiken dan “hij” of “zij”
pl Używające zaimków innych niż „on” lub „ona”
pt-BR Usem pronomes diferentes de "ele" ou "ela"
ru использования местоимений "он" или "она",
zh-CN 使用“他”或“她”以外的代词
zh-TW 使用「他」或「她」以外的代名詞
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Living in a different time zone

ar العيش في منطقة زمنية مختلفة
de in einer anderen Zeitzone leben
es-ES Vivan en una zona horaria diferente
fr dans des fuseaux horaires différents ;
hi-IN किसी भिन्न समय क्षेत्र में रहने के दौरान
id Tinggal di zona waktu yang berbeda
it Se vivono in un fuso orario differente
ja 時差のある場所に住んでいること
nl Leven in een andere tijdzone
pl Przebywające w innej strefie czasowej
pt-BR Estiverem em um fuso horário diferente
ru того, что живут в другом часовом поясе,
zh-CN 居住在不同时区
zh-TW 生活在相同時區
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Facing other challenges to participate

ar مواجهة التحديات الأخرى أمام المشاركة
de andere Herausforderungen meistern müssen, um mitzuwirken
es-ES Enfrenten otras dificultades para participar
fr entre personnes confrontées à d’autres défis dans leur participation.
hi-IN भागीदारी की दूसरी चुनौतियों का सामना करने के दौरान
id Menghadapi tantangan lain untuk berpartisipasi
it Se la loro partecipazione è stata difficoltosa
ja その他参加するにあたり困難があること
nl Tegen andere uitdagingen om deel te nemen aanlopen
pl Stawiające czoła innym wyzwaniom w celu udziału
pt-BR Enfrentarem outros desafios para participar.
ru того, что испытывают сложности при участии.
zh-CN 面对其他可能会影响参与的挑战
zh-TW 面臨其他可能會影響參與的挑戰
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Think about how you might facilitate alternative ways to contribute or participate. If you find yourself dominating a discussion, step back. Make way for other voices and listen actively to them.

ar التفكير في كيفية تسهيل طرق بديلة للمساهمة أو المشاركة. إذا وجدت نفسك مهيمناً على مناقشة، فتراجع خطوة للوراء. إفساح المجال لأصوات أخرى والاستماع إليها بفعالية.
de Denke über alternative Wege nach, um die Mitwirkung oder Teilnahme zu fördern. Nimm Dich zurück, wenn Dir auffällt, dass Du eine Diskussion dominierst. Biete anderen Stimmen einen Raum und höre aktiv zu.
es-ES Piensa en cómo podrías facilitar maneras alternativas de contribuir o participar. Si te das cuenta de que estás dominando un debate, da un paso atrás. Facilita la participación de otras voces y escúchalas activamente.
fr Tentez de proposer d’autres façons de contribuer ou de participer. Si vous remarquez que vous dominez une discussion, mettez-vous en retrait. Laissez la parole à d’autres voix et écoutez-les attentivement.
hi-IN इस बारे में विचार करें कि आप योगदान करने या भागीदारी करने के वैकल्पिक तरीकों की सुविधा कैसे प्रदान कर सकते हैं। यदि आप स्वयं को किसी चर्चा में अत्यधिक प्रभावी पाते हैं, तो पीछे हटें। अन्य अभिव्यक्तियों के लिए मार्ग दें और उन्हें ध्यानपूर्वक सुनें।
id Pikirkan tentang bagaimana Anda dapat membantu menumbuhkan cara alternatif untuk berkontribusi atau berpartisipasi. Jika Anda merasa Anda mendominasi diskusi, mundurlah. Beri jalan bagi suara-suara lain dan dengarkan secara aktif.
it Raccomandiamo di pensare sempre a come facilitare modi alternativi per contribuire o partecipare. Se si sente di avere il controllo di una discussione, è bene fare un passo indietro, dare spazio anche ad altre voci e ascoltarle attivamente.
ja 貢献したり参加するにあたり、他の方法を用意できないか考えてみましょう。議論で支配的な振る舞いをしていると感じたら、一歩下がってみましょう。他人が発言する場を設け、積極的に耳を傾けましょう。
nl Denk na over hoe u alternatieve manieren om bij te dragen of deel te nemen mogelijk zou kunnen maken. Als u merkt dat u een discussie domineert, doe dan een stapje terug. Maak ruimte voor anderen en luister actief naar ze.
pl Pomyśl o tym, jak możesz zapewnić alternatywne sposoby wnoszenia wkładu lub uczestnictwa. Jeśli zdarza ci się zdominować dyskusję, wycofaj się. Zapewnij miejsce dla innych głosów i słuchaj ich aktywnie.
pt-BR Pense em como você pode facilitar maneiras alternativas de contribuir ou participar. Se você estiver dominando uma discussão, dê um passo atrás. Abra caminho para outras vozes e escute atentamente.
ru Подумайте о том, как вы могли бы продвинуть альтернативные способы внести свой вклад или участвовать. Если вы поймете, что доминируете в дискуссии, сделайте шаг назад. Позвольте другим высказать свое мнение и активно их слушайте.
zh-CN 思考您可以如何促进其他方式的贡献或参与。如果您发现是自己主导讨论,请退后一步,为其他声音让路并积极倾听。
zh-TW 思考如何做出貢獻或參與的其他方式。如果您發現自己在主導討論,務必退後一步,讓其他人也有機會出聲並且積極地聽取這些意見。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Understand Different Perspectives

ar استيعاب وجهات النظر المختلفة
de Andere Perspektiven verstehen
es-ES Comprende puntos de vista diferentes
fr Comprenez les différents points de vue
hi-IN विभिन्न दृष्टिकोणों को समझें
id Memahami Perspektif Berbeda
it Apertura a prospettive diverse
ja 異なる視点に対する理解
nl Begrijp verschillende perspectieven
pl Zrozum różne perspektywy
pt-BR Compreenda as diferentes perspectivas
ru Воспринимать другие взгляды
zh-CN 了解不同观点
zh-TW 瞭解不同觀點
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Our goal should not be to “win” every disagreement or argument. A more productive goal is to be open to ideas that make our own ideas better. Strive to be an example for inclusive thinking. “Winning” is when different perspectives make our work richer and stronger.

ar ينبغي ألا يكون هدفنا هو "الغلبة" في كل خلاف أو مناظرة. ويتمثل الهدف الأكثر إنتاجية في الانفتاح على الأفكار التي تجعل أفكارنا أفضل. الحرص على الظهور كمثال يُحتذى به في التفكير الشامل. يتحقق "الفوز" عندما تجعل وجهات النظر المختلفة عملنا أثرى وأقوى.
de Unser Ziel bei einer Meinungsverschiedenheit sollte es nicht sein, zu gewinnen. Ein produktiveres Ziel ist es, Ideen gegenüber offen zu sein, die auch unsere eigenen Ideen verbessern könnten. Versuche ein Beispiel für integratives Denken zu sein. „Gewinnen“ bedeutet es für uns dann, wenn verschiedene Perspektiven unsere Arbeit reichhaltiger und stärker machen.
es-ES Nuestro objetivo no debe ser “ganar” todas las discusiones o debates. Un objetivo más productivo es estar abierto a las ideas capaces de mejorar nuestras propias ideas. Esfuérzate para ser un ejemplo de pensamiento inclusivo. “Ganar” es que diferentes puntos de vista hagan nuestro trabajo más interesante y valioso.
fr Notre objectif ne doit pas être d’avoir toujours gain de cause en cas de désaccord ou de différend. L’ouverture à de nouvelles idées qui améliorent les nôtres est un objectif bien plus productif. Adoptez une ouverture d’esprit exemplaire. Nous gagnons à voir différents points de vue enrichir et renforcer notre travail.
hi-IN हमारा लक्ष्य हर असहमति या तर्क पर “विजय पाना” नहीं है। एक अधिक रचनात्मक लक्ष्य, विचारों के लिए स्वीकार्य होना और स्वयं के विचारों को बेहतर बनाना है। समावेशी दृष्टिकोण के लिए उदाहरण बनने हेतु प्रयास करें। “विजय” तब होती है, जब विभिन्न दृष्टिकोण हमारे कार्य को समृद्ध और सशक्त बनाते हैं।
id Tujuan kita bukan untuk “menang” dalam setiap ketidaksetujuan dan argumentasi. Tujuan yang lebih produktif adalah bersikap terbuka terhadap gagasan yang membuat gagasan kita sendiri menjadi lebih baik. Berusaha keras untuk menjadi contoh bagi pemikiran inklusif. “Menang” adalah ketika berbagai perspektif membuat pekerjaan kita menjadi lebih kaya dan lebih kuat.
it Il nostro obiettivo non dovrebbe essere quello di “vincere” in ogni divergenza o discussione. Un obiettivo più produttivo consiste nell’essere aperti a nuove idee che possono migliorare le nostre. Incoraggiamo tutti i nostri utenti a fare sempre il possibile per essere esempi di pensiero inclusivo. “Vincere” significa arricchire e rafforzare le nostre opinioni con prospettive differenti.
ja 私たちの目標はあらゆる意見の相違や議論で「勝利」することではありません。より建設的なゴールは、自分のアイデアをより良いものにするアイデアにオープンでいることです。他人を受け入れる考え方をできる人になるよう、努力しましょう。「勝利」とは、異なるものの見方が私たちの仕事をより豊かで強固なものにすることを指すのです。
nl Ons doel zou niet moeten zijn om elk meningsverschil of elke discussie te ‘winnen’. Een productiever doel is open te staan voor ideeën die onze eigen ideeën verbeteren. Probeer een voorbeeld te zijn voor inclusief denken. ‘Winnen’ is wanneer verschillende perspectieven ons werk rijker en sterker maken.
pl Naszym celem nie powinno być „wygrywanie” każdego nieporozumienia lub sporu. Bardziej produktywnym celem jest otwarcie się na pomysły, które sprawiają, że nasze własne pomysły są lepsze. Staraj się być przykładem dla myślenia zorientowanego na integrację. „Zwycięstwo” jest wtedy, gdy różne perspektywy czynią naszą pracę bogatszą i silniejszą.
pt-BR Nosso objetivo não é “vencer” cada divergência ou discussão. É mais produtivo estar aberto a ideias que melhoram as nossas próprias ideias. Esforce-se para ser um exemplo de pensamento inclusivo. “Vencemos” quando as diferentes perspectivas enriquecem e fortalecem o nosso trabalho.
ru Наша цель не должна заключаться в том, чтобы выиграть в любом споре. Гораздо продуктивнее поставить себе цель быть открытыми для идей, которые сделают наши собственные идеи еще лучше. Стремитесь быть примером инклюзивного мышления. Победа – это когда разные взгляды делают нашу работу богаче и сильнее.
zh-CN 我们的目标不应该是“吵赢别人”或排挤其他不同的观点。更有成效的目标是对那些能让我们自己的想法变得更好的观点持开放态度。积极成为包容性思维的典范。不同的观点能充实并强化我们的工作,最后达到“多赢”的局面。
zh-TW 我們的目標不應該是「吵贏別人」或排擠其他不同的想法。更有成效的目標是以開放的心態接受讓我們更進一步思考的想法。積極成為包容性思考的典範。不同的觀點能充實並強化我們的工作,最後達到「多贏」的局面。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Appreciate and Accommodate Our Similarities and Differences

ar تقدير أوجه التشابه والاختلاف بيننا والتكيف معها
de Unsere Ähnlichkeiten und Unterschiede schätzen und einbauen
es-ES Aprecia y da cabida a nuestros puntos en común y nuestras diferencias
fr Appréciez et accueillez nos similitudes et nos différences
hi-IN अपनी समानताओं और भिन्नताओं को प्रोत्साहित करें और उन्हें अपनाएं
id Hargai dan Tampung Persamaan dan Perbedaan Kita
it Apprezzamento e adattamento di analogie e differenze
ja 類似点と相違点を評価し、受け入れること
nl Begrijp onze overeenkomsten en verschillen en pas ze toe
pl Doceniaj podobieństwa i różnice oraz dostosowuj się do nich
pt-BR Valorize e adapte-se às nossas semelhanças e diferenças
ru Ценить и учитывать наши сходства и различия
zh-CN 求同存异,和而不同
zh-TW 欣賞並包容我們的相同點和相異處
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Mozillians come from many cultures and backgrounds. Cultural differences can encompass everything from official religious observances to personal habits to clothing. Be respectful of people with different cultural practices, attitudes and beliefs. Work to eliminate your own biases, prejudices and discriminatory practices. Think of others’ needs from their point of view. Use preferred titles (including pronouns) and the appropriate tone of voice. Respect people’s right to privacy and confidentiality. Be open to learning from and educating others as well as educating yourself; it is unrealistic to expect Mozillians to know the cultural practices of every ethnic and cultural group, but everyone needs to recognize one’s native culture is only part of positive interactions.

ar ينحدر أفراد موزيلا من ثقافات وخلفيات عديدة. ويمكن أن تشمل الاختلافات الثقافية كل شيء بدءاً من الطقوس الدينية الرسمية حتى العادات الشخصية وانتهاءً بالملابس. احترام الأشخاص ذوي الممارسات والمواقف والمعتقدات الثقافية المختلفة. العمل على القضاء على ما لديك من أوجه تحيز وإجحاف وممارسات تمييزية. التفكير في احتياجات الآخرين من وجهة نظرهم. استخدم الألقاب المفضلة (بما في ذلك الضمائر) ونبرة الصوت المناسبة. احترام حق الآخرين في الخصوصية والسرية. الانفتاح على التعلم من الآخرين وتعليمهم فضلاً عن تعليم نفسك؛ ومن غير الواقعي أن تتوقع من أفراد موزيلا معرفة الممارسات الثقافية لكل مجموعة إثنية وثقافية، ولكن على الجميع إدراك أن الثقافة الأصلية لكل فرد لا تشكل إلا جزءاً من التفاعلات الإيجابية.
de Mozillianer kommen aus vielen Kulturen und haben die verschiedensten Hintergründe. Kulturelle Unterschiede können alles Mögliche bedeuten; von religiösen Vorschriften bis zu persönlichen Vorlieben bei der Kleidung. Sei andern gegenüber respektvoll, was andere kulturelle Praktiken, Einstellungen und Glaubensrichtungen angeht. Arbeite daran, Deine eigenen Neigungen, Vorurteile und diskriminierenden Haltungen zu eliminieren. Denke über die Bedürfnisse anderer von deren Standpunkt aus nach. Verwende die bevorzugten Anreden (inklusive Pronomen) und einen angemessenen Tonfall. Respektiere das Recht auf Privatsphäre und Vertraulichkeit. Sei offen, was das Lernen von anderen betrifft, und versuche auch, anderen sowie Dir selbst etwas beizubringen; es ist nicht realistisch von allen Mozillianern zu erwarten, dass sie die kulturellen Praktiken aller ethnischen und kulturellen Gruppen kennen, aber jeder muss anerkennen, dass die eigene Kultur nur ein Teil positiver Interaktionen ist.
es-ES Los mozillianos proceden de numerosas culturas y orígenes. Las diferencias culturales pueden abarcar cualquier cosa, desde las prácticas religiosas hasta los hábitos personales y la manera de vestir. Sé respetuoso con las personas que tengan diferentes prácticas religiosas, actitudes y creencias. Esfuérzate para eliminar tus favoritismos, prejuicios y prácticas discriminatorias. Piensa en las necesidades de los demás desde su punto de vista. Utiliza los títulos que prefieran (incluidos los pronombres) y el tono adecuado. Respeta el derecho de los demás a la privacidad y la confidencialidad. Mantente abierto a aprender de los demás, además de educarlos y educarte a ti mismo; no es realista esperar que los mozillianos conozcan las prácticas culturales de todos los grupos étnicos y culturales, pero todos deben aceptar que su propia cultura nativa es solo una parte de las interacciones positivas.
fr Les Mozilliennes et Mozilliens viennent de cultures et de milieux différents. Les différences culturelles interviennent sur tous les plans, des pratiques religieuses officielles et des habitudes personnelles à l’habillement. Respectez les personnes aux pratiques, croyances et comportements différents. Efforcez-vous de dissiper vos propres préconceptions, préjugés et pratiques discriminatoires. Pensez aux besoins des autres de leur point de vue. Utilisez les titres appropriés (notamment les pronoms) et le ton de voix adéquat. Respectez le droit de chacun à la vie privée et à la confidentialité. L’ouverture aux autres vous permettra d’apprendre à leur contact et de les éduquer, tout en vous éduquant vous-même. Il n’est pas réaliste d’attendre des Mozilliennes et Mozilliens de connaître les pratiques de chaque groupe ethnique et culturel, mais tout le monde doit reconnaître que sa culture d’origine n’est qu’un élément des interactions positives.
hi-IN Mozillia के लोग बहुत सी संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों से आते हैं। सांस्कृतिक विविधता में आधिकारिक धार्मिक मान्यताओं से लेकर व्यक्तिगत आदतों और परिधान तक हर चीज़ शामिल है। भिन्न सांस्कृतिक मान्यताओं, दृष्टिकोणों और विश्वासों वाले लोगों के लिए सम्मानपूर्ण रहें। स्वयं के दोहरे मानदंडों, पूर्वग्रहों और पक्षपातपूर्ण मान्यताओं को दूर करने के लिए कार्य करें। अन्य लोगों के दृष्टिकोणों से उनकी आवश्यकताओं के बारे में विचार करें। प्राथमिक संबोधनों (सर्वनाम सहित) और अभिव्यक्ति के उचित स्वर का उपयोग करें। गोपनीयता और निजता के लोगों के अधिकार का पालन करें। अन्य लोगों को शिक्षित करने और साथ ही स्वयं को शिक्षित करने के लिए उपलब्ध रहें; Mozillia के लोगों के लिए हर जातीय और सांस्कृतिक समूह की सभी प्रथाओं की जानकारी होने की अपेक्षा करना अव्यावहारिक है, लेकिन अपनी स्थानीय संस्कृति को मान्यता देना हर व्यक्ति के लिए सकारात्मक सहभागिताओं का एकमात्र भाग है।
id Mozillian berasal dari berbagai budaya dan latar belakang. Perbedaan budaya dapat mencakup segala sesuatu mulai dari ketaatan beragama hingga kebiasaan berpakaian seseorang. Hormatilah orang-orang dengan praktik budaya, sikap dan kepercayaan yang berbeda. Berusahalah untuk menghilangkan bias, prasangka dan praktik diskriminatif Anda. Pikirkan kebutuhan orang lain dari sudut pandang mereka. Gunakan panggilan yang disukai (termasuk kata ganti) dan nada suara yang sesuai. Hormati hak orang lain atas privasi dan kerahasiaan. Terbukalah untuk belajar dari dan mengajari orang lain serta mengajari diri Anda sendiri; adalah tidak realistis untuk mengharapkan Mozillian mengetahui praktik budaya dari setiap kelompok etnis dan budaya, tetapi setiap orang perlu mengetahui bahwa budaya asli seseorang hanyalah sebagian dari interaksi positif.
it Gli utenti di Mozilla provengono da culture e background differenti. Le differenze culturali possono comprendere tutto, dalle osservanze religiose alle abitudini personali, fino all’abbigliamento. Raccomandiamo a tutti i massimo rispetto nei confronti di persone con pratiche, atteggiamenti e credenze culturali differenti dalle proprie. Bisogna impegnarsi per eliminare ogni pregiudizio e pratica discriminatoria. Proviamo a pensare alle esigenze degli altri dal loro punto di vista. Rivolgiamoci agli altri utilizzando i titoli (inclusi pronomi) che preferiscono e un tono di voce appropriato. E non dimentichiamo mai di rispettare il diritto altrui alla privacy e alla riservatezza. Raccomandiamo a tutti di essere aperti al confronto con gli altri per il reciproco apprendimento e arricchimento culturale; sebbene sia poco realistico aspettarsi che gli utenti di Mozilla conoscano le pratiche di ogni gruppo etnico e culturale, tutti sono tenuti a riconoscere che la propria cultura nativa è solo una parte di interazioni positive.
ja Mozillian の出身文化や背景は様々です。文化の相違は、公式な宗教遵守から衣服の個人的習慣にまでわたるかもしれません。異なる文化的行為、態度、信仰を持つ人に対して、敬意を払いましょう。自分自身のバイアス、偏見、差別的な行為を失くすように努力しましょう。他者の視点から、それがなぜ必要なのかを考えましょう。相手の求める敬称 (代名詞など) と適切な口調を使用しましょう。個人のプライバシーおよび秘密事項に対する権利を尊重しましょう。他者から学んだり他者に教えたりすること、および自分自身が学ぶことにオープンでいましょう。Mozillian が全員、すべての民族、文化的グループの文化的行為を知っていると期待するのは現実的ではありませんが、人が元々持っている文化がポジティブな交流をもたらすことを知っておくことは重要です。
nl Mozillians komen uit vele culturen en achtergronden. Culturele verschillen kunnen alles omvatten, van officiële religieuze overtuigingen tot persoonlijke gewoonten tot kleding. Wees respectvol voor mensen met verschillende culturele gebruiken, houdingen en overtuigingen. Werk om uw eigen verwachtingen, vooroordelen en discriminerende praktijken uit te bannen. Denk aan de behoeften van anderen vanuit hun standpunt. Gebruik voorkeurstitels (inclusief voornaamwoorden) en de juiste toon. Respecteer het recht van mensen op privacy en vertrouwelijkheid. Sta open voor leren van en het opleiden van anderen, evenals het opleiden van uzelf; het is onrealistisch om te verwachten dat Mozillians de culturele gebruiken van elke etnische en culturele groep kennen, maar iedereen moet erkennen dat de inheemse cultuur slechts een deel is van positieve interacties.
pl Mozillianie pochodzą z wielu kultur i środowisk. Różnice kulturowe mogą obejmować wszystko, począwszy od oficjalnych obrzędów religijnych, poprzez osobiste nawyki, aż po ubiór. Okazuj szacunek ludziom o różnych praktykach kulturowych, postawach i przekonaniach. Pracuj nad wyeliminowaniem swoich uprzedzeń i praktyk dyskryminacyjnych. Pomyśl o potrzebach innych z ich punktu widzenia. Używaj preferowanych tytułów (w tym zaimków) i odpowiedniego tonu głosu. Szanuj prawo ludzi do prywatności i poufności. Bądź otwarty(-a) na uczenie się od innych i edukowanie ich, a także na edukowanie siebie; nierealistyczne jest oczekiwanie, że Mozillianie będą znać praktyki kulturowe każdej grupy etnicznej i kulturowej, ale każdy musi uznawać, że jego rodzima kultura jest tylko częścią pozytywnych interakcji.
pt-BR Os Mozillians vêm de muitas culturas e têm experiências diversas. As diferenças culturais podem abranger tudo, desde práticas religiosas oficiais até hábitos pessoais e roupas. Seja respeitoso com as pessoas que adotam diferentes práticas culturais, atitudes e crenças. Trabalhe para eliminar seus próprios preconceitos, tendências e práticas discriminatórias. Pense nas necessidades dos outros do ponto de vista deles. Refira-se às pessoas do modo que elas preferem (incluindo pronomes) e o tom de voz apropriado. Respeite o direito das pessoas à privacidade e confidencialidade. Esteja aberto para aprender e informar, bem como procurar informar-se. Não é realista esperar que os Mozillians conheçam as práticas culturais de todos os grupos étnicos e culturais, mas todos precisam reconhecer que a cultura nativa de cada um é apenas parte das interações positivas.
ru Члены сообщества Mozilla являются выходцами из разных культур и разного происхождения. Культурные различия могут касаться всего: от официальных религиозных обрядов до личных привычек и вкусов в одежде. Уважительно относиться к людям с другими культурными традициями, взглядами и убеждениями. Работайте над собственными предубеждениями, предрассудками и дискриминационными практиками. Думайте о потребностях других людей с их точки зрения. Используйте предпочтительные обращения (включая местоимения) и соответствующий тон голоса. Уважайте право людей на неприкосновенность частной жизни и конфиденциальность. Будьте готовы к тому, чтобы учиться у других и делиться знаниями с ними, а также занимайтесь самообучением. Невозможно ожидать, что участники сообщества Mozilla будут знать культурные традиции каждой этнической и культурной группы, но каждый должен признать, что его родная культура является лишь частью нашего позитивного взаимодействия.
zh-CN 全球各地的谋智人有许多不同的文化背景。文化差异可以涵盖从官方宗教仪式到个人衣着习惯的各个层面。请尊重不同文化习俗、观念和信仰的人。尽力消除成见、偏见和歧视。学会换位思考,使用对方惯用的称谓(包括代词)和适当的语调。尊重他人的隐私和匿名的权利。对相互学习和自我学习持开放的态度;虽然期望每一位谋智人都能了解每个民族和群体的文化习俗是不合实际的想法,但每个人都需要认识到自己的本土文化只是积极互动的一部分。
zh-TW 全球各地的 Mozillian 有許多不同的文化背景。文化差異可以涵蓋從官方宗教儀式到個人穿著習慣的每種層面。請尊重不同文化、態度和信仰的人。盡力消除成見、偏見和歧視。從他人的觀點思考他人的需求。使用對方慣用的稱謂(包括代名詞)和適當的語調。尊重他人的隱私權和保密的權利。對相互學習和自我學習抱持開放的態度;雖然期望每一位 Mozillian 都能瞭解每個民族和群體的文化是不切實際的想法,但是每個人都需要體認到,一個人原有的文化只是正面互動的一部分。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Lead by Example

ar القيادة كمثال يُحتذى به
de Ein Vorbild sein
es-ES Lidera con el ejemplo
fr Donnez l’exemple
hi-IN उदाहरण द्वारा नेतृत्व करें
id Memimpin dengan Keteladanan
it Essere di esempio
ja 手本となること
nl Leid door het voorbeeld te geven
pl Prowadź przez przykład
pt-BR Lidere pelo exemplo
ru Быть лидером благодаря собственному примеру
zh-CN 以身作则
zh-TW 以身作則
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

By matching your actions with your words, you become a person others want to follow. Your actions influence others to behave and respond in ways that are valuable and appropriate for our organizational outcomes. Design your community and your work for inclusion. Hold yourself and others accountable for inclusive behaviors. Make decisions based on the highest good for <a href="%(mission)s">Mozilla’s mission</a>.

ar من خلال مطابقة تصرفاتك مع كلماتك، تصبح شخصاً يرغب الآخرين في اتباعه والاقتداء به. تؤثر أعمالك في الآخرين للتصرف والاستجابة بطرق قيمة وملائمة لنتائجنا التنظيمية. قم بتصميم مجتمعك وعملك للإدماج. اجعل نفسك والآخرين مسؤولين عن السلوكيات الشاملة. اتخاذ قرارات على أساس تحقيق أعلى مصلحة <a href="%(mission)s">لمهمة موزيلا</a>.
de Wenn Du so handelst, wie Du sprichst, wirst Du zu einer Person, der andere gerne folgen. Deine Handlungen beeinflussen andere, sich so zu verhalten und zu reagieren, dass dies wertvoll und für die Ergebnisse unserer Organisation angemessen ist. Gestalte Deine Community und Deine Arbeit mit dem Ziel der Integration. Übernimm selbst die Verantwortung für integratives Verhalten und verlange dies auch von anderen. Entscheide auf der Grundlage des höchsten Guts für die <a href="%(mission)s">Mission von Mozilla</a>.
es-ES Si tus acciones se corresponden con lo que dices, te convertirás en alguien a quien los demás querrán seguir. Tus acciones llevan a otros a comportarse y responder de manera valiosa y adecuada para los fines de nuestra organización. Diseña tu comunidad y tu trabajo para que sean inclusivos. Tanto tú como los demás son responsables de los comportamientos inclusivos. Toma las decisiones pensando en el bien mayor para la <a href="%(mission)s">misión de Mozilla</a>.
fr Tant que vos actions seront à la hauteur de vos mots, vous serez une personne que les autres souhaiteront suivre. Vos actions incitent les autres à se comporter et à répondre de façon appropriée, ce qui est précieux pour les résultats de notre organisation. Créez une communauté et des conditions de travail basées sur l’ouverture d’esprit. Soyez responsable de votre ouverture d’esprit et tenez les autres responsables de la leur. Prenez des décisions fondées sur ce qu’il y a de mieux pour la <a href="%(mission)s">mission de Mozilla</a>.
hi-IN अपने कार्यों को अपने शब्दों के समान बनाकर आप ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं, जिसका अनुसरण अन्य लोग करना चाहते हैं। आपके कार्य अन्य लोगों को ऐसा व्यवहार करने और ऐसी प्रतिक्रिया देने की प्रेरणा देते हैं जो हमारे संगठनात्मक परिणामों के लिए महत्वपूर्ण और उचित हों। अपने समुदाय और अपने कार्य को समावेशन के लिए तैयार करें। समावेशी व्यवहारों के लिए स्वयं को और अन्य व्यक्तियों को जिम्मेदार बनाएँ। <a href="%(mission)s">Mozilla के अभियान</a> के सर्वोत्तम हित के आधार पर निर्णय लें।
id Dengan menyesuaikan tindakan Anda dengan kata-kata Anda, Anda menjadi orang yang akan selalu diikuti orang lain. Tindakan Anda memengaruhi orang lain untuk berperilaku dan merespons dengan cara-cara yang sangat bermanfaat untuk dan sesuai dengan hasil organisasi kita. Rancang komunitas Anda dan pekerjaan Anda untuk menjadi inklusif. Minta pertanggungjawaban diri Anda sendiri dan orang lain atas perilaku inklusif. Buat keputusan berdasarkan kebaikan tertinggi untuk <a href="%(mission)s">misi Mozilla</a>.
it Facendo seguire alle parole azioni coerenti, si diventa dei modelli per gli altri. Le nostre azioni possono indurre altre persone a comportarsi e reagire in maniera proficua e appropriata per i nostri risultati organizzativi. È fondamentale progettare una community che favorisca l’inclusione e impegnarsi a tale scopo. Ogni singolo membro è responsabile di osservare un comportamento il più possibile inclusivo. Ogni decisione deve essere presa per il bene massimo della <a href="%(mission)s">mission di Mozilla</a>.
ja 有言実行を果たすことで、付いていきたいと思われる人になれます。あなたの行為が他者の振る舞いに影響を及ぼし、私たちの組織としての結果に価値を与えるのです。あなたのコミュニティや活動を、包括的なものに仕向けましょう。あなた自身と他の人たちが、他者を受け入れる振る舞いをするようにしましょう。<a href="%(mission)s">Mozilla のミッション</a> に向けて最善となるような決断を下しましょう。
nl Door uw acties aan uw woorden te koppelen, wordt u een persoon die anderen willen volgen. Uw acties beïnvloeden anderen om zich op manieren te gedragen en te reageren die waardevol en passend zijn voor de resultaten van onze organisatie. Ontwerp uw gemeenschap en uw werk voor inclusiviteit. Houd uzelf en anderen verantwoordelijk voor inclusief gedrag. Neem beslissingen op basis van het hoogste goed voor <a href="%(mission)s">de missie van Mozilla</a>.
pl Dopasowując swoje czyny do słów, stajesz się osobą, za którą inni chcą podążać. Twoje działania wpływają na inne osoby, aby zaczęły one zachowywać się i reagować w sposób, który jest cenny i odpowiedni dla wyników naszej organizacji. Zaprojektuj swoją społeczność i swoją pracę w celu włączenia innych osób. Zapewnij odpowiedzialność swoją i innych osób za zachowania zorientowane na integrację. Podejmuj decyzje w oparciu o najwyższe dobro dla <a href="%(mission)s">misji Mozilli</a>.
pt-BR Ao combinar suas ações com suas palavras, você se torna uma pessoa que os outros querem seguir. Suas ações influenciam os outros a se comportarem e responderem com resultados esperados pela nossa organização. Projeta sua comunidade e seu trabalho para inclusão. Seja responsável e responsabilize-se pelos comportamentos inclusivos. Tome decisões que tenham como base a melhor contribuição possível para a <a href="%(mission)s">missão da Mozilla</a>.
ru Если ваши действия соответствуют вашим словам, вы становитесь человеком, за которым захотят следовать другие. Ваши действия заставляют других вести себя и реагировать таким образом, чтобы это было ценно и соответствовало результатам нашей организации. Создайте свое сообщество и работу удобными для инклюзии. Возьмите на себя и других ответственность за инклюзивное поведение. Принимайте решения на основе высшего блага для <a href="%(mission)s">миссии Mozilla</a>.
zh-CN 只要言行如一、言出必行,您就会成为他人学习的对象。务必记住:您的行为会影响他人的行为。请设计具有包容性的社区和工作、让自己和他人对包容的行为负责。遵照 <a href="%(mission)s">Mozilla 使命</a>的最高利益作出决策。
zh-TW 只要言行一致、說到做到,您就會成為他人想學習的對象。您的行為會影響他人的行為和回應,這些對我們的組織來說都是非常重要而且適當的成果。請設計具有包容性的社群和工作、讓自己和他人對包容的行為負責。依照對 <a href="%(mission)s">Mozilla 的使命</a>而言最高的良善標準做出決定。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Behavior That Will Not Be Tolerated

ar السلوك الذي لن يتم التسامح معه
de Verhalten, das nicht toleriert wird
es-ES Comportamientos que no se tolerarán
fr Les comportements qui ne seront pas tolérés
hi-IN ऐसा व्यवहार, जिसे सहन नहीं किया जाएगा
id Perilaku Yang Tidak Akan Ditoleransi
it Comportamenti che non saranno tollerati
ja 容認されない行為
nl Gedrag dat niet wordt getolereerd
pl Zachowanie, które nie będzie tolerowane
pt-BR Comportamentos que não devem ser tolerados
ru Поведение, которое не будут терпеть
zh-CN 不能容忍的行为
zh-TW 無法容忍的行為
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

The following behaviors are considered to be unacceptable under these guidelines.

ar تعتبر السلوكيات التالية غير مقبولة بموجب هذه المبادئ التوجيهية.
de Die folgenden Verhaltensweisen sind unter diesen Richtlinien unannehmbar.
es-ES Los siguientes comportamientos se consideran inaceptables según estas pautas.
fr Les comportements suivants sont considérés comme inacceptables en vertu des présentes directives.
hi-IN इन दिशा निर्देशों के अंतर्गत आगे दिए गए व्यवहार स्वीकार किए जाने के योग्य नहीं हैं।
id Perilaku berikut ini dianggap tidak dapat diterima berdasarkan pedoman ini.
it I seguenti comportamenti sono considerati inaccettabili in base alle presenti linee guida.
ja 本ガイドラインにおいて、以下のような行為は許容されません。
nl De volgende gedragingen worden volgens deze richtlijnen als onacceptabel beschouwd.
pl Poniższe zachowania są uważane za niedopuszczalne w świetle niniejszych wytycznych.
pt-BR Os seguintes comportamentos são considerados inaceitáveis, de acordo com estas diretrizes.
ru Следующие примеры поведения считаются неприемлемыми согласно данным Правилам.
zh-CN 根据这些准则,以下行为是不可接受的。
zh-TW 根據此準則,下列行為是無法接受的。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Violence and Threats of Violence

ar العنف والتهديد بالعنف
de Gewalt und Androhung von Gewalt
es-ES Violencia y amenazas de violencia
fr La violence et les menaces de violence
hi-IN हिंसा तथा हिंसा की धमकी
id Kekerasan dan Ancaman Kekerasan
it Violenza e minacce di violenza
ja 暴力および脅迫
nl Geweld en bedreigingen met geweld
pl Przemoc i groźby przemocy
pt-BR Violência e ameaças de violência
ru Насилие и угрозы применения насилия
zh-CN 暴力与暴力威胁
zh-TW 暴力和暴力威脅
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Violence and threats of violence are not acceptable - online or offline. This includes incitement of violence toward any individual, including encouraging a person to commit self-harm. This also includes posting or threatening to post other people’s personally identifying information (“doxxing”) online.

ar يعد العنف والتهديد بالعنف أمراً غير مقبول - سواء عبر الإنترنت أو دون اتصال. ويشمل ذلك التحريض على العنف ضد أي فرد، بما في ذلك تشجيع شخص على ارتكاب إيذاء للنفس. ويشمل ذلك أيضاً نشر أو التهديد بنشر معلومات تكشف عن هوية أشخاص آخرين ("تبادل المعلومات الشخصية والكشف عنها (doxxing)") عبر الإنترنت.
de Gewalt und die Androhung von Gewalt sind nicht akzeptabel – weder online noch offline. Dies schließt auch die Aufstachelung zu Gewalt gegenüber einer Person mit ein, ebenso wie die Aufforderung, dass eine Person sich selbst Schaden zufügen soll. Und es schließt auch das Posten von persönlichen Informationen oder die Androhung einer solchen Veröffentlichung mit ein („Doxxing“).
es-ES No son aceptables la violencia ni las amenazas de violencia, ya sea en línea o en persona. Esto incluye la incitación a la violencia hacia cualquier sujeto, incluso alentar a cualquier persona a autolesionarse. También se incluye aquí publicar o amenazar con publicar información personal que identifique a una persona (“doxxing”) en línea.
fr La violence et les menaces de violence sont inacceptables, qu’elles aient lieu en ligne ou hors ligne. Elles comprennent l’incitation à la violence envers un individu, y compris en incitant quelqu’un à se faire du mal. Elles comprennent également la publication ou la menace de publication en ligne d’informations personnelles permettant d’identifier une personne. Cette pratique est désignée par le terme « doxxing ».
hi-IN ऑनलाइन-ऑफलाइन हिंसा तथा हिंसा की धमकी स्वीकार योग्य नहीं हैं। इसमें किसी व्यक्ति को स्वंय को हानि पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करने सहित किसी व्यक्ति के प्रति हिंसा के लिए उकसाना शामिल है। इसमें ऑनलाइन अन्य व्यक्तियों जानकारी की पहचान करके उसे निजी तौर पर पोस्ट करना या पोस्ट करने की धमकी देना (“निजी जानकारी को खोजना”) शामिल है।
id Kekerasan dan ancaman kekerasan tidak dapat diterima - online (daring) maupun offline (luring). Termasuk hasutan kekerasan terhadap individu mana pun, termasuk mendorong seseorang untuk melukai diri sendiri. Ini juga termasuk memposting atau mengancam untuk memposting informasi identifikasi pribadi orang lain (“doxxing”) secara online (daring).
it Violenza e minacce di violenza non sono tollerate, sia online che offline. È incluso l’incitamento alla violenza nei confronti di qualsiasi individuo, oltre all’incoraggiamento a commettere atti di autolesionismo. Sono inoltre incluse la pubblicazione online, o la minaccia di pubblicazione, di informazioni personali altrui (“doxxing”).
ja オンラインでもオフラインでも、暴力および脅迫は許されません。ある個人に自傷行為を教唆することを含め、いかなる個人に対する暴力の扇動もこれに含まれます。また、個人を特定する情報をオンラインに投稿すること (いわゆる「晒し」行為)、および投稿すると脅すこともこれに該当します。
nl Geweld en bedreigingen met geweld zijn niet acceptabel – online of offline. Dit omvat het aanzetten tot geweld jegens een individu, waaronder het aanmoedigen van een persoon om zichzelf te beschadigen. Dit omvat ook het online plaatsen van persoonlijk identificerende informatie (“doxxing”) van anderen, of het dreigen daarmee.
pl Przemoc i groźby przemocy są niedozwolone — zarówno online, jak i offline. Obejmuje to podżeganie do przemocy wobec dowolnej osoby, w tym zachęcanie jej do samookaleczania się. Jest to również umieszczanie lub grożenie umieszczeniem w Internecie danych osobowych innych osób.
pt-BR Violência e ameaças de violência não são aceitáveis, sejam on-line ou off-line. Isso inclui incitação à violência contra qualquer indivíduo, inclusive incentivando a autoagressão. Isso também inclui postar ou ameaçar publicar informações de identificação pessoal de outras pessoas ("doxxing") on-line.
ru Насилие и угрозы применения насилия недопустимы, как онлайн, так и офлайн. Это условие включает в себя подстрекательство к насилию по отношению к любому человеку, включая побуждение человека к нанесению себе вреда. Это условие также включает в себя размещение или угрозу размещения информации, идентифицирующей личность других людей онлайн (doxxing).
zh-CN 无论是在线上还是线下,暴力和暴力威胁都是不可接受的。这包括煽动对任何个人的暴力,包括鼓励一个人自残。这也包括在网上发布或威胁发布他人的个人信息(即“人肉搜索”)。
zh-TW 無論是在線上還是線下,暴力和暴力威脅都不能被接受。這包括煽動對任何人施以暴力,包括鼓勵一個人傷害自己。這也包括在網上發佈或威脅發佈他人的個人資料 (俗稱「肉搜」)。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Personal Attacks

ar الهجمات الشخصية
de Persönliche Angriffe
es-ES Ataques personales
fr Les attaques personnelles
hi-IN व्यक्तिगत हमले
id Penyerangan Pribadi
it Attacchi personali
ja 個人攻撃
nl Persoonlijke aanvallen
pl Ataki osobiste
pt-BR Ataques pessoais
ru Нападки на личность
zh-CN 人身攻击
zh-TW 人身攻擊
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Conflicts will inevitably arise, but frustration should never turn into a personal attack. It is not okay to insult, demean or belittle others. Attacking someone for their opinions, beliefs and ideas is not acceptable. It is important to speak directly when we disagree and when we think we need to improve, but such discussions must be conducted respectfully and professionally, remaining focused on the issue at hand.

ar ستنشأ الصراعات حتماً، ولكن لا ينبغي أبداً أن يتحول الإحباط إلى هجوم شخصي. ليس من المقبول إهانة الآخرين أو الانتقاص من قدرهم أو ازدرائهم. إن مهاجمة شخص ما بسبب آرائه ومعتقداته وأفكاره هو أمر غير مقبول. ومن المهم التحدث مباشرة عندما نختلف وعندما نعتقد أننا بحاجة إلى التحسين، ولكن يجب أن تُجرى هذه المناقشات باحترام ومهنية، وأن تظل مركزة على المسألة المطروحة.
de Konflikte werden immer wieder entstehen, aber Frustration sollte nie in einen persönlichen Angriff münden. Es ist nicht in Ordnung, andere zu beleidigen, zu erniedrigen oder herabzusetzen. Jemanden für seine Meinungen, Anschauungen oder Ideen anzugreifen, ist nicht akzeptabel. Es ist wichtig, direkt darüber zu sprechen, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind und es darum geht, sich zu verbessern, aber solche Diskussionen müssen respektvoll und professionell geführt werden, und der Fokus muss auf dem Problem bleiben, um das es geht.
es-ES Es inevitable que aparezcan conflictos, pero la frustración no debe ser nunca motivo de ataques personales. No es admisible insultar, degradar o menospreciar a los demás. Atacar a alguien por sus opiniones, creencias o ideas no es aceptable. Es importante hablar francamente cuando no estemos de acuerdo y cuando pensamos que es necesario mejorar, pero tales conversaciones deben llevarse a cabo de manera respetuosa y profesional, centrándose siempre en el tema en cuestión.
fr Il est inévitable que des différends naissent, mais la frustration ne doit jamais se transformer en une attaque personnelle. Il n’est pas admissible d’insulter, de dénigrer ou de rabaisser les autres. Attaquer quelqu’un pour ses opinions, ses croyances et ses idées n’est pas acceptable. Il est important de se parler directement lorsque nous sommes en désaccord et que nous pensons que nous devons améliorer la situation. Néanmoins, ces discussions doivent être engagées avec respect et professionnalisme afin de rester centrées sur le problème en question.
hi-IN टकराव अवश्यंभावी होंगे लेकिन हताशा कभी भी व्यक्तिगत हमले में परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। दूसरों का अपमान करना, उन्हें नीचा दिखाना या छोटा समझना उचित नहीं होता है। किसी व्यक्ति पर उसकी राय, विश्वास तथा विचारों के लिए हमला करना स्वीकार्य नहीं है। यह महत्वपूर्ण है कि जब हम असहमत हों अथवा हम यह सोचते हों कि हमें सुधार करने की आवश्यकता है तो सीधे वार्ता करें लेकिन इस प्रकार के विचार-विमर्श पेशेवर तथा सम्मानजनक तरीके से किया जाना चाहिए तथा सामयिक मुद्दे पर केंद्रित होना चाहिए।
id Konflik pasti akan muncul, tetapi frustasi tidak boleh berubah menjadi serangan pribadi. Tidak diperkenankan menghina, merendahkan atau meremehkan orang lain. Menyerang seseorang karena pendapat, kepercayaan dan gagasan mereka adalah tidak dapat diterima. Penting untuk berbicara apa adanya ketika kita tidak setuju dan ketika kita pikir kita perlu meningkatkan diri, akan tetapi diskusi semacam itu harus dilakukan dengan penuh hormat dan profesional, tetap fokus pada masalah yang dihadapi.
it È inevitabile che insorgano conflitti, tuttavia, la frustrazione non deve mai trasformarsi in attacco personale. Non si deve insultare, umiliare o denigrare altre persone. Attaccare qualcuno per le proprie opinioni, credenze e idee non è considerato accettabile. È importante parlare chiaro quando ci si trova in disaccordo e quando si ritiene di poter migliorare, tuttavia, tali discussioni devono essere condotte in modo rispettoso e professionale, rimanendo concentrati sull’argomento in questione.
ja 対立が起こることは避けられませんが、不満が個人攻撃に転じることはあってはなりません。他人を侮辱したり、辱めたり、過小評価してはいけません。他人の意見、信条、アイデアを攻撃する行為は許容されません。もし意見が分かれ、改善する必要があると考えた場合は、直接話すことが大切です。ただ、このような議論は敬意を払いながらプロフェッショナルに行われねばならず、今そこにある問題点に的を絞ったものにしましょう。
nl Conflicten zullen onvermijdelijk ontstaan, maar frustratie mag nooit een persoonlijke aanval worden. Het is niet OK om anderen te beledigen, te vernederen of te kleineren. Iemand aanvallen vanwege hun meningen, overtuigingen en ideeën is niet acceptabel. Het is belangrijk om direct te spreken wanneer we het oneens zijn en wanneer we denken dat we ons moeten verbeteren, maar dergelijke discussies moeten respectvol en professioneel worden gevoerd, waarbij de focus blijft liggen op de onderhavige kwestie.
pl Konflikty nieuchronnie się pojawią, ale frustracja nigdy nie powinna przerodzić się w osobisty atak. Obrażanie, poniżanie i umniejszanie innych nie jest pożądanym zachowaniem. Atakowanie kogoś ze względu na jego opinie, przekonania i pomysły jest nie do przyjęcia. Ważne jest, aby mówić bezpośrednio, kiedy się nie zgadzamy i kiedy uważamy, że musimy się poprawić, ale takie dyskusje muszą być prowadzone z szacunkiem i profesjonalnie, koncentrując się na omawianej kwestii.
pt-BR Conflitos inevitavelmente surgem, mas a frustração nunca deverá transformar-se em um ataque pessoal. Não é bom insultar, humilhar ou menosprezar os outros. Atacar alguém por suas opiniões, crenças e ideias não é aceitável. É importante falar diretamente quando discordamos e quando pensamos que precisamos melhorar. No entanto, essas discussões precisam ser conduzidas de maneira respeitosa e profissional, mantendo o foco no assunto em questão.
ru Конфликты возникнут неизбежно, но фрустрация никогда не должна превращаться в нападки на личность. Нельзя оскорблять, унижать или умалять достоинства других людей. Совершать нападки на кого-либо за его мнение, убеждения и идеи недопустимо. Важно говорить прямо, если мы не согласны и когда мы считаем, что нам нужно работать над собой, но такие обсуждения должны проводиться с уважением и профессионально, сосредоточившись на проблеме.
zh-CN 冲突不可避免,但挫败感决不应变成人身攻击。不可侮辱、贬低或轻视他人。概不接受攻击某人的观点、信仰和想法。当我们有不同意见时,以及我们认为需改进时,直言不讳固然重要,但这样的讨论必须以尊重和专业的态度进行为前提,专注于处理眼前的问题。
zh-TW 衝突在所難免,但是挫折絕不應轉變成人身攻擊。不得侮辱、貶低或輕視他人。概不接受攻擊某人的意見、信仰和想法。我們不認同時,以及我們認為自身需要改進時,必須直接表達,但是,必須以尊重且專業的方式進行討論,專注於處理眼前的問題。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Derogatory Language

ar اللغة الازدرائية
de Abfällige Sprache
es-ES Lenguaje despectivo
fr L’emploi de termes péjoratifs
hi-IN अपमानजनक भाषा
id Bahasa yang Merendahkan
it Linguaggio dispregiativo
ja 軽蔑的言語
nl Denigrerend taalgebruik
pl Poniżający język
pt-BR Linguagem pejorativa
ru Пренебрежительные высказывания
zh-CN 贬损的言语
zh-TW 貶損性質的言語
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Hurtful or harmful language related to:

ar اللغة المسيئة أو المؤذية فيما يتعلق بما يلي:
de Verletzende Sprache in Bezug auf:
es-ES El lenguaje despectivo incluye los comentarios hirientes o dañinos relacionados con lo siguiente:
fr Des termes blessants ou offensants liés à :
hi-IN अपमानित करने वाली या हानिप्रद भाषा इससे संबंधित हैः
id Bahasa yang menyakitkan atau melukai perasaan terkait dengan:
it Un linguaggio offensivo o oltraggioso associato a:
ja 以下に関連した、有害、または悪意のある言語:
nl Kwetsend of schadelijk taalgebruik gerelateerd aan:
pl Krzywdzący lub szkodliwy związany z następującymi cechami:
pt-BR Linguagem prejudicial ou ofensiva relacionada a:
ru Обидные или оскорбительные высказывания, относящиеся к
zh-CN 与下列有关的伤害性言语:
zh-TW 與下列有關的傷害性言語:
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Other attributes

ar السمات الأخرى
de Andere Eigenschaften
es-ES Otros atributos
fr d’autres attributs ;
hi-IN दूसरों को उत्तरदायी ठहराना
id Atribut lain
it Altri attributi
ja その他の属性
nl Andere eigenschappen
pl Inne cechy
pt-BR outros atributos
ru характеристике других людей
zh-CN 其他性质
zh-TW 其他性質
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

is not acceptable. This includes deliberately referring to someone by a gender that they do not identify with, and/or questioning the legitimacy of an individual’s gender identity. If you’re unsure if a word is derogatory, don’t use it. This also includes repeated subtle and/or indirect discrimination; when asked to stop, stop the behavior in question.

ar أمر غير مقبول. ويدخل ضمن ذلك الإشارة عمداً إلى شخص حسب نوع الجنس الذي لا يحدده، و/أو التشكيك في مشروعية هوية الفرد الجنسية. إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كانت الكلمة ازدرائية، فلا تستخدمها. ويشمل ذلك أيضاً التمييز الدقيق و/أو غير المباشر بصورة متكررة؛ وعندما يُطلب منك التوقف، فتوقف عن السلوك المعني.
de ist nicht akzeptabel. Dies schließt den absichtlichen Verweis auf jemanden mit einem Geschlecht ein, mit dem sich die jeweilige Person nicht identifiziert, und/oder das Infragestellen der Legitimität der Geschlechtsidentität einer Person. Falls du dir nicht sicher bist, ob ein Wort abfällig ist, benutze es nicht. Dies umfasst auch wiederholte subtile und/oder indirekte Diskriminierung: Wenn du gebeten wirst, mit etwas aufzuhören, dann stelle das fragliche Verhalten ein.
es-ES no es aceptable. Esto incluye referirse deliberadamente a alguien usando un género con el que no se identifica o cuestionar la legitimidad de la identidad de género de una persona. Si no estás seguro si una palabra es despectiva, no la uses. También se incluye aquí la discriminación repetida sutil o indirecta; si alguien te pide que pares, debes parar el comportamiento en cuestión.
fr ne sont pas acceptables. Cela comprend le fait de désigner quelqu’un par un genre auquel cette personne ne s’identifie pas ou de mettre en doute la légitimité de son identité de genre. Si vous ne savez pas avec certitude qu’un terme n’est pas péjoratif, ne l’utilisez pas. Cela comprend également les discriminations répétées subtiles ou indirectes ; lorsque l’on vous demande d’arrêter, arrêtez ce comportement.
hi-IN जो स्वीकार्य नहीं है. इसमें किसी को लिंग से सूचित करना जिसके साथ वे पहचान नहीं करते, और/या किसी की लैंगिक पहचान की यथार्थता पर सवाल करना शामिल है. अगर आप अनिश्चित हैं कि कोई शब्द अपमानजनक है, तो उसका इस्तेमाल न करें. इसमें दोहराया गया जटिल और/या अप्रत्यक्ष भेदभाव शामिल हैं; जब सवाल के घेरे में आने वाले व्यवहार को रोकने के लिए कहा जाए.
id tidak dapat diterima. Ini termasuk dengan sengaja memanggil seseorang berdasarkan jenis kelamin yang mereka sendiri tidak mengidentifikasi diri, dan/atau mempertanyakan legitimasi identitas gender individu. Jika Anda tidak yakin apakah sebuah kata merendahkan, jangan gunakan. Ini juga termasuk diskriminasi halus dan/atau tidak langsung yang diulang-ulang; ketika diminta berhenti, hentikan perilaku yang dimaksud.
it non è considerato accettabile. Sono inclusi riferimenti espliciti a qualcuno utilizzando un genere con cui tale persona non si identifica e/o la contestazione della legittimità dell’identità di genere di un individuo. In caso di dubbi sull’opportunità o meno di utilizzare un termine in quanto potrebbe essere ritenuto offensivo, è bene non utilizzarlo. Sono incluse anche discriminazioni subdole e/o indirette continue; se viene chiesto di interrompere un determinato comportamento, è necessario farlo.
ja は許容されません。これには本人の身元を特定しない性別で相手を呼んだり、個人の性同一性の正当性を疑う言い方をしたりすることが含まれます。その語句が軽蔑的かどうかはっきりしない場合は、使用しないでください。またこれには、微妙な、または間接的差別を繰り返すことも含まれています。止めるよう求められたら、問題になっている行動を止めてください。
nl is niet acceptabel. Dit omvat opzettelijk verwijzen naar iemand met een gender waarmee zij zich niet identificeren, en/of de legitimiteit van de genderidentiteit van een persoon in twijfel trekken. Als u niet zeker weet of een woord denigrerend is, gebruik het dan niet. Dit omvat ook herhaalde subtiele en/of indirecte discriminatie; wanneer gevraagd om te stoppen, stop dan het betreffende gedrag.
pl jest niedopuszczalny. Obejmuje to celowe odnoszenie się do kogoś poprzez płeć, z którą się nie identyfikuje, i/lub kwestionowanie prawdziwości tożsamości płciowej osoby. W przypadku braku pewności, czy jakieś słowo jest obraźliwe, nie używaj go. Obejmuje to również powtarzającą się subtelną i/lub pośrednią dyskryminację; gdy otrzymasz prośbę o zaprzestanie danego zachowania, zrób to.
pt-BR não é aceitável. Isso inclui intencionalmente referir-se a uma pessoa por um gênero ao qual ela não se identifica e/ou questionar a legitimidade da identidade de gênero de um indivíduo. Se você não tiver certeza se uma palavra for pejorativa, não a use. Isso também inclui discriminação recorrente sutil e/ou indireta; quando solicitado a parar, pare o comportamento em questão.
ru неприемлемы. Сюда входят намеренное обращение к кому-либо по признаку пола, с которым он не идентифицируется, и / или сомнение в законности гендерной идентичности человека. Если вы не уверены, является ли слово уничижительным, не используйте его. Оно также включает в себя повторную скрытую и / или косвенную дискриминацию. Когда вас попросят остановиться, прекратите подобное поведение.
zh-CN 是不可接受的。包括故意以某人不认同的性别指代某人,和/或质疑个人性别认同的合法性。如果你不确定某个词句是否含有贬义,就请不要使用。这也包括不断影射和/或间接的歧视;当有人要求停止时,就请停止该行为。
zh-TW 是不被接受的。這包括故意以某人不認同的性別提及某人,並且/或者質疑個人性別認同的合法性。如果您不確定某個字詞是否含有貶意,就請不要使用。這也包括不斷影射和/或間接的歧視;若有人要求停止,就請停止該行為。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Unwelcome Sexual Attention or Physical Contact

ar الاهتمام الجنسي أو الاتصال الجسدي غير المرغوب فيه
de Ungewollte sexuelle Aufmerksamkeit oder Körperkontakt
es-ES Contacto físico o atención sexual no deseada
fr L’attention sexuelle ou le contact physique importuns
hi-IN अवांछित यौन ध्यानाकर्षण या शारीरिक स्पर्श
id Perhatian Seksual atau Kontak Fisik yang Tidak Diharapkan
it Attenzioni sessuali indesiderate o contatto fisico
ja 不快な性的注目または身体的接触
nl Ongewenste seksuele aandacht of fysiek contact
pl Niepożądana uwaga seksualna lub kontakt fizyczny
pt-BR Contato físico ou atenção sexual inoportunos
ru Неприятное сексуальное внимание или физический контакт
zh-CN 不受欢迎的性关注或身体接触
zh-TW 不受歡迎的性關注或身體接觸
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Unwelcome sexual attention or unwelcome physical contact is not acceptable. This includes sexualized comments, jokes or imagery in interactions, communications or presentation materials, as well as inappropriate touching, groping, or sexual advances. This includes touching a person without permission, including sensitive areas such as their hair, pregnant stomach, mobility device (wheelchair, scooter, etc) or tattoos. This also includes physically blocking or intimidating another person. Physical contact or simulated physical contact (such as emojis like “kiss”) without affirmative consent is not acceptable. This includes sharing or distribution of sexualized images or text.

ar يعد الاهتمام الجنسي غير المرغوب فيه، أو الاتصال الجسدي غير المرغوب فيه أمراً غير مقبول. ويشمل ذلك التعليقات أو النكات أو الصور ذات الطابع الجنسي في التفاعلات أو الاتصالات أو مواد العرض التقديمي، فضلا عن التلمس أو التحسس غير اللائق أو الإيماءات الجنسية. ويشمل ذلك لمس شخص دون إذن، بما في ذلك المناطق الحساسة مثل الشعر أو بطن المرأة الحامل أو جهاز التنقل (كرسي متحرك أو السكوتر أو ما شابه) أو الوشم. ويشمل ذلك أيضاً منع شخص آخر أو ترهيبه جسدياً. إن الاتصال الجسدي أو الاتصال الجسدي المحاكي (كالرموز التعبيرية مثل "القُبلة") بدون موافقة إيجابية هو أمر غير مقبول. ويشمل ذلك مشاركة الصور أو النصوص ذات الطابع الجنسي، أو توزيعها.
de Ungewollte sexuelle Aufmerksamkeit oder ungewollter Körperkontakt sind nicht akzeptabel. Dies schließt auch sexualisierende Bemerkungen, Witze oder Gesten und Bilder in Interaktionen, Kommunikationen oder Präsentationsmaterialien mit ein, ebenso wie unangemessene Berührungen, Grapschen oder sexuelle Annäherungen. Es umfasst die Berührung einer Person ohne deren Erlaubnis, inklusive sensibler Bereiche, wie z. B. der Haare, eines schwangeren Bauchs, eines Bewegungsgeräts (Rollstuhl, Roller, etc.) oder Tätowierungen. Es umfasst auch den Akt, jemand körperlich zu blockieren oder einzuschüchtern. Körperkontakt oder vorgetäuschter Körperkontakt (wie z. B. das „Kuss“-Emoji) ohne ausdrückliche Zustimmung sind nicht akzeptabel. Dies umfasst auch das Teilen oder die Verbreitung von sexualisierten Bildern oder Texten.
es-ES El contacto físico o la atención sexual no deseada no son aceptables. Esto incluye chistes, imágenes o comentarios sexualizados en interacciones, comunicaciones o materiales de presentación, así como el contacto inadecuado o los avances sexuales. Incluso tocar a una persona sin su permiso, hasta en áreas sensibles como el pelo, la barriga de una embarazada, el dispositivo de movilidad (silla de ruedas, moto scooter, etc.) o tatuajes. También se incluye obstaculizar físicamente o intimidar a otra persona. El contacto físico o el contacto físico simulado (con emoticonos como el de “beso”) sin un consentimiento afirmativo no son aceptables. Esto incluye compartir o distribuir textos o imágenes sexualizadas.
fr L’attention sexuelle ou le contact physique importuns sont inacceptables. En font partie les commentaires, plaisanteries ou métaphores sexuelles dans les interactions, communications ou supports de présentation, ainsi que les attouchements et caresses inappropriés, ou les avances sexuelles. Cela comprend l’action de toucher une personne sans sa permission, notamment dans des zones sensibles telles que les cheveux, le ventre d’une femme enceinte, un dispositif de mobilité (fauteuil roulant, scooter, etc.) ou un tatouage. Cela comprend aussi le fait de bloquer physiquement ou d’intimider autrui. Le contact physique ou contact physique simulé (tel qu’une émoticône « bisou ») sans le consentement exprès de la personne n’est pas acceptable. Cela vaut aussi pour le partage ou la distribution d’images ou de textes sexualisés.
hi-IN अवांछित यौन ध्यानाकर्षण या अवांछित शारीरिक स्पर्श स्वीकार्य नहीं है। इसमें वार्तालाप, संचार, या सामग्री के प्रस्तुतिकरण में यौन टिप्पणियाँ, चुटकुले, या चित्रण के साथ साथ अनुचित स्पर्श, जबर्दस्ती स्पर्श करना, या यौन आचरण के लिए आग्रह शामिल हैं। इसमें किसी व्यक्ति को उसकी अनुमति के बिना उसके संवेदनशील भाग जैसे उसके बाल, गर्भधारण की स्थिति में पेट, गतिशील उपकरण (व्हीलचेयर, स्कूटर इत्यादि) या टैटू को स्पर्श करना शामिल हैं। इसमें शारीरिक रूप से किसी को रोकना या दूसरों को धमकी देना भी शामिल है। शारीरिक संपर्क या इसके समरूप शारीरिक स्पर्श (जैसे कि इमोजी के समान "चुंबन”) बिना सकारात्मक सहमति के स्वीकार्य नहीं है। इसमें यौन चित्रों या टेक्स्ट का वितरण अथवा साझाकरण शामिल है।
id Perhatian seksual atau kontak fisik yang tidak diharapkan tidak dapat diterima. Hal ini termasuk komentar, gurauan atau gambaran seksual dalam interaksi, komunikasi atau materi presentasi, serta sentuhan, rabaan, atau rayuan seksual yang tidak pantas. Ini termasuk menyentuh seseorang tanpa izin, termasuk menyentuh area sensitif seperti rambut, perut hamil, alat mobilitas (kursi roda, scooter, dll) atau tato. Ini juga termasuk secara fisik menghalangi atau mengintimidasi orang lain. Kontak fisik atau kontak fisik yang disimulasikan (seperti emoji “ciuman”) tanpa persetujuan afirmatif tidak dapat diterima. Ini termasuk berbagi atau menyebarkan gambar atau teks yang berbau seksual.
it Attenzioni sessuali indesiderate o contatti fisici non desiderati sono considerati comportamenti non accettabili. Sono inclusi commenti, scherzi o immagini in interazioni, comunicazioni o materiali di presentazione a sfondo sessuale, così come contatti inappropriati, molestie o avance sessuali. Non è altresì considerato accettabile toccare una persona senza il suo permesso, incluse aree sensibili come capelli, pance di donne in gravidanza, dispositivi di mobilità (sedie a rotelle, ecc.) o tatuaggi. È incluso anche il blocco fisico o l’intimidazione di un’altra persona. Il contatto fisico o il contatto fisico simulato (quale l’uso di emoji come il “bacio”) senza il consenso esplicito della parte interessata non sono considerati accettabili. È inclusa la condivisione o distribuzione di immagini o testi a sfondo sessuale.
ja 不快な性的注目または身体的接触は認められません。これには対話や連絡、プレゼンテーション資料における性的なコメント、ジョーク、比喩や、不適切な接触、痴漢行為、性的な誘いかけが含まれます。相手の髪や妊娠中のお腹などの敏感な部位、移動支援機器 (車椅子、スクーターなど)、あるいはタトゥーに許可なく触ることも含まれます。また、他者を身体的にブロックしたり、恫喝したりすることも含まれます。積極的同意を得ていない身体的接触や身体的接触のシミュレーション (「キス」のような絵文字など) も認められません。性的な画像やテキストの共有や配布もこれに含まれます。
nl Ongewenste seksuele aandacht of ongewenst fysiek contact is niet acceptabel. Dit omvat seksueel getinte opmerkingen, grappen of afbeeldingen in interacties, communicatie of presentatiemateriaal, evenals ongepast aanraken, betasten of seksuele avances. Dit omvat het aanraken van een persoon zonder toestemming, waaronder gevoelige gebieden zoals hun haar, zwangere buik, mobiliteitshulpmiddel (rolstoel, scooter, enz.) of tatoeages. Dit omvat ook het fysiek hinderen of intimideren van een ander persoon. Fysiek contact of gesimuleerd fysiek contact (zoals “kus”-emoji’s) zonder instemming is niet acceptabel. Dit omvat het delen of verspreiden van seksueel getinte afbeeldingen of tekst.
pl Niepożądana uwaga seksualna lub kontakt fizyczny są niedopuszczalne. Obejmuje to komentarze, dowcipy lub obrazy o charakterze seksualnym w interakcjach, materiałach komunikacyjnych lub prezentacyjnych, jak również niewłaściwe dotykanie, obmacywanie lub seksualne propozycje. Obejmuje to dotykanie osoby bez zezwolenia, w tym dotykanie wrażliwych miejsc, takich jak włosy, brzuch kobiety w ciąży, urządzenie do poruszania się (wózek inwalidzki, skuter itp.) lub tatuaże. Obejmuje to również fizyczne blokowanie lub zastraszanie innej osoby. Kontakt fizyczny lub symulowany kontakt fizyczny (np. ikony emoji takie jak „pocałunek”) bez uzyskania akceptacji jest niedozwolony. Obejmuje to udostępnianie lub dystrybucję obrazów lub tekstu o charakterze seksualnym.
pt-BR A atenção sexual e o contato físico indesejados não são aceitáveis. Isso inclui piadas, imagens e comentários sexualizados em interações, comunicações ou materiais de apresentação, toques e apalpações inadequados, bem como avanços sexuais. Isso inclui tocar uma pessoa sem permissão, incluindo áreas sensíveis, como cabelo, a barriga de mulheres grávidas, dispositivo de mobilidade (cadeira de rodas, scooter etc.) ou tatuagens. Isso também inclui bloquear fisicamente ou intimidar uma pessoa. Contato físico ou contato físico simulado (por exemplo, emojis como "beijo") sem consentimento não são aceitáveis. Isso inclui o compartilhamento e a distribuição de imagens ou texto sexualizados.
ru Неприятное сексуальное внимание или физический контакт неприемлемы. Оно включает в себя комментарии, шутки или образы сексуального характера в процессе взаимодействия, в сообщениях или презентационных материалах, а также неуместные прикосновения, нащупывание или сексуальные домогательства. Они включают в себя прикосновение к человеку без разрешения, включая чувствительные области, такие как волосы, живот беременной женщины, мобильное устройство (инвалидная коляска, скутер и т. д.) или татуировки. Оно также включает в себя физическое ограничение или запугивание другого человека. Физический контакт или имитируемый физический контакт (например, смайлики, такие как «поцелуй») недопустимы без положительного согласия. Оно включает в себя обмен или распространение изображений или текстов сексуального характера.
zh-CN 绝不接受不受欢迎的性关注或身体接触。包括在交流或演示材料中带有性暗示的言语、玩笑或图片,以及不适当的触摸、抚摸或性挑逗。也包括未经允许触摸某人的敏感区域,如头发、孕腹、助行辅具(轮椅、滑板车等)或纹身。这也包括身体阻挡或恐吓他人。未经同意,严禁进行身体接触或模拟身体接触(如“亲吻”等表情符号)。也包括分享或散布色情图片或文本。
zh-TW 絕不接受不受歡迎的性關注或身體接觸。包括在互動、交流或簡報資料中帶有性暗示的言語、玩笑或圖片,以及不適當的接觸、觸摸或求歡。也包含未經同意而觸摸他人,包括頭髮、孕婦腹部、助行裝置(輪椅、助行車等)或紋身之類的敏感部位。這也包括用身體阻擋或恐嚇他人。亦絕不接受未經完全同意的身體接觸或模擬身體接觸(例如「親吻」之類的表情符號)。也包括分享或散佈性暗示的圖片或文字。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Disruptive Behavior

ar السلوك التخريبي
de Störendes Verhalten
es-ES Comportamiento perturbador
fr Le comportement perturbateur
hi-IN बाधक व्यवहार
id Perilaku Mengganggu
it Condotta pregiudizievole
ja 破壊的行為
nl Storend gedrag
pl Destrukcyjne zachowanie
pt-BR Comportamento perturbador
ru Агрессивное поведение
zh-CN 破坏行为
zh-TW 破壞行為
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Sustained disruption of events, forums, or meetings, including talks and presentations, will not be tolerated. This includes:

ar لن يتم التهاون مع استمرار تعطيل الفعاليات أو المنتديات أو الاجتماعات، بما في ذلك المباحثات والعروض التقديمية. ويشمل ذلك ما يلي:
de Andauerndes Stören von Veranstaltungen, Foren oder Treffen, inklusive Vorträge und Präsentationen, wird nicht toleriert. Beispiele dafür sind:
es-ES No se tolerará la interrupción repetida de eventos, foros o reuniones, incluidas conferencias y presentaciones. Esto incluye lo siguiente:
fr Les perturbations prolongées d’évènements, forums ou réunions, et également de discussions et présentations, ne seront pas tolérées. Cela inclut :
hi-IN बाधा डालने वाली लगातार घटनाएँ , मंचों या बैठकों जिसमें वार्ता तथा प्रस्तुतियां शामिल हैं, को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसमें शामिल हैः
id Gangguan yang berkelanjutan pada acara, forum, atau pertemuan, termasuk pembicaraan dan presentasi tidak dapat ditolerir. Hal ini termasuk:
it Il disturbo continuato di eventi, forum o meeting, inclusi dibattiti e presentazioni, non sarà tollerato. Ciò include:
ja トークやプレゼンテーションなどのイベント、フォーラム、ミーティングを持続的に妨害することは許されません。これには以下が含まれます。
nl Aanhoudende verstoring van evenementen, forums of vergaderingen, waaronder lezingen en presentaties, wordt niet getolereerd. Dit omvat:
pl Trwałe zakłócanie wydarzeń, forów lub spotkań, w tym rozmów i prezentacji, nie będzie tolerowane. Obejmuje to:
pt-BR A interrupção constante de eventos, fóruns ou reuniões, incluindo palestras e apresentações, não será tolerada. Isso inclui:
ru Недопустимо постоянное нарушение правил в ходе мероприятий, форумов или собраний, включая дискуссии и презентации. Например:
zh-CN 绝不容许对活动、论坛或会议(包括演讲和演示文稿)进行持续破坏。这包括:
zh-TW 絕不容許造成活動、論壇或會議(包括會談和演講)持續中斷的行為。這包括:
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

‘Talking over’ or ‘heckling’ speakers.

ar "التشويش على" أو "مقاطعة" المتحدثين.
de Einem Sprecher „das Wort zu nehmen“ oder dauernde Zwischenrufe.
es-ES Interrumpir o molestar a los oradores.
fr Le fait de parler en même temps que les autres ou de les interrompre.
hi-IN ‘किसी मुद्दे पर विचार विमर्श करना' या ‘टोकाटोकी करने वाले’ वक्ता।
id “Menggunjing” atau “mengganggu” pembicara
it “Parlare sopra” o “infastidire” gli oratori.
ja 話し手を「遮って話す」または「妨害する」こと
nl Door sprekers ‘heen praten’ of ze ‘onderbreken’.
pl Zagłuszanie mówców lub zadawanie kłopotliwych pytań.
pt-BR Cortar a fala do palestrante ou interrompê-lo.
ru Перекрикивать или перебивать выступающих.
zh-CN “打断发言”或“起哄”。
zh-TW 對發言者插話或起鬨。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Drinking alcohol to excess or using recreational drugs to excess, or pushing others to do so.

ar الإفراط من شرب الكحول أو فرط استخدام المخدرات الاستجمامية أو دفع الآخرين إلى القيام بذلك.
de Übermäßiger Genuss von Alkohol oder Drogen, oder andere zu deren Konsum aufzufordern.
es-ES Beber alcohol en exceso o consumir drogas, además de incitar a otros para que lo hagan.
fr La consommation excessive d’alcool ou de drogues récréatives, ou le fait d’inciter les autres à une telle consommation.
hi-IN शराब या मनोरंजनात्मक दवाओं का अत्याधिक सेवन या दूसरों को ऐसा करने के लिए कहना।
id Minum alkohol berlebihan atau menggunakan narkoba, atau memaksa orang lain melakukannya.
it Abusare di alcol o stimolanti o spingere altri a farlo.
ja 過度の飲酒、過度のレクリエーショナルドラッグの使用、あるいは他者にこれを強要すること
nl Overmatig alcohol drinken, overmatig drugs gebruiken of anderen daartoe aanzetten.
pl Nadmierne spożywanie alkoholu lub używanie narkotyków rekreacyjnych bądź zachęcanie innych do tego.
pt-BR Tomar bebidas alcoólicas ou usar drogas recreativas em excesso ou pressionar outros a fazê-lo.
ru Чрезмерно употреблять алкоголь или легкие наркотики, а также подталкивать к этому других людей.
zh-CN 过量饮酒或服用娱乐性药物,或强迫他人进行如上行为。
zh-TW 飲酒過量或服用娛樂性藥物過量,或迫使他人飲酒過量或服用娛樂性藥物過量。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Making derogatory comments about those who abstain from alcohol or other substances, pushing people to drink, talking about their abstinence or preferences to others, or pressuring them to drink - physically or through jeering.

ar الإدلاء بتعليقات ازدرائية على من يمتنعون عن تناول الكحول أو المواد الأخرى، أو دفع الناس إلى تناول الكحول، أو التحدث عن امتناعهم عن تناول الكحول أو تفضيلاتهم للآخرين، أو الضغط عليهم لشرب الكحول - سواء بصورة جسدية أو عن طريق السخرية والتهكّم.
de Abfällige Bemerkungen über Menschen zu machen, die keinen Alkohol oder andere Drogen zu sich nehmen, Personen zum Trinken zu drängen, mit Dritten über deren Abstinenz oder Vorlieben zu sprechen oder sie unter Druck zu setzen, etwas zu trinken – körperlich oder durch Animieren.
es-ES Realizar comentarios despectivos sobre los que se abstienen de consumir alcohol u otras sustancias, insistir a alguien para que beba, hablar sobre su abstinencia o sus preferencias con otros, o presionarlos para que beban, de manera física o mediante burlas.
fr Les commentaires désobligeants envers les personnes qui s’abstiennent de consommer de l’alcool ou d’autres substances, et le fait d’inciter des personnes à boire, de parler de leur abstinence ou de leurs préférences aux autres ou de les forcer à boire (physiquement ou par raillerie).
hi-IN उनके बारे में अपमानजनक टिप्पणियां करना जो शराब या अन्य मादक पदार्थों से दूर रहते हैं, लोगों को शराब के लिए कहना, उनकी प्राथमिकताओं तथा विलासिता आचरणों के विषय में दूसरों से वार्ता करना अथवा बल प्रयोग से या ताना कसकर शराब सेवन के लिए दबाव डालना।
id Membuat komentar yang menghina tentang mereka yang menjauhkan diri dari alkohol atau zat lain, mendorong orang untuk minum, berbicara tentang pantangan atau preferensi mereka kepada orang lain, atau menekan mereka untuk minum - secara fisik atau melalui cemoohan.
it Fare commenti offensivi su coloro che si astengono dal consumo di alcol o altre sostanze, spingere persone a bere, parlare della propria astinenza o delle proprie preferenze ad altri o obbligare altre persone a bere, fisicamente o per scherno.
ja アルコールやその他の薬物の使用を控える人々に関して軽蔑的なコメントをする、飲酒を押し付ける、節酒、禁酒、あるいは飲酒好きについて他者に話す、身体的に、またはやじを飛ばすなどの方法で飲酒するよう圧力をかけること
nl Denigrerende opmerkingen maken over personen die zich onthouden van gebruik van alcohol of andere stoffen, mensen aanzetten tot drinken, praten met anderen over hun onthouding of voorkeuren, of hen onder druk zetten om te drinken – fysiek of door ze te bespotten.
pl Wyrażanie uwłaczających uwag na temat osób, które powstrzymują się od spożywania alkoholu lub innych substancji, zachęcanie ludzi do picia, mówienie innym osobom o ich abstynencji lub preferencjach oraz zmuszanie do spożywania alkoholu — fizycznie lub poprzez szyderstwa.
pt-BR Fazer comentários pejorativos sobre aqueles que se abstêm de bebidas alcoólicas ou outras substâncias, pressionar as pessoas para que bebam, falar sobre sua abstinência ou preferências para os outros ou pressioná-las para que bebam fisicamente ou através de zombaria.
ru Оставлять уничижительные комментарии о тех, кто воздерживается от алкоголя или других психоактивных веществ, заставлять людей употреблять алкоголь, комментировать их воздержание или предпочтения и обсуждать это с другими людьми, а также заставлять их употреблять эти вещества, как физически, так и словесными оскорблениями.
zh-CN 通过身体接触或嘲讽的方式,对戒酒或其他物质的人作出贬损性的评论、怂恿他人饮酒、谈论他人的禁欲或偏好,或迫使他人饮酒。
zh-TW 透過身體接觸或嘲諷的方式,對戒除酒精或其他物質的人進行貶損的評論、慫恿他人飲酒、談論他人的禁慾或偏好,或迫使他人飲酒。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Otherwise influencing crowd actions that cause hostility in the session.

ar أو التأثير بطريقة أخرى على أعمال الشغب التي تؤدي إلى ارتكاب أعمال عدائية خلال الجلسة.
de Auf andere Weise Gruppendynamiken zu erzeugen, die Feindseligkeit in Zusammenkünften bringt.
es-ES Influir de otra manera sobre las acciones de los presentes para causar hostilidad en la sesión.
fr L’incitation à d’autres actions de groupe génératrices d’hostilité lors de la session.
hi-IN अन्यथा भीड़ को कारवाई के लिए प्रभावित करना जिससे सत्र में एक दूसरे के खिलाफ उग्र भावनाएँ भड़कें।
id Atau, memengaruhi aksi kerumunan yang menyebabkan permusuhan dalam sesi tersebut.
it Fomentare in altro modo azioni di massa che causano ostilità all’interno della sessione.
ja その他セッションに敵意を生み出す集団行動に影響を与えること
nl Anderszins groepsacties beïnvloeden die vijandigheid in de sessie veroorzaken.
pl Wpływanie na działania tłumu w inny sposób, wywołując wrogość podczas sesji.
pt-BR Influenciar ações em grupo que causam hostilidade na sessão.
ru Воздействовать на групповые действия другими способами, вызывая враждебность в ходе сессии.
zh-CN 其他任何影响大众,而造成会议中出现敌意的行为。
zh-TW 其他任何影響群眾,而造成會議中出現敵意的行為。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Influencing Unacceptable Behavior

ar التأثير على السلوك غير المقبول
de Inakzeptables Verhalten hervorrufen
es-ES Fomento de comportamientos inaceptables
fr L’incitation à un comportement inacceptable
hi-IN अस्वीकार्य व्यवहार के लिए प्रभावित करना
id Memengaruhi Perilaku yang Tidak Dapat Diterima
it Induzione di comportamenti inaccettabili
ja 許されない行動が起こるよう影響を与えること
nl Onacceptabel gedrag beïnvloeden
pl Wpływanie na niedopuszczalne zachowanie
pt-BR Influenciar comportamento inaceitável
ru Влияние на недопустимое поведение
zh-CN 造成影响而不被接受的行为
zh-TW 造成影響而不被接受的行為
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

We will treat influencing or leading such activities the same way we treat the activities themselves, and thus the same consequences apply.

ar سنتعامل مع التأثير على هذه الأنشطة أو قيادتها بنفس الطريقة التي نتعامل بها مع الأنشطة نفسها، بالتالي تنطبق نفس العواقب.
de Bei uns gilt das Auffordern zu inakzeptablem Verhalten gleich wie das inakzeptable Verhalten selbst und daher folgen auch dieselben Konsequenzen.
es-ES Consideraremos de igual gravedad el hecho de realizar estas actividades, liderarlas o influir a otros para que las realicen, por lo que las consecuencias serán las mismas.
fr Nous traiterons l’incitation ou la conduite de telles activités de la même manière que nous traitons les activités elles-mêmes et, par conséquent, les mêmes mesures s’appliqueront.
hi-IN हम प्रभावित करने वाली या इस तरह की गतिविधियों से उसी प्रकार से निपटते हैं जैसे कि हम उनकी स्वयं की गतिविधियों से निपटते हैं तथा इस प्रकार समान परिणाम लागू होते हैं।
id Kami akan menangani tindakan yang memengaruhi atau mendorong aktivitas semacam itu dengan cara yang sama dengan cara kami menangani aktivitas itu sendiri, dan dengan demikian akan berlaku konsekuensi yang sama.
it Il condizionamento o l’induzione di comportamenti inaccettabili saranno considerati alla stessa stregua delle attività stesse e trattati allo stesso modo, vale a dire applicando le medesime misure.
ja そのような活動に影響を与えたり、そのような活動を主導したりすることも、その活動を扱うのと同じ対処をさせていただくため、同じ帰結的結果が適用されます。
nl We zullen het beïnvloeden of leiden van dergelijke activiteiten op dezelfde manier behandelen als de activiteiten zelf, en derhalve zijn dezelfde gevolgen van toepassing.
pl Wywieranie wpływu lub przewodzenie takim działaniom będziemy traktować w taki sam sposób, w jaki traktujemy same działania, a zatem obowiązują te same konsekwencje.
pt-BR Trataremos os atos que influenciam ou orientam essas atividades da mesma maneira que tratamos as atividades em si, e as mesmas consequências serão aplicadas.
ru Мы будем относиться к подобным действиям или руководству такими действиями так же, как мы относимся к самим действиям, и, следовательно, применять те же меры.
zh-CN 我们将以对待活动本身的方式,来处理影响或主导这类活动的行为,以及其相应的后果。
zh-TW 我們將以對待活動本身的方式,來處理影響或主導這類活動的行為,以及其相應的後果。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Consequences of Unacceptable Behavior

ar نتائج السلوك غير المقبول
de Konsequenzen von inakzeptablem Verhalten
es-ES Consecuencias del comportamiento inaceptable
fr Les conséquences d’un comportement inacceptable
hi-IN अस्वीकार्य व्यवहार के परिणाम
id Konsekuensi Perilaku yang Tidak Dapat Diterima
it Conseguenze di comportamenti inaccettabili
ja 許されない行動の帰結的結果
nl Gevolgen van onacceptabel gedrag
pl Konsekwencje niedopuszczalnego zachowania
pt-BR Consequências do comportamento inaceitável
ru Последствия недопустимого поведения
zh-CN 不被接受的行为所产生的后果
zh-TW 不被接受的行為所產生的後果
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Bad behavior from any Mozillian, including those with decision-making authority, will not be tolerated. Intentional efforts to exclude people (except as part of a consequence of the guidelines or other official action) from Mozilla activities are not acceptable and will be dealt with appropriately.

ar ولن يتم التهاون مع أي بسلوك سيئ يصدر من أي فرد من أفراد موزيلا، بما في ذلك من يملكون سلطة اتخاذ القرار. إن الجهود المتعمدة لاستبعاد الأشخاص (إلا إذا كان جزءاً من المبادئ التوجيهية أو الإجراءات الرسمية الأخرى) من أنشطة موزيلا غير مقبولة، وسيتم التعامل معها على النحو المناسب.
de Schlechtes Verhalten wird bei keinem Mozillianer geduldet. Das gilt auch für Entscheidungsträger. Absichtliche Versuche, Menschen von Aktivitäten bei Mozilla auszuschließen (außer im Fall eines Bruchs der Richtlinien oder einer anderen offiziellen Handlung) sind nicht akzeptabel und werden dementsprechend geahndet.
es-ES No se tolerará el mal comportamiento de ningún mozilliano, incluidos quienes cuentan con autoridad para tomar decisiones. Los esfuerzos intencionados para excluir personas (a excepción de los que formen parte de una consecuencia de las pautas u otras acciones oficiales) de las actividades de Mozilla no son aceptables y se tratarán de la manera adecuada.
fr La mauvaise conduite d’un Mozillien ou d’une Mozillienne, notamment d’une personne dotée d’une autorité de décision, ne sera pas tolérée. Les efforts intentionnels visant à exclure des personnes des activités de Mozilla (sauf en cas d’application de mesures en vertu des directives ou d’autres actions officielles) ne sont pas acceptables et seront traités avec les mesures appropriées.
hi-IN निर्णय लेने वाले प्राधिकरण सहित किसी भी Mozillian के दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Mozilla गतिविधियों के द्वारा जानबूझकर अलग किए गए व्यक्ति (दिशा निर्देशों या अन्य आधिकारिक कारवाई के परिणाम के रूप को छोड़कर) को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा उससे उचित रूप से निपटा जाएगा।
id Perilaku buruk dari setiap Mozillian, termasuk yang memiliki otoritas pengambilan keputusan, tidak akan ditolerir. Upaya sengaja untuk mengucilkan orang (kecuali sebagai bagian dari konsekuensi pedoman atau tindakan resmi lainnya) dari kegiatan Mozilla tidak dapat diterima dan akan ditangani dengan tepat.
it Non saranno tollerati cattivi comportamenti da parte di tutti gli utenti di Mozilla, inclusi quelli con autorità decisionale. Qualsiasi tentativo deliberato di escludere individui (tranne che in seguito all’applicazione delle presenti linee guida o di altre azioni ufficiali) dalle attività Mozilla non sarà considerato accettabile e sarà trattato di conseguenza.
ja Mozillian の不品行 (意思決定権限を持つ者を含む) は容認されません。Mozilla の活動から意図的に人々を排除しようとする取り組み (ガイドラインやその他の公式行動の帰結的結果の一環である場合を除く) は認められないため、適切に対処されます。
nl Wangedrag van Mozillians, waaronder personen met beslisbevoegdheid, wordt niet getolereerd. Opzettelijke inspanningen om mensen uit te sluiten van Mozilla-activiteiten (anders dan als deel van een gevolg van de richtlijnen of een andere officiële actie) zijn niet acceptabel en zullen op een passende wijze worden behandeld.
pl Złe zachowanie dowolnego Mozillianina, w tym osób posiadających uprawnienia decyzyjne, nie będzie tolerowane. Zamierzone działania mające na celu wykluczenie ludzi (z wyjątkiem działań będących konsekwencją wytycznych lub innych oficjalnych działań) z aktywności firmy Mozilli są niedopuszczalne i zostaną odpowiednio potraktowane.
pt-BR O mau comportamento de qualquer Mozillian, incluindo àqueles com autoridade de tomada de decisão, não será tolerado. Os esforços intencionais de excluir pessoas (exceto como parte de uma consequência das diretrizes ou outras ações oficiais) das atividades da Mozilla não são aceitáveis e serão tratados adequadamente.
ru Мы не допускаем отрицательное поведение любого участника сообщества Mozilla, в том числе тех, кто имеет полномочия принятия решений. Преднамеренные усилия по исключению людей (кроме случаев, являющихся следствием данных правил или других официальных действий) из сообщества Mozilla неприемлемы и будут рассматриваться соответствующим образом.
zh-CN 绝不容许任何谋智人(包括决策层)的不当行为。概不接受在 Mozilla 活动中,排挤他人的意图(除非依据准则或其他官方行动),并将予以妥善处理。
zh-TW 絕不容許任何 Mozillian(包括決策層)的不當行為。概不接受在 Mozilla 活動中,排擠他人的意圖(除非依據準則或其他官方行動),並將予以妥善處理。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Reports of harassment/discrimination will be promptly and thoroughly investigated by the people responsible for the safety of the space, event or activity. Appropriate measures will be taken to address the situation.

ar سيقوم المسؤولون عن سلامة المكان أو الحدث أو النشاط بالتحقيق الفوري والشامل في البلاغات المتعلقة بالتحرش/التمييز. وسيتم اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة هذه الحالة.
de Berichten über Belästigung/Diskriminierung wird durch die für die Sicherheit des Raumes, der Veranstaltung oder der Aktivität Verantwortlichen sofort und gründlich nachgegangen. Dann werden angemessene Maßnahmen ergriffen, um die Situation zu bereinigen.
es-ES El responsable de la seguridad del espacio, el evento o la actividad investigará inmediatamente y de forma exhaustiva las denuncias de acoso o discriminación. Se tomarán las medidas adecuadas para remediar la situación.
fr Les rapports de harcèlement/discrimination seront rapidement et minutieusement examinés par les personnes responsables de la sécurité de l’espace, de l’évènement ou de l’activité. Les mesures appropriées seront prises afin de remédier à la situation.
hi-IN उत्पीड़न/भेदभाव की रिपोर्ट का स्थान, ईवेंट या गतिविधि की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा त्वरित रूप से गहन अन्वेषण किया जाएगा। स्थिति से निपटने के लिए उचित उपाय किए जाएँगे।
id Laporan pelecehan/diskriminasi akan segera diselidiki secara menyeluruh oleh pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan ruang, acara, atau aktivitas tersebut. Langkah-langkah yang tepat akan diambil untuk mengatasi situasi tersebut.
it Le segnalazioni di molestie/discriminazioni saranno prontamente e adeguatamente prese in esame dalle persone responsabili della sicurezza dello spazio, dell’evento o dell’attività coinvolta. Verranno prese misure appropriate per risolvere la situazione.
ja ハラスメント・差別の報告については、スペース、イベント、活動の安全性責任者が、速やかかつ徹底的に調査するものとします。状況に対応するための適切な措置が講じられます。
nl Meldingen van intimidatie/discriminatie worden snel en grondig onderzocht door de mensen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de ruimte, het evenement of de activiteit. Passende maatregelen zullen worden genomen om de situatie aan te pakken.
pl Doniesienia o nękaniu/dyskryminacji będą niezwłocznie i dokładnie badane przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo przestrzeni, wydarzenia lub aktywności. Zostaną podjęte odpowiednie środki w celu zaradzenia tej sytuacji.
pt-BR Os relatos de assédio/discriminação serão pronta e cuidadosamente investigados pelas pessoas responsáveis pela segurança do espaço, evento ou atividade. Serão tomadas medidas adequadas para resolver esta situação.
ru Заявления о преследовании / дискриминации будут оперативно и тщательно расследованы людьми, ответственными за безопасность пространства, событий или деятельности. Для решения проблемы будут приняты соответствующие меры.
zh-CN 负责空间、事件或活动安全的人员将对骚扰/歧视行为的举报,进行主动而翔实的调查。届时将采取适当措施来处理这些情况。
zh-TW 負責空間、事件或活動安全的人員將對騷擾/歧視行為的檢舉,進行主動而詳細的調查。屆時將採取適當措施來處理這些情況。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Anyone asked to stop unacceptable behavior is expected to comply immediately. Violation of these guidelines can result in you being ask to leave an event or online space, either temporarily or for the duration of the event, or being banned from participation in spaces, or future events and activities in perpetuity.

ar ومن المتوقع أن يمتثل فوراً أي شخص يطلب منه وقف السلوك غير المقبول. قد يؤدي انتهاك هذه المبادئ التوجيهية إلى مطالبتك بمغادرة حدث أو بيئة إلكترونية، إما مؤقتًا أو طوال مدة الحدث، أو منعك من المشاركة في الأماكن، أو الأحداث والأنشطة المستقبلية بشكل دائم.
de Wird jemand aufgefordert, inakzeptables Verhalten zu beenden, wird erwartet, dass dies sofort geschieht. Ein Brechen dieser Richtlinien kann dazu führen, dass Du gebeten wirst, eine Veranstaltung oder einen Onlineraum zu verlassen – entweder für eine bestimmte Zeit oder für die Dauer der Veranstaltung oder Du wirst für immer vom Zutritt zu Räumen, zukünftigen Veranstaltungen oder Aktivitäten ausgeschlossen.
es-ES Se espera que todos a quienes se les pida que interrumpan un comportamiento inaceptable lo hagan de forma inmediata. La infracción de estas pautas puede motivar que se te pida que abandones el evento o el espacio en línea, ya sea temporalmente o mientras dure el evento, o se te prohíba la participación en los espacios o los futuros eventos y actividades para siempre.
fr Toute personne qui se voit demander de cesser son comportement inacceptable doit se conformer immédiatement à la demande. La violation des présentes directives peut avoir pour conséquence que l’on vous demande de quitter un évènement ou espace en ligne, que ce soit temporairement ou pour la durée de l’évènement, ou que vous vous voyiez interdire toute participation aux espaces ou aux évènements et activités futurs de façon permanente.
hi-IN जिस किसी से भी अस्वीकार्य व्यवहार के रोकने के लिए कहा जाए, उससे तुरंत अनुपालन की अपेक्षा की जाती है। इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के परिणामस्वरूप आप से कार्यक्रम या ऑनलाइन स्पेस को या तो अस्थाई या ईवेंट की अवधि के दौरान छोड़ने के लिए कहा जा सकता है अथवा स्पेस या भावी ईवेंट तथा गतिविधियों में शामिल होने से हमेशा के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है।
id Siapa pun yang diminta untuk menghentikan perilaku yang tidak dapat diterima diharapkan secepatnya mematuhi. Pelanggaran terhadap pedoman ini dapat menyebabkan Anda diminta untuk meninggalkan suatu acara atau ruang daring, baik sementara atau selama acara, atau dilarang berpartisipasi dalam ruang, atau acara dan kegiatan di masa mendatang selamanya.
it Se a qualcuno viene richiesto di sospendere un comportamento ritenuto inaccettabile, tale persona è tenuta a obbedire immediatamente. La violazione delle presenti linee guida può comportare l’espulsione da un evento o spazio online, sia temporanea che per l’intera durata dell’evento, o il divieto perpetuo di accedere a spazi o di partecipare ad attività ed eventi futuri.
ja 許容されない行為を止めるよう要請された方は全員、直ちに応じることが求められます。このようなガイドライン違反を冒した結果として、一時的に、または当該イベントの開催期間中にイベントまたはオンラインスペースから退出するよう要請されたり、スペース、または今後のイベントや活動への参加を永続的に禁じられたりする結果につながることがあります。
nl Iedereen die wordt gevraagd om onaanvaardbaar gedrag te stoppen wordt geacht hier onmiddellijk aan te voldoen. Overtreding van deze richtlijnen kan ertoe leiden dat u wordt gevraagd een evenement of onlineruimte te verlaten, tijdelijk of voor de duur van het evenement, of dat u blijvend wordt uitgesloten van deelname in ruimtes of aan toekomstige evenementen en activiteiten.
pl Każda osoba, która zostanie poproszona o zaprzestanie niedopuszczalnych zachowań, ma obowiązek niezwłocznie się do nich zastosować. Naruszenie tych wytycznych może spowodować, że osoba zostanie poproszona o opuszczenie wydarzenia lub przestrzeni online, tymczasowo lub na czas trwania wydarzenia, bądź zostanie na stałe pozbawiona prawa do uczestnictwa w przestrzeniach lub przyszłych wydarzeniach i aktywnościach.
pt-BR É esperado que ao receber uma solicitação para interromper o comportamento inaceitável, isso seja feito imediatamente. Ao violar estas diretrizes, poderá ser solicitado que saia de um evento ou espaço on-line, temporariamente ou durante o evento. Além disso, você poderá ser banido da participação em espaços ou atividades e eventos futuros definitivamente.
ru Мы рассчитываем, что любой участник, которого попросят прекратить неприемлемое поведение, должен немедленно выполнить это требование. Нарушение этих правил может привести к тому, что вас попросят покинуть мероприятие или онлайн-пространство, как временно, так как на время мероприятия, или запретить участие в мероприятиях и будущих событиях и мероприятиях на неограниченный срок.
zh-CN 被要求停止不被接受行为的人都应立即停止该等行为。若违反以上准则,可能导致您被要求暂时或其期间退出该活动或网络空间,或被禁止进入该空间以及参与未来的活动。
zh-TW 被要求停止不被接受行為的人都應立即停止該等行為。若違反以上準則,可能導致您被要求暫時或持續退出該活動或網路場域,或被禁止進入該空間以及參與未來的活動。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Mozilla Staff are held accountable, in addition to these guidelines, to Mozilla’s staff Anti-Harassment/Discrimination Policies <a href="%(note1)s">[1]</a>. Mozilla staff in violation of these guidelines may be subject to further consequences, such as disciplinary action, up to and including termination of employment. For contractors or vendors, violation of these guidelines may affect continuation or renewal of contract.

ar ويخضع موظفو موزيلا للمساءلة، بالإضافة إلى هذه المبادئ التوجيهية، عن سياسات مكافحة التحرش/التمييز التي يتبعها موظفو موزيلا <a href="%(note1)s">[1].</a> وقد يتعرض موظفو موزيلا الذين ينتهكون هذه المبادئ التوجيهية لمزيد من العواقب، مثل الإجراءات التأديبية، حتى وبما في ذلك انتهاء الخدمة. وبالنسبة للمتعاقدين أو الموردين، قد يؤثر انتهاك هذه المبادئ التوجيهية على استمرار العقد أو تجديده.
de Mitarbeiter von Mozilla sind zusätzlich zu diesen Richtlinien auch den Richtlinien gegen Belästigung/Diskriminierung verpflichtet <a href="%(note1)s">[1]</a>. Mitarbeiter von Mozilla, die gegen diese Richtlinien verstoßen, können weiteren Konsequenzen unterzogen werden, wie z. B. Disziplinarmaßnahmen, bis hin zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Für Vertragspartner kann eine Verletzung dieser Richtlinien eine Beendigung der Zusammenarbeit oder das Ausbleiben einer Vertragsverlängerung bedeuten.
es-ES Además de estas pautas, el personal de Mozilla tendrá la responsabilidad de cumplir con las políticas contra la discriminación y el acoso para el personal de Mozilla<a href="%(note1)s">[1]</a>. El personal de Mozilla que infrinja estas pautas puede estar sujeto a consecuencias adicionales, como una acción disciplinaria, lo que puede incluir su despido. Para los contratistas o proveedores, la infracción de estas pautas puede afectar la continuación o renovación de su contrato.
fr Le personnel de Mozilla engage sa responsabilité dans le cadre des présentes directives et des politiques de lutte contre le harcèlement et les discriminations de Mozilla<a href="%(note1)s">[1]</a>. Le personnel de Mozilla qui enfreint les présentes directives peut faire l’objet d’autres mesures, telles que des actions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. La violation des présentes directives par une personne liée par contrat de prestation et de fourniture peut affecter sa poursuite ou son renouvellement.
hi-IN इन दिशा-निर्देशों के अलावा Mozilla कर्मचारी, Mozilla की कर्मचारी उत्पीड़न/भेदभाव निरोधक नीतियों <a href="%(note1)s">[1]</a>के लिए उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं। इन दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में Mozilla कर्मचारी अनुशासनात्मक कारवाई जैसे अन्य परिणामों के अधीन हो सकते हैं जिसमें नौकरी से बर्खास्तगी शामिल है। ठेकेदारों या विक्रेताओं द्वारा इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए जाने से उनका अनुबंध की निरंतरता या उसका नवीनीकरण प्रभावित हो सकता है।
id Staf Mozilla bertanggung jawab, di samping pedoman ini, atas kebijakan Anti Pelecehan/Diskriminasi staf Mozilla <a href="%(note1)s">[1]</a>. Staf Mozilla yang melanggar pedoman ini dapat dikenakan konsekuensi lebih lanjut, seperti tindakan disipliner, hingga pemutusan hubungan kerja. Untuk kontraktor atau vendor, pelanggaran terhadap pedoman ini dapat memengaruhi kelanjutan atau perpanjangan kontrak.
it Il personale Mozilla è responsabile di rispettare, oltre alle presenti linee guida, la Politica anti-molestie/anti-discriminazioni di Mozilla <a href="%(note1)s">[1]</a>. Il personale Mozilla che viola le presenti linee guida può essere soggetto a ulteriori conseguenze, come azioni disciplinari che possono arrivare a o includere il licenziamento. Nel caso di collaboratori e fornitori, la violazione delle presenti linee guida può compromettere la continuazione o il rinnovo del contratto.
ja Mozilla のスタッフは、このようなガイドラインに加えて、Mozilla のスタッフ向け「反ハラスメント・反差別ポリシー」<a href="%(note1)s">[1]</a> に従う責任があります。これらのガイドライン違反を犯した Mozilla スタッフは、最大解雇を含む懲戒などのさらなる処分を受ける場合があります。契約社員やベンダーの場合、これらのガイドライン違反は契約の継続または更新に影響することがあります。
nl Mozilla-medewerkers zijn, naast deze richtlijnen, gehouden aan het anti-intimidatie-/discriminatiebeleid voor Mozilla-personeel <a href="%(note1)s">[1]</a>. Mozilla-medewerkers die deze richtlijnen overtreden, kunnen worden onderworpen aan verdere gevolgen, zoals disciplinaire maatregelen, tot en met beëindiging van het dienstverband. Voor aannemers of leveranciers kan overtreding van deze richtlijnen de voortzetting of verlenging van het contract beïnvloeden.
pl Oprócz tych wytycznych, pracownicy firmy Mozilla są odpowiedzialni także za przestrzeganie Zasad przeciwdziałania molestowaniu i dyskryminacji firmy Mozilla <a href="%(note1)s">[1]</a>. Pracownicy firmy Mozilla naruszający niniejsze wytyczne mogą podlegać dalszym konsekwencjom, takim jak działania dyscyplinarne, aż do rozwiązania stosunku pracy włącznie. W przypadku podwykonawców lub dostawców naruszenie tych wytycznych może mieć wpływ na kontynuację lub przedłużenie umowy.
pt-BR A equipe da Mozilla será responsabilizada, além destas diretrizes, perante as Políticas contra assédio/discriminação da equipe da Mozilla <a href="%(note1)s">[1]</a>. Ao violar estas diretrizes, a equipe da Mozilla poderá estar sujeita a outras consequências, como ações disciplinares, incluindo a rescisão do contrato de trabalho. Para contratantes ou fornecedores, a violação destas diretrizes podem afetar a continuidade ou renovação do contrato.
ru Сотрудники Mozilla несут ответственность, в дополнение к этим правилам, в отношении Политики Mozilla по борьбе с домогательствами и дискриминацией <a href="%(note1)s">[1]</a>. К сотрудникам Mozilla, нарушившим эти Правила, могут быть применены дальнейшие меры, такие как дисциплинарные взыскания, вплоть до увольнения. В отношении подрядчиков или поставщиков нарушение этих Правил может повлиять на продление или возобновление контракта.
zh-CN Mozilla 员工除了必须遵循这些准则之外,也必须遵循 Mozilla 的员工“反骚扰/歧视政策”<a href="%(note1)s">[1]</a>。违反这些准则的 Mozilla 员工可能需接受进一步处置,例如纪律处分,情节严重者将予以辞退。对于合同工或派遣工,违反这些准则可能会影响合同的续签或更新。
zh-TW Mozilla 員工除了必須遵循這些準則之外,也必須遵循 Mozilla 的「員工反騷擾/歧視政策」<a href="%(note1)s">[1]</a>。違反這些準則的 Mozilla 員工可能需接受後續處置,例如紀律處分,情節嚴重者將予以解聘。對於約聘員工或供應商,違反這些準則可能會影響合約的續簽或更新。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

In addition, any participants who abuse the reporting process will be considered to be in violation of these guidelines and subject to the same consequences. False reporting, especially to retaliate or exclude, will not be accepted or tolerated.

ar وبالإضافة إلى ذلك، سيعتبر أي مشاركين يسيئون استخدام عملية الإبلاغ في حالة انتهاك لهذه المبادئ التوجيهية وسيخضعون لنفس العواقب. ولن نقبل أو نتهاون مع البلاغات الكاذبة، وخصوصاً للانتقام أو الاستبعاد.
de Zusätzlich werden alle Teilnehmer, die falsche Berichte abgeben, so behandelt, als hätten sie die Richtlinien gebrochen und werden denselben Konsequenzen unterworfen. Falsche Berichte, besonders aus Rache, oder um andere auszuschließen, werden nicht akzeptiert oder toleriert.
es-ES Además, se considerará que todos los participantes que abusen del proceso de denuncia también estarán infringiendo estas pautas y quedarán sujetos a las mismas consecuencias. No se aceptarán ni tolerarán denuncias falsas, especialmente con propósitos de exclusión o represalias.
fr En outre, il sera considéré que les personnes qui participent et abusent de la procédure de rapport commettent une infraction aux présentes directives. Par conséquent, elles feront l’objet des mêmes mesures. Les faux rapports, en particulier pour se venger ou exclure quelqu’un, ne seront ni acceptés ni tolérés.
hi-IN इसके अतिरिक्त रिपोर्टिंग प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वाले किसी भी प्रतिभागी को इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा और समान परिणामों के अधीन होगा। विशेष रूप से प्रतिकार या बाहर निकालने के लिए असत्य रिपोर्टिंग को स्वीकार अथवा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
id Selain itu, setiap peserta yang menyalahgunakan proses pelaporan akan dianggap melanggar pedoman ini dan akan diberlakukan konsekuensi yang sama. Pelaporan palsu, terutama untuk membalas atau mengucilkan, tidak akan diterima atau ditolerir.
it Inoltre, qualunque abuso dello strumento di segnalazione sarà considerato una violazione delle presenti linee guida e soggetto alle medesime conseguenze. Non saranno accettate o tollerate false segnalazioni, in particolare se finalizzate alla vendetta o all’esclusione.
ja これに加え、この報告過程を悪用した参加者もこれらのガイドラインに違反したものと見なされ、同じ処分を受けるものとします。虚偽の報告、特に報復や排除を目的としたものは許容、容認されないものとします。
nl Bovendien worden alle deelnemers die misbruik van het rapportageproces maken beschouwd als strijdig met deze richtlijnen, met dezelfde gevolgen. Valse meldingen, met name om wraak te nemen of uit te sluiten, worden niet geaccepteerd of getolereerd.
pl Ponadto wszyscy uczestnicy nadużywający procesu zgłaszania będzie uznawani za osoby naruszające niniejsze wytyczne i będą podlegać takim samym konsekwencjom. Fałszywe zgłoszenia, zwłaszcza w celu odwetu lub wykluczenia, nie będą akceptowane ani tolerowane.
pt-BR Além disso, qualquer participante que abuse do processo de denúncia será considerado como violador destas diretrizes e estará sujeito às mesmas consequências. As denúncias falsas, especialmente para retaliar ou excluir, não serão aceitas ou toleradas.
ru Кроме того, любые участники, нарушающие процедуру подачи заявления, будут считаться нарушившими эти Правила и также понесут ответственность. Ложные сообщения, особенно в качестве ответных мер или исключения, не будут приняты или допущены.
zh-CN 此外,任何滥用举报流程的参与者,亦将被视为违反这些准则,并承担同样的后果。绝不接受也不容许虚假举报,尤其是为了报复或排挤他人而作的举报。
zh-TW 此外,任何濫用檢舉流程的參與者,亦將被視為違反這些準則,並遭致相同的後果。絕不接受也不容許不實檢舉,尤其是為了報復或排擠他人而做的檢舉。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Reporting

ar الإبلاغ
de Berichte
es-ES Denuncias
fr Les rapports
hi-IN रिपोर्टिंग
id Pelaporan
it Segnalazioni
ja 報告
nl Melden
pl Zgłaszanie
pt-BR Denúncias
ru Заявление о ненадлежащем поведении
zh-CN 举报
zh-TW 檢舉
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

If you believe you’re experiencing unacceptable behavior that will not be tolerated as outlined above, <a href="%(hotline)s">please use our hotline to report</a>. Reports go directly to Mozilla’s Employment Counsel and HR People Partners and are triaged by the Community Participation Guidelines Response Lead. participation_nov2018

ar إذا كنت تعتقد أنك تشهد سلوكاً غير مقبول لن يتم التغاضي عنه على النحو الموضح أعلاه، <a href="%(hotline)s">يُرجى الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا للإبلاغ</a>. تتوجه البلاغات مباشرةً إلى مستشار التوظيف وشركاء الموارد البشرية في موزيلا، ويتم فرزها بواسطة قائد الاستجابة للمبادئ التوجيهية للمشاركة المجتمعية.
de Falls du der Meinung bist, dass du nicht akzeptablem Verhalten ausgesetzt bist, das wie oben umrissen nicht toleriert wird, <a href="%(hotline)s">melde den Vorgang über unsere Hotline</a>. Die Meldungen gehen direkt an Mozilla Employment Counsel und HR People Partners, die Leitung übernimmt die verantwortliche Person für die Reaktion auf Verletzungen der Richtlinien für das Mitwirken in der Community.
es-ES Si consideras que estás recibiendo un trato inaceptable que no se tolera según lo antes descrito, <a href="%(hotline)s">ponte en contacto con nosotros a través de nuestra línea directa para denunciarlo</a>. Los informes se envían directamente al Consejo de Empleo de Mozilla y a los Socios de RR.HH. y son evaluados por el agente encargado de los asuntos relacionados con las Pautas para la participación en la comunidad.
fr Si vous pensez que vous subissez un comportement inacceptable qui ne sera pas toléré conformément aux directives ci-dessus, <a href="%(hotline)s">veuillez utiliser notre ligne d’assistance téléphonique pour nous le signaler</a>. Les rapports sont envoyés directement aux conseillers en matière d’emploi et aux partenaires RH de Mozilla, et sont triés par le responsable des réponses aux Directives relatives à la participation communautaire.
hi-IN अगर आपको लगता है कि आप अवांछनीय व्यवहार का अनुभव कर रहे हैं जिसे उपरोक्त रूप में उल्लिखित नहीं किया जाएगा, <a href="%(hotline)s">तो कृपया रिपोर्ट करने के लिए हमारी हॉटलाइन का उपयोग करें</a>. रिपोर्ट सीधे Mozilla के कर्मचारी काउंसल और HR जन साझेदारों को जाती हैं और सामुदायिक भागीदारी दिशानिर्देश प्रतिक्रिया लीड उन पर कार्रवाई करती है.
id Jika Anda yakin Anda mengalami perilaku yang tidak dapat diterima yang tidak akan ditoleransi seperti diuraikan di atas, <a href="%(hotline)s">silakan gunakan hotline kami untuk melaporkan</a>. Laporan langsung diterima Penasihat Kepegawaian dan Mitra SDM Mozilla dan akan ditentukan derajat urgensinya oleh Pimpinan Respons Panduan Partisipasi Komunitas.
it Se si ritiene di aver subito un comportamento inaccettabile in base a quanto descritto sopra, <a href="%(hotline)s">è possibile segnalarlo alla nostra linea diretta</a>. Le segnalazioni arrivano direttamente al Consulente del lavoro e al reparto Risorse umane di Mozilla, per poi essere smistate ai vari responsabili delle risposte delle Linee guida di partecipazione alla community.
ja もし、上記で容認されない行為として記されている、受け入れがたい行為を経験していると感じた場合は、<a href="%(hotline)s">Mozilla のホットラインに報告してください</a>。報告は直接 Mozilla の労務弁護士および HR People Partners に送信され、コミュニティ参加ガイドラインレスポンスリードに基づいて緊急度が判定されます。
nl Als u denkt dat u onacceptabel gedrag ervaart dat niet wordt getolereerd zoals hierboven beschreven, <a href="%(hotline)s">gebruik dan onze hotline om te melden</a>. Meldingen gaan rechtstreeks naar de werkgelegenheidsadviseur en HR People-partners van Mozilla en worden getoetst door de Community Participation Guidelines Response Lead.
pl Jeśli uważasz, że masz do czynienia z niedopuszczalnym zachowaniem, które nie będzie tolerowane w sposób opisany powyżej, <a href="%(hotline)s">prosimy o skorzystanie z naszej linii pomocy w celu zgłoszenia</a>. Zgłoszenia są kierowane bezpośrednio do doradcy ds. zatrudnienia w firmie Mozilla i partnerów HR oraz weryfikowane przez kierownika ds. reagowania w zakresie Wytycznych dotyczących uczestnictwa.
pt-BR Se você acredita que está enfrentando um comportamento inaceitável que não seja tolerado, conforme descrito acima, <a href="%(hotline)s">denuncie-o por meio da nossa linha de ajuda</a>. As denúncias são encaminhadas diretamente para o Consultor de emprego e os Parceiros do pessoal de RH e são resolvidas pelo Líder de resposta às Diretrizes para Participação na Comunidade.
ru Если вы считаете, что в вашем отношении проявлено неприемлемое поведение, которое запрещено в рамках наших Правил как указано выше, <a href="%(hotline)s">воспользуйтесь нашей горячей линией, чтобы сообщить об этом</a>. Данные уведомления направляются непосредственно юристам отдела персонала Mozilla и Партнерам по подбору персонала и обрабатываются Руководителем по реагированию на руководящие принципы участия сообщества.
zh-CN 如果您认为正经历自己无法接受的行为,也不为上述规范所容忍,<a href="%(hotline)s">请使用我们的热线提出举报</a>。举报会直接交由 Mozilla 的就业顾问和人力资源合作伙伴,并由社区参与准则回应负责人进行分类。
zh-TW 如果您認為正經歷自己無法接受的行為,也不為上述規範所容忍,<a href="%(hotline)s">請使用我們的專線提出檢舉</a>。檢舉會直接交由 Mozilla 的雇用諮詢和人力資源合作夥伴,並由社群參與準則回應負責人進行分類。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

After receiving a concise description of your situation, they will review and determine next steps. In addition to conducting any investigation, they can provide a range of resources, from a private consultation to other community resources. They will involve other colleagues or outside specialists (such as legal counsel), as needed to appropriately address each situation. participation_nov2018

ar بعد تلقي وصف مختصر لموقفك، سيقومون بمراجعة الخطوات التالية وتحديدها. وباﻹضافة إلى إجراء أي تحقيق، يمكنهم توفير مجموعة من الموارد، بدءاً من التشاور الخاص إلى الموارد المجتمعية اﻷخرى. وسيقومون بإشراك زملاء آخرين أو أخصائيين خارجيين (مثل المستشار القانوني)، حسب الاقتضاء لمعالجة كل حالة على نحو ملائم.
de Nach Erhalt einer kurzen Beschreibung deiner Situation überprüfen diese Stellen den Vorgang und leiten die nächsten Schritte ein. Neben der Durchführung einer Untersuchung können sie eine Reihe von Ressourcen bereitstellen, von Beratung unter vier Augen bis hin zu Community-Ressourcen. Sie werden wie für die jeweilige Situation angemessen und erforderlich Kolleginnen und Kollegen oder externe Experten (wie z. B. einen Rechtsbeistand) heranziehen.
es-ES Después de recibir una descripción concisa de la situación, se analizará y determinará las medidas pertinentes. Además de llevar a cabo una investigación, pueden ofrecerte diversos servicios, desde una consulta privada hasta otros servicios de la comunidad. Solo solicitarán la participación de otros colegas, incluidos los asesores legales, si es necesario para abordar la situación adecuadamente.
fr Après avoir reçu une description concise de votre situation, ces personnes l’examineront et détermineront les étapes suivantes. En plus de mener une enquête, elles peuvent fournir un éventail de ressources, allant d’une consultation privée à d’autres ressources communautaires. Elles feront appel, le cas échéant, à d’autres collègues ou à des spécialistes externes (comme un conseiller ou une conseillère juridique) pour traiter comme il convient chaque situation.
hi-IN आपकी परिस्थिति का एक संक्षिप्त विवरण प्राप्त करने के बाद वे अगले चरण की समीक्षा और निर्धारण करेंगे. कोई भी जाँच करने के अलावा, वे निजी परामर्श से लेकर अन्य सामुदायिक संसाधन प्रदान कर सकते हैं. वे अन्य सहकर्मियों या बाहरी विशेषज्ञों (जैसे लीगल काउंसल) को शामिल करेंगे जो कि प्रत्येक परिस्थिति से उचित रूप से निपटने के लिए आवश्यक होगा.
id Setelah menerima deskripsi singkat tentang situasi Anda, mereka akan meninjau dan menentukan langkah selanjutnya. Selain melakukan penyelidikan, mereka dapat menyediakan berbagai sumber daya, dari konsultasi pribadi hingga sumber daya masyarakat lainnya. Mereka akan melibatkan kolega lain atau spesialis luar (seperti penasihat hukum), sebagaimana diperlukan untuk menangani setiap situasi dengan tepat.
it Una volta ricevuta una descrizione concisa della situazione, queste persone analizzeranno i fatti e definiranno i passi successivi. Oltre a condurre le adeguate indagini, queste persone possono fornire svariate risorse, dalla consulenza privata ad altre risorse comunitarie e possono coinvolgere altri colleghi o specialisti (come un consulente legale), in base alle specifiche esigenze di ogni situazione.
ja そこで報告者による簡潔な状況説明を受け取ったら、レビューを行い、次にとるべき対応を決定します。必要な調査の実施に加え、個人的な相談窓口や他のコミュニティのリソースなどを含む、様々なリソースを提供することができます。それぞれの状況を適切に説明するために必要であれば、他の同僚や外部の専門家 (弁護士など) に関わってもらいます。
nl Na een beknopte beschrijving van uw situatie te hebben ontvangen, zullen zij de volgende stappen bekijken en bepalen. Naast het uitvoeren van onderzoek, kunnen ze een scala aan bronnen bieden, van een privéconsult tot andere gemeenschapsbronnen. Ze zullen indien nodig andere collega’s of externe specialisten (zoals juridisch adviseurs) inschakelen, om elke situatie op de juiste manier aan te pakken.
pl Po otrzymaniu zwięzłego opisu Twojej sytuacji te osoby przeanalizują sytuację i określą kolejne kroki. Oprócz przeprowadzenia dochodzenia, mogą one zapewnić szereg zasobów, od konsultacji prywatnych po inne zasoby społeczności. W zależności od potrzeb będą one angażować innych współpracowników lub zewnętrznych specjalistów (np. radcę prawnego), aby odpowiednio zająć się każdą sytuacją.
pt-BR Depois de receber uma descrição concisa da situação, eles analisam o caso e determinam as próximas etapas. Além de investigar, eles podem fornecer uma variedade de recursos, desde uma consulta privada até outros recursos da comunidade. Eles só envolvem outros colegas ou especialistas externos (como advogados) quando necessário para tratar adequadamente cada situação.
ru После получения краткого описания вашей ситуации, они рассмотрят и определят следующие шаги. Помимо проведения какого-либо расследования, они могут предоставить вам широкий выбор ресурсов, от личной консультации до других ресурсов сообщества. Они привлекут других коллег или сторонних специалистов (таких как юрисконсульт), если это необходимо для надлежащего разрешения каждой ситуации.
zh-CN 在接获您对有关情况提供的简要说明之后,这些人员将进行核实以确定后续步骤。除了进行任何调查之外,这些人也将提供私人咨询或其他社区资源等各种资源。这些人将视情况请其他同事(包括法律顾问)提供协助,以便妥善地解决各种情况。
zh-TW 在收到您的情況的簡要說明後,他們會審查並決定下一步。除了進行任何調查外,還可以提供私人諮詢及其他各種社群資源,並將視需求尋找其他同仁或外部專家(例如法律顧問)的協助,以適當的方式來處理各種情況。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Additional Resources: <a href="%s">How to Report</a> participation_nov2018

ar الموارد الإضافية: <a href="%s">طريقة الإبلاغ</a>
de Weitere Ressourcen: <a href="%s">Wie Vorfälle gemeldet werden</a>
es-ES Servicios adicionales: <a href="%s">Cómo denunciar</a>
fr Ressources supplémentaires : <a href="%s">Comment effectuer un signalement</a>
hi-IN अतिरिक्त संसाधन: <a href="%s">रिपोर्ट कैसे करें</a>
id Sumber Tambahan: <a href="%s">Cara Melaporkan</a>
it Risorse aggiuntive: <a href="%s">Come fare una segnalazione</a>
ja 参照リソース:<a href="%s">報告方法</a>
nl Aanvullende bronnen: <a href="%s">Hoe te melden</a>
pl Dodatkowe zasoby: <a href="%s">Jak należy zgłaszać</a>
pt-BR Recursos adicionais: <a href="%s">Como reportar</a>
ru Дополнительные ресурсы: <a href="%s">Как отправить заявление</a>
zh-CN 其他资源:<a href="%s">如何举报</a>
zh-TW 其他資源:<a href="%s">如何檢舉</a>
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Questions: <a href="%s">cpg-questions@mozilla.com</a> participation_jan2020

ar الأسئلة: <a href="%s">cpg-questions@mozilla.com</a>
de Fragen: <a href="%s">cpg-questions@mozilla.com</a>
es-ES Preguntas: <a href="%s">cpg-questions@mozilla.com</a>
fr Questions : <a href="%s">cpg-questions@mozilla.com</a>
hi-IN सवाल: <a href="%s">cpg-questions@mozilla.com</a>
id Pertanyaan: <a href="%s">cpg-questions@mozilla.com</a>
it Domande: <a href="%s">cpg-questions@mozilla.com</a>
ja ご質問: <a href="%s">cpg-questions@mozilla.com</a>
nl Vragen: <a href="%s">cpg-questions@mozilla.com</a>
pl Pytania: <a href="%s">cpg-questions@mozilla.com</a>
pt-BR Perguntas: <a href="%s">cpg-questions@mozilla.com</a>
ru Вопросы: <a href="%s">cpg-questions@mozilla.com</a>
zh-CN 若有疑问,请询:<a href="%s">cpg-questions@mozilla.com</a>
zh-TW 若有疑問,請來信:<a href="%s">cpg-questions@mozilla.com</a>
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Questions: <a href="%s">inclusion@mozilla.com</a>

ar الأسئلة: <a href="%s">inclusion@mozilla.com</a>
de Fragen: <a href="%s">inclusion@mozilla.com</a>
es-ES Preguntas: <a href="%s">inclusion@mozilla.com</a>
fr Questions : <a href="%s">inclusion@mozilla.com</a>
hi-IN सवाल: <a href="%s">inclusion@mozilla.com</a>
id Pertanyaan: <a href="%s">inclusion@mozilla.com</a>
it Domande: <a href="%s">inclusion@mozilla.com</a>
ja ご質問:<a href="%s">inclusion@mozilla.com</a>
nl Vragen: <a href="%s">inclusion@mozilla.com</a>
pl Pytania: <a href="%s">inclusion@mozilla.com</a>
pt-BR Perguntas: <a href="%s">inclusion@mozilla.com</a>
ru Вопросы: <a href="%s">inclusion@mozilla.com</a>
zh-CN 若有疑问,请询:<a href="%s">inclusion@mozilla.com</a>
zh-TW 問題:<a href="%s">inclusion@mozilla.com</a>
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

If you believe you’re experiencing unacceptable behavior that will not be tolerated as outlined above, please contact <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a> and the designated person for your event, activity or Mozilla space. Inclusion@ reaches our Diversity &amp; Inclusion Leader, %(di_leader)s, and our Director of Organizational Development, %(dir_orgdev)s. After receiving a concise description of your situation, they will review and determine next steps. In addition to conducting any investigation, they can provide a range of resources, from a private consultation to other community resources. They will involve other colleagues, including legal counsel, only as needed to appropriately address each situation.

ar إذا كنت تعتقد أنك تشهد سلوكاً غير مقبول لن يتم التغاضي عنه على النحو الموضح أعلاه، يُرجى الاتصال <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a> والشخص المعين للحدث أو النشاط أو مكان موزيلا. يصل الإدماج@ إلى التنوع &amp; قائد الإدماج، ‎%(di_leader)s, and our مدير التطوير التنظيمي لدينا ‎%(dir_orgdev)s. بعد تلقي الوصف الموجز لوضعك، سيقومون بمراجعة الخطوات التالية وتحديدها. وباﻹضافة إلى إجراء أي تحقيق، يمكنهم توفير مجموعة من الموارد، بدءاً من التشاور الخاص إلى الموارد المجتمعية اﻷخرى. وسيقومون بإشراك زملاء آخرين بما في ذلك المستشار القانوني، حسبما يلزم فقط لمعالجة كل حالة على نحو ملائم.
de Wenn Du glaubst, dass Du unannehmbares Verhalten erfahren hast, wie dies oben aufgeführt ist, kontaktiere bitte <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a> und die für die Veranstaltung, Aktivität oder den Raum von Mozilla verantwortliche Person. Inclusion@ wird an unseren Diversity & Inclusion Leader (Verantwortlicher für Integration und Vielfalt), %(di_leader)s, und den Director of Organizational Development, %(dir_orgdev)s weitergeleitet. Nachdem sie eine genaue Beschreibung Deiner Situation erhalten haben, werden sie diese überprüfen und die nächsten Schritte einleiten. Es werden Nachforschungen angestellt und sie können zusätzlich dazu auch verschiedenste Hilfestellungen bieten, von einer privaten Beratung bis zu anderen Community-Ressourcen. Sie werden andere Kollegen involvieren, auch einen Rechtsbeistand, wenn dies nötig ist, um eine bestimmte Situation angemessen zu behandeln.
es-ES Si consideras que estás experimentando un comportamiento inaceptable que no se tolera según lo antes descrito, envía un mensaje a <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a> y ponte en contacto con la persona designada para el evento, la actividad o el espacio de Mozilla Inclusion@ permite el contacto con el líder de diversidad e &inclusión, %(di_leader)s, y con el director de desarrollo de la organización, %(dir_orgdev)s. Después de recibir una descripción concisa de la situación, la analizarán y determinarán los pasos a seguir. Además de llevar a cabo una investigación, pueden ofrecerte diversos recursos, desde una consulta privada hasta otros recursos de la comunidad. Solo solicitarán la participación de otros colegas, incluidos los asesores legales, si esto es necesario para abordar la situación adecuadamente.
fr Si vous pensez subir un comportement inacceptable qui, en vertu des dispositions ci-dessus, ne sera pas toléré, veuillez nous contacter à l’adresse <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a> et contacter également la personne habilitée pour votre évènement, activité ou espace Mozilla. Inclusion@ permet de contacter notre leader de l’ouverture et de la diversité %(di_leader)s, ainsi que la personne dirigeant notre développement organisationnel %(dir_orgdev)s. Après réception de la description précise de votre situation, ces personnes l’examineront et détermineront les étapes suivantes. Outre l’ouverture d’enquêtes, ils peuvent fournir toute une gamme de ressources, telles que la consultation privée ou d’autres ressources communautaires. Ils feront appel à d’autres collègues, notamment un conseiller ou une conseillère juridique, au besoin seulement afin de remédier de façon appropriée à chaque situation.
hi-IN यदि आप स्वीकार नहीं किये जाने वाले व्यवहार का अनुभव कर रहे हैं तो जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जैसा कि ऊपर वर्णित है, कृपया <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a> तथा अपने ईवेंट, गतिविधि या Mozilla स्पेस के लिए निर्दिष्ट व्यक्ति से संपर्क करें। Inclusion@ से हमारी विविधता & इन्क्लूज़न प्रमुख, %(di_leader)s, और संगठनात्मक विकास के हमारे निदेशक से संपर्क किया जा सकता %(dir_orgdev)s है। आपकी स्थिति का संक्षिप्त विवरण प्राप्त होने के पश्चात वे समीक्षा करेंगें तथा अगले कदम सुनिश्चित करेंगे। कोई भी जांच करने के अलावा, वे निजी परामर्श से लेकर अन्य सामुदायिक संसाधनों की एक श्रृंखला प्रदान करा सकते हैं। वे प्रत्येक स्थिति को उचित तरीके से संभालने की आवश्यकतानुसार विधिक सलाहकार सहित अन्य सहयोगियों को शामिल करेंगे।
id Jika Anda yakin Anda mengalami perilaku yang tidak dapat diterima yang tidak akan ditolerir seperti diuraikan di atas, silakan hubungi <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a> dan orang yang ditunjuk untuk acara, aktivitas, atau ruang Mozilla Anda. Inklusi@ akan disampaikan pada Pemimpin Keragaman &amp; Inklusi kami, %(di_leader)s, dan Direktur Pengembangan Organisasi kami, %(dir_orgdev)s. Setelah menerima deskripsi singkat tentang situasi Anda, mereka akan meninjau dan menentukan langkah selanjutnya. Selain melakukan penyelidikan, mereka dapat menyediakan berbagai sumber daya, dari konsultasi pribadi hingga sumber daya masyarakat lainnya. Mereka akan melibatkan kolega lain, termasuk penasihat hukum, hanya jika diperlukan untuk menangani setiap situasi dengan tepat.
it Se si ritiene di aver subito un comportamento inaccettabile in base a quanto descritto sopra, è possibile contattare <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a> e la persona designata per l’evento, attività o spazio Mozilla in questione. Inclusion@ consente di raggiungere il responsabile del reparto Diversità e inclusione, %(di_leader)s, e il nostro Direttore dello sviluppo organizzativo, %(dir_orgdev)s. Una volta ricevuta una descrizione concisa della situazione, essi analizzeranno i fatti e definiranno i passi successivi. Oltre a condurre le adeguate indagini, queste persone possono fornire svariate risorse, dalla consulenza privata ad altre risorse comunitarie e possono coinvolgere altri colleghi o specialisti, come un consulente legale, in base alle specifiche esigenze di ogni situazione.
ja 上記で容認されない行為として概説した許容されない行為を経験していると確信する場合は、<a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a> およびイベント、活動または Mozilla スペースの担当者に連絡してください。Inclusion@ 宛のメールは、多様性および包括性リーダーの %(di_leader)s と組織開発責任者 %(dir_orgdev)s に届きます。当該状況の簡潔な説明を受け取った後で、見直しと次の手順の決定が行われます。すべての調査に加えて、個別相談からその他のコミュニティリソースまで様々なリソースを提供することもできます。各状況に対応するために、必要な場合にのみ弁護士など他の同業者が関与することもあります。
nl Als u denkt dat u onaanvaardbaar gedrag ervaart dat niet wordt getolereerd zoals hierboven beschreven, neem dan contact op met <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a> en de aangewezen persoon voor uw evenement, activiteit of Mozilla-ruimte. Inclusion@ bereikt onze Diversity & Inclusion Leader, %(di_leader)s, en onze Director of Organizational Development, %(dir_orgdev)s. Na een beknopte beschrijving van uw situatie te hebben ontvangen, zullen zij de volgende stappen bekijken en bepalen. Naast het uitvoeren van onderzoek, kunnen ze een scala aan bronnen bieden, van een privéconsult tot andere gemeenschapsbronnen. Ze zullen andere collega’s, inclusief juridisch adviseurs, alleen erbij betrekken als dit nodig is om elke situatie op de juiste manier aan te pakken.
pl Jeśli uważasz, że masz do czynienia z niedopuszczalnym zachowaniem, które nie będzie tolerowane w sposób opisany powyżej, skontaktuj się pod adresem <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a> oraz z wyznaczoną osobą dla wydarzenia, aktywności lub przestrzeni firmy Mozilla. Zgłoszenia Inclusion@ są kierowane do naszego lidera ds. różnorodności i integracji, osób na stanowisku %(di_leader)s oraz naszego dyrektora ds. rozwoju organizacyjnego, %(dir_orgdev)s. Po otrzymaniu zwięzłego opisu Twojej sytuacji te osoby przeanalizują sytuację i określą kolejne kroki. Oprócz przeprowadzenia dochodzenia, mogą one zapewnić szereg zasobów, od konsultacji prywatnych po inne zasoby społeczności. W zależności od potrzeb będą one angażować innych współpracowników, w tym radcę prawnego, tylko gdy jest to konieczne, aby odpowiednio zająć się każdą sytuacją.
pt-BR Se você acredita que está enfrentando um comportamento inaceitável que não seja tolerado, conforme descrito acima, entre em contato com <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a> e com a pessoa designada para seu evento, atividade ou espaço da Mozilla. Inclusion@ chega a nossa Líder de Inclusão & Diversidade, %(di_leader)s e ao nosso Diretor de Desenvolvimento Organizacional, %(dir_orgdev)s. Depois de receber uma descrição concisa da sua situação, eles revisarão e determinarão os passos a seguir. Além de realizar as investigações, eles podem fornecer uma variedade de recursos, de uma consulta privada a outros recursos da comunidade. Eles envolverão outros colegas, incluindo advogados, apenas quando for necessário para tratar adequadamente cada situação.
ru Если вы считаете, что в отношении вас применили неприемлемое поведение, которое считается недопустимым согласно указанным выше положениям, свяжитесь. <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a> с ответственным лицом по вашему мероприятию, деятельности или пространству Mozilla. По вопросам инклюзии@ вы можете связаться с Руководителем отдела культурного разнообразия и инклюзии, %(di_leader)s, а также с Директором по организационному развитию, %(dir_orgdev)s. После получения краткого описания вашей ситуации, они рассмотрят и определят следующие шаги. Помимо проведения какого-либо расследования, они могут предоставить вам широкий выбор ресурсов, от личной консультации до других ресурсов сообщества. Они привлекут других коллег, в том числе юрисконсульта, но по мере необходимости для надлежащего разрешения каждой ситуации.
zh-CN 如果您认为您遭遇上述不被接受的行为,请联系 <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a> 和负责该事件、活动或 Mozilla Space 的人员。Inclusion@ 将可联系到多元化及包容性主管 %(di_leader)s 和组织发展总监 %(dir_orgdev)s。在接获您对有关情况提供的简要说明之后,这些人员将进行核实以确定后续步骤。除了进行任何调查之外,这些人也将提供私人咨询或其他社区资源等各种资源。这些人将视情况请其他同事(包括法律顾问)提供协助,以便妥善地解决各种情况。
zh-TW 如果您認為您遭遇上述不被接受的行為,請聯絡 <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a> 和負責該事件、活動或 Mozilla Space 的人員。Inclusion@ 將可聯絡到多元化及包容性主管 %(di_leader)s 和組織發展總監 %(dir_orgdev)s。在接獲您對有關情況提供的簡要說明之後,這些人員將進行審查並確定後續步驟。除了進行任何調查之外,這些人也將提供私人諮詢或其他社群資源等各種資源。這些人將視情況請其他同事(包括法律顧問)提供協助,以便妥善地解決各種情況。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Please also report to us if you observe a potentially dangerous situation, someone in distress, or violations of these guidelines, even if the situation is not happening to you.

ar يرجى إبلاغنا أيضاً إذا لاحظت حالة محتملة الخطورة، أو شخصاً مهدداً بالخطر، أو انتهاكات لهذه المبادئ التوجيهية، حتى لو لم تكن أنت من يتعرض لهذا الموقف.
de Berichte uns bitte auch, wenn Du eine möglicherweise gefährliche Situation, jemanden in Not oder jemanden, der diese Richtlinien bricht, beobachtet hast, auch wenn die Situation nicht direkt Dir widerfahren ist.
es-ES Infórmanos también si observas una situación potencialmente peligrosa, alguien en dificultades o infracciones de estas pautas, incluso cuando la situación no te afecte directamente.
fr Veuillez également nous informer si vous êtes témoin d’une situation potentiellement dangereuse, si vous voyez une personne en détresse ou si vous observez des violations des présentes directives, même si la situation ne vous implique pas directement.
hi-IN यदि आपको कोई संभावित खतरनाक स्थिति दिखाई दे, कोई तनाव में दिखे, या इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हो तो कृपया हमें सूचित करें, भले ही यह स्थिति आपके साथ न हो।
id Silakan juga laporkan kepada kami jika Anda mengamati situasi yang berpotensi berbahaya, seseorang merasa sedih, atau pelanggaran terhadap pedoman ini, meskipun situasinya tidak terjadi pada Anda.
it Si prega di segnalare anche situazioni potenzialmente pericolose, persone in difficoltà o violazioni delle presenti linee guida, anche se non si è direttamente coinvolti in tali violazioni.
ja 潜在的に危険な状況、困難な状況にある人、あるいはこれらのガイドライン違反が見受けられた場合は、その状況をあなたが経験していない場合でも報告してください。
nl Meld het ons ook als u een potentieel gevaarlijke situatie, iemand in nood of overtredingen van deze richtlijnen constateert, zelfs als het niet uzelf betreft.
pl Prosimy również o przesyłanie nam zgłoszeń w przypadku zaobserwowania potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, osoby znajdującej się w niebezpieczeństwie lub naruszenia tych wytycznych, nawet jeśli taka sytuacja nie odnosi się do Ciebie.
pt-BR Informe também se você observar uma situação potencialmente perigosa, alguém em perigo ou violações destas diretrizes, mesmo que a situação não esteja acontecendo com você.
ru Просим также уведомить нас, если вы наблюдаете потенциально опасную ситуацию, кто-то, попал в беду,либо ситуацию нарушения данных Правил, даже если ситуация происходит не с вами.
zh-CN 如果察觉到潜在的危险情况、有人需要协助或违反这些准则,即使您并非当事人,也请提出举报。
zh-TW 如果察覺到潛在的危險情況、有人需要協助或違反這些準則,即使您並非當事人,也請提出檢舉。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

If you feel you have been unfairly accused of violating these guidelines, please follow the same reporting process.

ar إذا شعرت بأنك قد تم اتهامك على نحو غير منصف بانتهاك هذه المبادئ التوجيهية، فيُرجى اتباع عملية الإبلاغ ذاتها.
de Wenn Du Dich unfair angeklagt fühlst, diese Richtlinien gebrochen zu haben, folge bitte derselben Vorgehensweise und berichte darüber.
es-ES Si piensas que se te ha acusado injustamente de infringir estas pautas, sigue el mismo proceso de denuncia.
fr Si vous avez l’impression d’avoir été victime d’une accusation injuste de violation des présentes directives, veuillez suivre la même procédure de rapport.
hi-IN यदि आप महसूस करते हैं कि आप अनुचित तरीके से इन दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के आरोपी बनाए गए हैं तो कृपया उसी रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पालन करें।
id Jika Anda merasa telah dituduh secara tidak adil melanggar pedoman ini, silakan ikuti proses pelaporan yang sama.
it Se si ritiene di essere stati accusati ingiustamente di aver violato le presenti linee guida, si prega di seguire la stessa procedura di segnalazione.
ja これらのガイドラインに違反したと不当に責められていると感じる場合は、同じ報告過程に従ってください。
nl Als u denkt dat u onterecht beschuldigd bent van het overtreden van deze richtlijnen, volg dan hetzelfde meldingsproces.
pl Jeśli uważasz, że zostałeś(-aś) niesłusznie oskarżony(-a) o naruszenie tych wytycznych, postępuj zgodnie z tą samą procedurą zgłaszania.
pt-BR Se você achar que foi injustamente acusado de violar estas diretrizes, siga o mesmo processo de denúncia.
ru Если вы считаете, что вас несправедливо обвинили в нарушении этих правил, следуйте той же процедуре уведомления.
zh-CN 如果您认为您受到违反这些准则的不公平指控,请遵循相同的流程提出举报。
zh-TW 如果您認為您受到違反這些準則的不公平指控,請依照相同的檢舉流程提出訴願。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Mozilla Spaces

ar أماكن موزيلا
de Räume von Mozilla
es-ES Espacios de Mozilla
fr Les espaces Mozilla
hi-IN Mozilla स्पेस
id Ruang Mozilla
it Spazi Mozilla
ja Mozilla スペース
nl Mozilla Spaces
pl Przestrzenie firmy Mozilla
pt-BR Espaços Mozilla (Mozilla Spaces)
ru Пространства Mozilla
zh-CN Mozilla Space
zh-TW Mozilla Space
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Each physical or virtual Mozilla space shall have a designated contact.

ar يجب أن يكون لكل مكان واقعي أو افتراضي في موزيلا جهة اتصال معينة.
de Jeder physische oder virtuelle Raum von Mozilla hat eine dafür ernannte Kontaktperson.
es-ES Cada espacio físico o virtual de Mozilla debe tener un contacto designado.
fr Chaque espace Mozilla physique ou virtuel doit avoir un contact attribué.
hi-IN प्रत्येक भौतिक या वर्चुअल Mozilla स्पेस में निर्दिष्ट संपर्क होगा।
id Setiap ruang fisik atau virtual Mozilla harus memiliki kontak yang ditunjuk.
it Ogni spazio fisico o virtuale di Mozilla avrà un contatto designato.
ja 物理的、仮想的 Mozilla スペースにはそれぞれ担当者が任命されています。
nl Elke fysieke of virtuele Mozilla-ruimte heeft een aangewezen contactpersoon.
pl Każda fizyczna lub wirtualna przestrzeń firmy Mozilla ma wyznaczoną osobę kontaktową.
pt-BR Cada espaço físico ou virtual da Mozilla deve ter um contato designado.
ru У каждого офлайн- или онлайн-пространства Mozilla должно быть ответственное за него контактное лицо.
zh-CN 每个实体或虚拟 Mozilla Space 都有指定的联系人。
zh-TW 每個實體或虛擬 Mozilla Space 都有指定的聯絡人。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Mozilla Events

ar أحداث موزيلا
de Veranstaltungen von Mozilla
es-ES Eventos de Mozilla
fr Les évènements Mozilla
hi-IN Mozilla ईवेंट
id Acara Mozilla
it Eventi Mozilla
ja Mozilla イベント
nl Mozilla Events
pl Wydarzenia firmy Mozilla
pt-BR Eventos Mozilla
ru Мероприятия Mozilla
zh-CN Mozilla 活动
zh-TW Mozilla 活動
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

All Mozilla events will have designated a specific safety guideline with emergency and anti-abuse contacts at the event as well as online. These contacts will be posted prominently throughout the event, and in print and online materials. Event leaders are requested to speak at the event about the guidelines and to ask participants to review and agree to them when they sign up for the event.

ar سيتم في جميع أحداث موزيلا تعيين إرشادات سلامة محددة مع جهات اتصال الطوارئ ومكافحة الإساءة في الحدث وكذلك عبر الإنترنت. سيتم نشر جهات الاتصال هذه بشكل بارز طوال الحدث وفي المواد المطبوعة والإلكترونية. ويطلب من قادة الأحداث أن يتكلموا في الحدث عن المبادئ التوجيهية وأن يطلبوا من المشاركين استعراضها والموافقة عليها عند تسجيلهم في الحدث.
de Alle Veranstaltungen von Mozilla haben eine bestimmte Sicherheitsrichtlinie mit Notfallnummern und Kontaktpersonen für Missbrauchsfälle. Diese Kontaktdaten werden am ganzen Veranstaltungsort gut sichtbar „angeschlagen“ sein, ausgedruckt und auch online. Eventmanager werden aufgefordert, auf jeder Veranstaltung über die Richtlinien zu sprechen und alle Teilnehmer aufzufordern, sie durchzulesen und zuzustimmen, wenn sie sich für die Veranstaltung anmelden.
es-ES Todos los eventos de Mozilla tendrán pautas de seguridad específicas con contactos de emergencia y antiabuso tanto en el evento como en línea. Estos contactos se publicarán en un lugar prominente durante todo el evento, y en los materiales impresos y en línea. Se solicitará a los líderes del evento que hablen en éste acerca de estas pautas y pidan a los participantes que las revisen y acepten cuando se inscriban en el evento.
fr Tous les évènements Mozilla doivent avoir établi une directive de sécurité spécifique avec des contacts d’urgence et anti-abus pour l’évènement et l’espace en ligne. Ces contacts seront publiés de manière évidente tout au long de l’évènement ainsi que sur les documents imprimés et en ligne. Lors d’un évènement, les leaders d’évènements ont l’obligation de parler des directives et de demander aux personnes qui y participent de les consulter et de les accepter lorsqu’elles s’inscrivent à l’évènement.
hi-IN सभी Mozilla ईवेंट में ईवेंट के साथ-साथ ऑनलाइन आपातकाल के लिए निर्दिष्ट विशिष्ट सुरक्षा दिशा-निर्देश हैं तथा दुरुपयोग निरोधक संपर्क दिए जाएँगे। पूरे ईवेंट के दौरान इन संपर्कों को प्रमुखता से तथा प्रकाशन और ऑनलाइन सामग्री के साथ पोस्ट किया जाएगा। ईवेंट प्रमुखों से अनुरोध है कि वे ईवेंट में इन दिशा निर्देशों के विषय में बताएं तथा प्रतिभागियों से कार्यक्रम में भाग लेते समय इनकी समीक्षा करके इन पर सहमत होने को कहें।
id Semua acara Mozilla akan menetapkan pedoman keselamatan khusus dengan kontak darurat dan anti-penyalahgunaan di acara tersebut serta online (secara daring). Kontak ini akan diposting dengan jelas di seluruh acara, dan di bahan cetakan dan online (daring). Pemimpin acara diminta untuk berbicara pada acara tersebut tentang pedoman dan meminta peserta untuk meninjau dan menyetujui mereka ketika mereka mendaftar untuk acara tersebut.
it Per tutti gli eventi Mozilla saranno definite linee guida di sicurezza specifiche con contatti di emergenza e anti-abuso, sia presso l’evento che online. Tali contatti verranno pubblicati ben in vista durante il corso dell’evento, così come sui materiali stampati e online. I leader degli eventi dovranno illustrare le presenti linee guida durante l’evento e chiederanno ai partecipanti di leggerle e accettarle al momento dell’iscrizione all’evento.
ja すべての Mozilla イベントには安全性に関する特定のガイドラインが指定され、イベントおよびオンラインに緊急時と乱用防止担当者が任命されます。これらの連絡先はイベント全体を通じて、印刷物およびオンライン資料にも目立つように掲載されます。イベントリーダーはイベントにおいてガイドラインについて話し、イベント登録時にこれらを確認して同意するように参加者に要請することが求められています。
nl Alle Mozilla-evenementen hebben een specifieke veiligheidsrichtlijn aangewezen met contactpersonen voor noodgevallen en tegen intimidatie tijdens het evenement en online. Deze contactpersonen zullen tijdens het evenement duidelijk onder de aandacht worden gebracht, en in gedrukte en onlinematerialen. Aan evenementleiders wordt gevraagd om tijdens het evenement over de richtlijnen te spreken en deelnemers te vragen deze te lezen en ermee in te stemmen wanneer zij zich aanmelden voor het evenement.
pl Podczas wszystkich wydarzeń firmy Mozilla zostaną określone specjalne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, jak również dane kontaktowe w nagłych wypadkach i do zapobiegania nadużyciom w trakcie wydarzenia i online. Takie dane kontaktowe zostaną umieszczone w widocznym miejscu podczas całego wydarzenia oraz w materiałach drukowanych i online. Liderzy wydarzenia są proszeni są o przedstawienie podczas wydarzenia tych wytycznych oraz poproszenie uczestników o zapoznanie się z nimi i wyrażenie zgody przy rejestracji na wydarzenie.
pt-BR Todos os eventos Mozilla terão uma diretriz de segurança específica com contatos de emergência e antiabuso no evento, bem como on-line. Esses contatos serão destacados durante todo o evento e em materiais impressos e on-line. Os líderes de eventos são solicitados a falar no evento sobre as diretrizes e a pedir aos participantes para que revisem e concordem com eles quando se inscreverem no evento.
ru Для всех мероприятий Mozilla будет определено специальное руководство по безопасности со списком контактов на случаи чрезвычайных ситуаций, а также на случаи злоупотреблений на офлайн- и онлайн-мероприятиях. Эти контактные данные будут размещены на видном месте в течение всего мероприятия, а также в печатных и онлайн-материалах. Организаторы мероприятий должны оповещать на мероприятиях о данных Правилах и просить участников ознакомиться с ними и подтвердить свое согласие с ними, когда они регистрируются на мероприятие.
zh-CN 每场线下与线上的 Mozilla 活动都有特定的安全准则,以及紧急情况和伤害防治的联系人。在活动全程、印刷或在线文件都会标明这些联系人的联系方式。活动主办人须在活动中说明应遵循的准则,并要求参与者在报名参加事件时审阅并同意这些准则。
zh-TW 每場線下與線上的 Mozilla 活動都有特定的安全準則,以及緊急情況和傷害防治的聯絡人。在活動全程、印刷或線上文件都會標明這些聯絡人的聯絡方式。活動主辦人都必須在事件中說明所遵循的準則,並要求參與者在報名參加事件時審閱並同意這些準則。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Reports will receive an email notice of receipt. Once an incident has been investigated and a decision has been communicated to the relevant parties, all have the opportunity to appeal this decision by sending an email to <a href="%(mailto_questions)s">cpg-questions@mozilla.com</a>. participation_jan2020

ar ستتلقى البلاغات إشعارًا بالاستلام عبر البريد الإلكتروني. وبمجرد التحقيق في حادثة وإبلاغ الأطراف المعنية بقرار بشأنها، تتاح للجميع فرصة الطعن في هذا القرار بإرسال بريد إلكتروني إلى <a href="%(mailto_questions)s">cpg-questions@mozilla.com</a>.
de Wenn ein Bericht abgegeben wird, wird eine E-Mail als Empfangsbestätigung geschickt. Wenn ein Vorfall überprüft und eine Entscheidung getroffen und allen Beteiligten mitgeteilt wurde, haben alle die Gelegenheit, diese Entscheidung anzufechten, indem sie eine E-Mail an <a href="%(mailto_questions)s">cpg-questions@mozilla.com</a> schicken.
es-ES Las denuncias recibirán un acuse de recibo por correo electrónico. Una vez que se haya investigado un incidente y se haya comunicado una decisión a las partes implicadas, todos tendrán la oportunidad de apelar esta decisión enviando un correo electrónico a <a href="%(mailto_questions)s">cpg-questions@mozilla.com</a>.
fr Les rapports font l’objet d’un accusé de réception par courriel. Une fois qu’une enquête a été menée sur un incident et qu’une décision a été communiquée aux parties impliquées, toutes ont la possibilité de faire appel de cette décision en envoyant un courriel à l’adresse <a href="%(mailto_questions)s">cpg-questions@mozilla.com</a>.
hi-IN रिपोर्ट ईमेल नोटिस प्राप्ति के आधार पर प्राप्त होगी। एक बार किसी घटना की जांच होने तथा संबद्ध पक्षों को निर्णय संचारित किए जाने के पश्चात सभी के पास इस निर्णय के खिलाफ <a href="%(mailto_questions)s">cpg-questions@mozilla.com</a> को एक ईमेल के द्वारा अपील करने का अवसर होता है।
id Pengirim laporan akan mendapat pemberitahuan penerimaan melalui email. Setelah insiden diselidiki dan keputusan telah dikomunikasikan kepada pihak terkait, semua memiliki kesempatan untuk mengajukan banding atas keputusan ini dengan mengirim email ke <a href="%(mailto_questions)s">cpg-questions@mozilla.com</a>.
it Per ogni segnalazione inviata verrà restituito un avviso di ricezione via email. Una volta effettuate le dovute indagini su un incidente e informate le parti interessate delle decisioni prese, tutti avranno l’opportunità di appellarsi inviando un’email a <a href="%(mailto_questions)s">cpg-questions@mozilla.com</a>.
ja 報告が受領されるとメール通知が届きます。インシデントの調査が完了し、決定内容が関係者に通達された後、関係者は全員、 <a href="%(mailto_questions)s">cpg-questions@mozilla.com</a> にメールしてこの決定に異議を唱える機会が与えられます。
nl Meldingen ontvangen een e-mailbericht van ontvangst. Nadat een incident is onderzocht en een beslissing is meegedeeld aan de relevante partijen, hebben allen de mogelijkheid om tegen deze beslissing in beroep te gaan door een e-mailbericht te sturen naar <a href="%(mailto_questions)s">cpg-questions@mozilla.com</a>.
pl Zgłaszający otrzymają powiadomienie e-mail o otrzymaniu zgłoszenia. Po przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie incydentu i przekazaniu decyzji odpowiednim stronom wszyscy mają możliwość odwołania się od tej decyzji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres <a href="%(mailto_questions)s">cpg-questions@mozilla.com</a>.
pt-BR As denúncias receberão uma confirmação de recebimento por e-mail. Uma vez que um incidente tenha sido investigado e uma decisão tenha sido comunicada às partes relevantes, todos têm oportunidade de recorrer da decisão enviando um e-mail para <a href="%(mailto_questions)s">cpg-questions@mozilla.com</a>.
ru Заявители получат уведомление о получении по электронной почте. После того, как инцидент будет расследован и соответствующим сторонам будет оглашено решение , любой участник имеет право обжаловать это решение, отправив письмо на электронный адрес <a href="%(mailto_questions)s">cpg-questions@mozilla.com</a>.
zh-CN 举报将以电子邮件通知已送达并受理。一旦举报进入调查程序,将会通知相关各方最终的结果,各方可发送电子邮件至 <a href="%(mailto_questions)s">cpg-questions@mozilla.com</a> 对结果提出上诉。
zh-TW 將以電子郵件通知檢舉內容已送達並受理。一旦檢舉進入調查程序,將會通知相關各方最終的決定,各方將有機會送電子郵件至 <a href="%(mailto_questions)s">cpg-questions@mozilla.com</a> 對此項決定提出訴願。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Reports will receive an email notice of receipt. Once an incident has been investigated and a decision has been communicated to the relevant parties, all have the opportunity to appeal this decision by sending an email to <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a>.

ar ستتلقى البلاغات إشعارًا بالاستلام عبر البريد الإلكتروني. وبمجرد التحقيق في حادثة وإبلاغ الأطراف المعنية بقرار بشأنها، تتاح للجميع فرصة الطعن في هذا القرار بإرسال بريد إلكتروني إلى <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a>.
de Wenn ein Bericht abgegeben wird, wird eine E-Mail als Empfangsbestätigung geschickt. Wenn ein Vorfall überprüft und eine Entscheidung getroffen und allen Beteiligten mitgeteilt wurde, haben alle die Gelegenheit, diese Entscheidung anzufechten, indem sie eine E-Mail an <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a> schicken.
es-ES Las denuncias recibirán un acuse de recibo por correo electrónico. Una vez que se haya investigado un incidente y se haya comunicado una decisión a las partes implicadas, todos tendrán la oportunidad de apelar esta decisión enviando un correo electrónico a <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a>.
fr Les rapports font l’objet d’un accusé de réception par courriel. Une fois qu’une enquête a été menée sur un incident et qu’une décision a été communiquée aux parties impliquées, toutes ont la possibilité de faire appel de cette décision en envoyant un courriel à l’adresse <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a>.
hi-IN रिपोर्ट ईमेल नोटिस प्राप्ति के आधार पर प्राप्त होगी। एक बार किसी घटना की जांच होने तथा संबद्ध पक्षों को निर्णय संचारित किए जाने के पश्चात सभी के पास इस निर्णय के खिलाफ <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a> को एक ईमेल के द्वारा अपील करने का अवसर होता है।
id Pengirim laporan akan mendapat pemberitahuan penerimaan melalui email. Setelah insiden diselidiki dan keputusan telah dikomunikasikan kepada pihak terkait, semua memiliki kesempatan untuk mengajukan banding atas keputusan ini dengan mengirim email ke <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a>.
it Per ogni segnalazione inviata verrà restituito un avviso di ricezione via email. Una volta effettuate le dovute indagini su un incidente e informate le parti interessate delle decisioni prese, tutti avranno l’opportunità di appellarsi inviando un’email a <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a>.
ja 報告が受領されるとメール通知が届きます。インシデントの調査が完了し、決定内容が関係者に通達された後、関係者は全員、<a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a> にメールしてこの決定に異議を唱える機会が与えられます。
nl Meldingen ontvangen een e-mailbericht van ontvangst. Nadat een incident is onderzocht en een beslissing is meegedeeld aan de relevante partijen, hebben allen de mogelijkheid om tegen deze beslissing in beroep te gaan door een e-mail te sturen naar <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a>.
pl Zgłaszający otrzymają powiadomienie e-mail o otrzymaniu zgłoszenia. Po przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie incydentu i przekazaniu decyzji odpowiednim stronom wszyscy mają możliwość odwołania się od tej decyzji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a>.
pt-BR As denúncias receberão uma confirmação de recebimento por e-mail. Uma vez que um incidente tenha sido investigado e uma decisão tenha sido comunicada às partes relevantes, todos têm a oportunidade de recorrer da decisão enviando um e-mail para <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a>.
ru Заявители получат уведомление о получении по электронной почте. После того, как инцидент будет расследован и соответствующим сторонам будет оглашено решение , любой участник имеет право обжаловать это решение, отправив письмо на электронный адрес <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a>.
zh-CN 举报将以电子邮件通知已送达并受理。一旦举报进入调查程序,将会通知相关各方最终的结果,各方可发送电子邮件至 <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a> 对结果提出上诉。
zh-TW 檢舉將以電子郵件通知已送達並受理。一旦檢舉進入調查程序,將會通知相關各方最終的決定,各方將有機會送電子郵件至 <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a> 對此項決定提出訴願。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Ask questions

ar طرح الأسئلة
de Fragen stellen
es-ES Hacer preguntas
fr Posez des questions
hi-IN प्रश्न पूछो
id Ajukan pertanyaan
it Fare domande
ja 質問
nl Vragen stellen
pl Zadawanie pytań
pt-BR Faça perguntas
ru Обращение с вопросами
zh-CN 我要提问
zh-TW 詢問問題
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Everyone is encouraged to ask questions about these guidelines. If you are organizing an event or activity, reach out for tips building inclusion for your event, activity or space. Your input is welcome and you will always get a response within 24 hours (or on the next weekday, if it is the weekend) if you reach out to <a href="%(mailto_questions)s">cpg-questions@mozilla.com</a>. Please <a href="%(changelog)s">review this change log</a> for updates to this document. participation_jan2020

ar نحث الجميع على طرح أسئلة عن هذه المبادئ التوجيهية. إذا كنت تقوم بتنظيم حدث أو نشاط، فقم بالوصول إلى التلميحات التي تحقق الإدماج في الحدث أو النشاط أو المكان. إن مساهمتك موضع ترحيب وستحصل دائمًا على استجابة خلال 24 ساعة (أو في يوم الأسبوع القادم، إذا كانت عطلة نهاية الأسبوع) إذا كنت تصل إلى <a href="%(mailto_questions)s">cpg-questions@mozilla.com</a>. يُرجى <a href="%(changelog)s">مراجعة سجل التغييرات هذا</a> للحصول على تحديثات لهذا المستند.
de Wir möchten alle ermutigen, Fragen zu den Richtlinien zu stellen. Wenn Du eine Veranstaltung oder Aktivität organisierst, dann frag nach Tipps, um die Veranstaltung, Aktivität oder den Raum integrativ zu gestalten. Auch Deine Meinungen sind herzlich willkommen und Du wirst immer innerhalb von 24 Stunden eine Antwort erhalten (oder am nächsten Werktag, wenn Wochenende ist), wenn Du eine E-Mail an <a href="%(mailto_questions)s">cpg-questions@mozilla.com</a> schreibst. In <a href="%(changelog)s">diesem Änderungsprotokoll</a> findest Du Aktualisierungen dieses Dokuments.
es-ES Se alienta a que cualquier persona plantee preguntas acerca de estas pautas. Si estás organizando un evento o actividad, puedes ponerte en contacto con nosotros para recibir sugerencias para mejorar la inclusión en tu evento, actividad o espacio. Agradecemos tus comentarios y siempre recibirás una respuesta en un plazo de 24 horas (o al siguiente día laborable, si es un día del fin de semana) si te pones en contacto con <a href="%(mailto_questions)s">cpg-questions@mozilla.com</a>. <a href="%(changelog)s">Revise este registro de cambios</a> para obtener las últimas actualizaciones de este documento.
fr Tout le monde est encouragé à poser des questions à propos des présentes directives. Si vous organisez un évènement ou une activité, demandez des conseils pour créer un environnement ouvert dans votre évènement, activité ou espace. Vos commentaires sont les bienvenus et vous recevrez toujours une réponse dans les 24 heures (ou le jour ouvré suivant si vous faites votre demande pendant le week-end), en écrivant à l’adresse <a href="%(mailto_questions)s">cpg-questions@mozilla.com</a>. Veuillez <a href="%(changelog)s">consulter ce journal des modifications</a> pour les mises à jour de ce document.
hi-IN इन दिशा-निर्देशों के विषय में हर किसी को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यदि आप कोई ईवेंट या गतिविधि आयोजित कर रहे हैं तो अपने ईवेंट, गतिविधि या स्पेस के लिए युक्ति बिल्डिंग समावेशन के लिए संपर्क करें। आपके द्वारा दी गई जानकारी का स्वागत है और यदि आप <a href="%(mailto_questions)s">cpg-questions@mozilla.com</a>। कृपया इस दस्तावेज़ के अपडेट के लिए <a href="%(changelog)s"> इस परिवर्तन लॉग की समीक्षा करें</a>।
id Setiap orang didorong untuk bertanya tentang pedoman ini. Jika Anda menyelenggarakan acara atau aktivitas, cari tips untuk membangun inklusi untuk acara, aktivitas, atau ruang Anda. Masukan Anda diharapkan dan Anda akan selalu mendapat respons dalam waktu 24 jam (atau pada hari kerja berikutnya, jika ini akhir pekan) jika Anda menghubungi <a href="%(mailto_questions)s">cpg-questions@mozilla.com</a>. Harap <a href="%(changelog)s">tinjau catatan perubahan ini</a> untuk pembaruan dokumen ini.
it Tutti sono incoraggiati a fare domane sulle presenti linee guida. Se si deve organizzare un evento o un’attività, è possibile contattare i responsabili delle linee guida per avere suggerimenti su come favorire l’inclusione durante l’evento, l’attività o nello spazio. Ogni contributo è benvenuto e riceverà risposta entro 24 ore (o il giorno lavorativo successivo, se inviato durante il weekend); si prega di inviare i propri contributi o domande al seguente indirizzo <a href="%(mailto_questions)s">cpg-questions@mozilla.com</a>. Si prega inoltre di <a href="%(changelog)s">consultare questo registro delle modifiche</a> per aggiornamenti sul presente documento.
ja これらのガイドラインについては、誰もが質問をすることが奨励されています。イベントまたは活動を主催する場合は、イベント、活動、スペースに包括性を組み込むヒントについてお問い合わせください。あなたのご意見を歓迎します。<a href="%(mailto_questions)s">cpg-questions@mozilla.com</a> にご連絡いただいた場合、必ず 24 時間以内 (週末の場合は翌平日) に返信させていただきます。<a href="%(changelog)s">この変更ログ</a>を読んで、このドキュメントの最新の更新を入手してください。
nl Iedereen wordt aangemoedigd om vragen te stellen over deze richtlijnen. Als u een evenement of activiteit organiseert, neem dan contact op voor tips voor het opnemen van inclusiviteit in uw evenement, activiteit of ruimte. Uw opmerkingen zijn welkom en u krijgt altijd binnen 24 uur een reactie (of op de volgende weekdag, als het weekend is) als u contact opneemt met <a href="%(mailto_questions)s">cpg-questions@mozilla.com</a>. Lees <a href="%(changelog)s">dit overzicht van wijzigingen</a> voor updates van dit document.
pl Zachęcamy wszystkich do zadawania pytań na temat tych wytycznych. Jeśli organizujesz wydarzenie lub aktywność, sięgnij po wskazówki dotyczące zapewniania integracji dla wydarzenia, aktywności lub przestrzeni. Twój wkład jest mile widziany i zawsze otrzymasz odpowiedź w ciągu 24 godzin (lub w następny dzień roboczym, jeśli jest to weekend), po skontaktowaniu się z adresem <a href="%(mailto_questions)s">cpg-questions@mozilla.com</a>. Aby sprawdzić aktualizacje niniejszego dokumentu, <a href="%(changelog)s">zapoznaj się z tym dziennikiem zmian</a>.
pt-BR Todos são encorajados a fazer perguntas sobre estas diretrizes. Se você estiver organizando um evento ou atividade, procure dicas sobre como estabelecer inclusão em seu evento, atividade ou espaço. Sua opinião é bem-vinda e você sempre receberá uma resposta em até 24 horas (ou no próximo dia útil, se for fim de semana) ao entrar em contato pelo e-mail <a href="%(mailto_questions)s">cpg-questions@mozilla.com</a>. <a href="%(changelog)s">Consulte esses registros de alterações</a> para ver mudanças neste documento.
ru Мы рекомендуем любым участникам сообщества в случае возникновения задавать вопросы об этих Правилах. Если вы организуете событие или мероприятие, обратитесь за советами, которые помогут вам организовать мероприятие, занятие или пространство в соответствии с принципами инклюзии. Мы будем рады вашему участию, и вы всегда получите ответ в течение 24 часов (или в следующий день недели, если это выходные), если вы обратитесь по адресу <a href="%(mailto_questions)s">cpg-questions@mozilla.com</a>. Просим <a href="%(changelog)s">ознакомиться с историей обновлений</a> данного документа.
zh-CN 欢迎任何人提出此准则的相关问题。如果您是活动主办人,请参阅对活动或 Space 营造包容氛围的提示。当您联系 <a href="%(mailto_questions)s">cpg-questions@mozilla.com</a> 后,会在 24 小时内(如遇周末或假日,将顺延至下一个工作日)收到回复。可在<a href="%(changelog)s">此处</a>找到本文档的的更新记录。
zh-TW 歡迎任何人提出此準則的相關問題。如果您是活動主辦人,請參閱對活動或 Space 營造包容氣氛的提示。當您聯絡 <a href="%(mailto_questions)s">cpg-questions@mozilla.com</a> 後,您一定會在 24 小時內(如遇週末或假日,則為下一個上班日) 收到回覆。可於<a href="%(changelog)s">此處找到本文件的的更新紀錄</a>。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Everyone is encouraged to ask questions about these guidelines. If you are organizing an event or activity, reach out for tips building inclusion for your event, activity or space. Your input is welcome and you will always get a response within 24 hours (or on the next weekday, if it is the weekend) if you reach out to <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a>. If you wish you receive notice when we update the guidelines, drop us a line and we will add you to the updates notification list.

ar نحث الجميع على طرح أسئلة عن هذه المبادئ التوجيهية. إذا كنت تقوم بتنظيم حدث أو نشاط، فقم بالوصول إلى التلميحات التي تحقق الإدماج في الحدث أو النشاط أو المكان. إن مساهمتك موضع ترحيب وستحصل دائمًا على استجابة خلال 24 ساعة (أو في يوم الأسبوع القادم، إذا كانت عطلة نهاية الأسبوع) إذا كنت تصل إلى <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a>. إذا كنت ترغب في استلام إشعار عند تحديث المبادئ التوجيهية، اكتب لنا رسالة وجيزة وسنقوم بإضافتك إلى قائمة الإخطار بالتحديثات.
de Wir möchten alle ermutigen, Fragen zu den Richtlinien zu stellen. Wenn Du eine Veranstaltung oder Aktivität organisierst, dann frag nach Tipps, um die Veranstaltung, Aktivität oder den Raum integrativ zu gestalten. Auch Deine Meinungen sind herzlich willkommen und Du wirst immer innerhalb von 24 Stunden eine Antwort erhalten (oder am nächsten Werktag, wenn Wochenende ist), wenn Du eine E-Mail an <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a> schreibst. Wenn Du eine Benachrichtigung über Aktualisierungen der Richtlinien erhalten möchtest, dann schreib uns bitte und wir werden Dich in die Verteilerliste für Aktualisierungen eintragen.
es-ES Se alienta a que cualquier persona plantee preguntas acerca de estas pautas. Si estás organizando un evento o actividad, puedes ponerte en contacto con nosotros para recibir sugerencias para mejorar la inclusión en tu evento, actividad o espacio. Agradecemos tus comentarios y siempre recibirás una respuesta en un plazo de 24 horas (o al siguiente día laborable, si es un día del fin de semana) si te pones en contacto con <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a>. Si deseas recibir un aviso cuando actualicemos las pautas, escríbenos y te agregaremos a la lista de notificación sobre actualizaciones.
fr Tout le monde est encouragé à poser des questions à propos des présentes directives. Si vous organisez un évènement ou une activité, demandez des conseils pour créer un environnement ouvert dans votre évènement, activité ou espace. Vos commentaires sont les bienvenus et vous recevrez toujours une réponse dans les 24 heures (ou le jour ouvré suivant si vous faites votre demande pendant le week-end), en écrivant à l’adresse <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a>. Si vous souhaitez recevoir une notification lorsque nous mettons à jour les directives, écrivez-nous : nous vous ajouterons à la liste de notification des mises à jour.
hi-IN इन दिशा-निर्देशों के विषय में हर किसी को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यदि आप कोई ईवेंट या गतिविधि आयोजित कर रहे हैं तो अपने ईवेंट, गतिविधि या स्पेस के लिए युक्ति बिल्डिंग समावेशन के लिए संपर्क करें। आपके द्वारा दी गई जानकारी का स्वागत है और यदि आप <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a>पर पहुँचते हैं तो आपको 24 घंटे के भीतर (या अगले साप्ताहिक दिवस पर यदि शनिवार है तो) हमेशा उत्तर प्राप्त होगा। यदि आप हमारे द्वारा दिशा निर्देशों का अद्यतन किए जाने पर नोटिस प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें मेल लिखें और हम आपको अद्यतन सूचना सूची में शामिल कर लेंगे।
id Setiap orang didorong untuk bertanya tentang pedoman ini. Jika Anda menyelenggarakan acara atau aktivitas, cari tips untuk membangun inklusi untuk acara, aktivitas, atau ruang Anda. Masukan Anda diharapkan dan Anda akan selalu mendapat respons dalam waktu 24 jam (atau pada hari kerja berikutnya, jika ini akhir pekan) jika Anda menghubungi <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a>. Jika Anda ingin menerima pemberitahuan ketika kami memperbarui pedoman, beritahu kami dan kami akan menambahkan Anda ke daftar pemberitahuan pembaruan.
it Tutti sono incoraggiati a fare domane sulle presenti linee guida. Se si deve organizzare un evento o un’attività, è possibile contattare i responsabili delle linee guida per avere suggerimenti su come favorire l’inclusione durante l’evento, l’attività o nello spazio. Ogni contributo è benvenuto e riceverà risposta entro 24 ore (o il giorno lavorativo successivo, se inviato durante il weekend); si prega di inviare i propri contributi o domande al seguente indirizzo <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a>. Se si desidera essere avvisati ogni volta che vengono apportate delle modifiche alle presenti linee guida, è possibile scriverci per essere inseriti nell’elenco di notifica degli aggiornamenti.
ja これらのガイドラインについては、誰もが質問をすることが奨励されています。イベントまたは活動を主催する場合は、イベント、活動、スペースに包括性を組み込むヒントについてお問い合わせください。あなたのご意見を歓迎します。<a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a> にご連絡いただいた場合、必ず 24 時間以内 (週末の場合は翌平日) に返信させていただきます。ガイドライン更新時に通知を受け取りたい方は、ご一報いただければ更新通知一覧に追加させていただきます。
nl Iedereen wordt aangemoedigd om vragen te stellen over deze richtlijnen. Als u een evenement of activiteit organiseert, neem dan contact op voor tips voor het opnemen van inclusiviteit in uw evenement, activiteit of ruimte. Uw opmerkingen zijn welkom en u krijgt altijd binnen 24 uur een reactie (of op de volgende weekdag, als het weekend is) als u contact opneemt met <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a>. Als u een melding wilt ontvangen wanneer we de richtlijnen bijwerken, stuur ons dan een bericht en we voegen u toe aan de updatenotificatielijst.
pl Zachęcamy wszystkich do zadawania pytań na temat tych wytycznych. Jeśli organizujesz wydarzenie lub aktywność, sięgnij po wskazówki dotyczące zapewniania integracji dla wydarzenia, aktywności lub przestrzeni. Twój wkład jest mile widziany i zawsze otrzymasz odpowiedź w ciągu 24 godzin (lub w następny dzień roboczym, jeśli jest to weekend), po skontaktowaniu się z adresem <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a>. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o zaktualizowaniu tych wytycznych, skontaktuj się z nami, a dodamy Cię do listy powiadomień o aktualizacjach.
pt-BR Todos são encorajados a fazer perguntas sobre estas diretrizes. Se você estiver organizando um evento ou atividade, procure dicas para estabelecer inclusão em seu evento, atividade ou espaço. Sua opinião é bem-vinda e você sempre receberá uma resposta em até 24 horas (ou no próximo dia útil, se for fim de semana) ao entrar em contato pelo e-mail <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a>. Se desejar receber uma notificação quando atualizarmos as diretrizes, avise-nos e adicionaremos você à lista de notificações de atualização.
ru Мы рекомендуем любым участникам сообщества в случае возникновения задавать вопросы об этих Правилах. Если вы организуете событие или мероприятие, обратитесь за советами, которые помогут вам организовать мероприятие, занятие или пространство в соответствии с принципами инклюзии. Мы будем рады вашему участию, и вы всегда получите ответ в течение 24 часов (или в следующий день недели, если это выходные), если вы обратитесь по адресу <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a>. Если вы хотите получать уведомления об обновлениях данных Правил, напишите нам, и мы добавим вас в список уведомлений об обновлениях.
zh-CN 欢迎任何人提出此准则的相关问题。如果您是活动主办人,请参阅对活动或 Space 营造包容氛围的提示。当您联系 <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a> 后,会在 24 小时内(如遇周末或假日,将顺延至下一个工作日)收到回复。如果您想在我们更新准则时收到通知,欢迎来信告知,我们会将您加入更新通知名单中。
zh-TW 歡迎任何人提出此準則的相關問題。如果您是活動主辦人,請參閱對活動或 Space 營造包容氣氛的提示。當您聯絡 <a href="%(mailto_inclusion)s">inclusion@mozilla.com</a> 後,您一定會在 24 小時內(如遇週末或假日,則為下一個上班日) 收到回覆。如果您想在我們更新準則時接獲通知,歡迎來信告知,我們會將您加入更新通知名單中。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

License and attribution

ar الترخيص والإسناد
de Lizenz und Zuordnung
es-ES Licencia y atribución
fr Licence et attribution
hi-IN लाइसेंस तथा अधिकार
id Lisensi dan atribusi
it Licenze e attribuzioni
ja ライセンスと帰属
nl Licentie en toeschrijving
pl Licencja i uznanie autorstwa
pt-BR Licença e atribuição
ru Лицензия и атрибуция
zh-CN 许可协议与引用条款
zh-TW 授權與本條款來源
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

This set of guidelines is distributed under a <a href="%(license)s" rel="license">Creative Commons Attribution-ShareAlike license</a>.

ar يتم توزيع مجموعة المبادئ التوجيهية هذه بموجب <a href="%(license)s" rel="license">رخصة المشاع الإبداعي-ShareAlike‏</a>.
de Diese Richtlinien werden unter der <a href="%(license)s" rel="license">Creative Commons Attribution-ShareAlike Lizenz</a> veröffentlicht.
es-ES Este conjunto de pautas se distribuye bajo una <a href="%(license)s" rel="license">licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual</a>.
fr Le présent ensemble de directives est émis conformément à une <a href="%(license)s" rel="license">licence Creative Commons Attribution-Partage dans les mêmes conditions</a>.
hi-IN दिशा-निर्देशों का यह सेट <a href="%(license)s" rel="license">क्रिएटिव कॉमन एट्रिब्यूशन-शेयरएलाइक लाइसेंस</a> के तहत वितरित किया जाता है।
id Serangkaian pedoman ini didistribusikan dengan lisensi <a href="%(license)s" rel="license">Creative Commons Attribution-ShareAlike</a>.
it Le presenti linee guida sono distribuite con licenza <a href="%(license)s" rel="license">Creative Commons Attribuzione ShareAlike</a>.
ja 本ガイドラインセットは、<a href="%(license)s" rel="license">Creative Commons 表示・継承ライセンス</a> に従って配布されています。
nl Deze set richtlijnen wordt gedistribueerd onder een <a href="%(license)s" rel="license">Creative Commons Attribution-ShareAlike-licentie</a>.
pl Niniejszy zestaw wytycznych jest dystrybuowany zgodnie z <a href="%(license)s" rel="license">licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach</a>.
pt-BR Este conjunto de diretrizes é distribuído sob a <a href="%(license)s" rel="license">licença Creative Commons Attribution-ShareAlike</a>.
ru Этот набор рекомендаций распространяется по <a href="%(license)s" rel="license">лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike («Атрибуция — На тех же условиях»)</a>.
zh-CN 本准则遵循<a href="%(license)s" rel="license">知识共享“署名-相同方式共享”许可协议</a>进行授权。
zh-TW 此準則係依照 <a href="%(license)s" rel="license">Creative Commons 創用 CC 姓名標示-相同方式分享</a> 條款公開。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

These guidelines have been adapted with modifications from Mozilla’s original Community Participation Guidelines, the <a href="%(ubuntu_coc)s">Ubuntu Code of Conduct</a>, Mozilla’s <a href="%(viewsource_coc)s">View Source Conference Code of Conduct</a>, and the <a href="%(rustlang_coc)s">Rust Language Code of Conduct</a>, which are based on Stumptown Syndicate’s <a href="%(citizen_coc)s">Citizen Code of Conduct</a>. Additional text from the <a href="%(lgbtqtech_coc)s">LGBTQ in Technology Code of Conduct</a> and the <a href="%(wiscon_coc)s">WisCon code of conduct</a>. This document and all associated processes are only possible with the hard work of many, many Mozillians.

ar وقد تم تكييف هذه المبادئ التوجيهية مع التعديلات من المبادئ التوجيهية الأصلية للمشاركة المجتمعية في موزيلا، <a href="%(ubuntu_coc)s">ومدونة قواعد السلوك في أوبونتو</a>، ومدونة <a href="%(viewsource_coc)s">قواعد السلوك لمؤتمر عرض المصدر في موزيلا</a>، و <a href="%(rustlang_coc)s">مدونة قواعد السلوك للغة البرمجة رَست (Rust)‏</a>، التي تستند إلى مدونة قواعد السلوك للمواطنين في اتحاد ستامبتاون <a href="%(citizen_coc)s">(Stumptown Syndicate)</a>. نص إضافي من <a href="%(lgbtqtech_coc)s">مدونة قواعد السلوك لمجتمع الميم في التكنولوجيا</a> و <a href="%(wiscon_coc)s">مدونة قواعد السلوك لولاية ويسكونسن.</a> لا يمكن تنفيذ هذا المستند وجميع العمليات المرتبطة به إلا بالعمل الشاق للعديد من أفراد موزيلا.
de Diese Richtlinien wurden von den originalen Community Participation Guidelines von Mozilla, dem <a href="%(ubuntu_coc)s">Ubuntu Code of Conduct</a>, Mozillas <a href="%(viewsource_coc)s">View Source Conference Code of Conduct</a>, und dem<a href="%(rustlang_coc)s">Rust Language Code of Conduct</a>, der auf dem Text des <a href="%(citizen_coc)s">Citizen Code of Conduct</a> der Gewerkschaft von Stumptown basiert, übernommen und abgeändert. Zusätzlicher Text wurde vom <a href="%(lgbtqtech_coc)s">LGBTQ in Technology Code of Conduct</a> und dem <a href="%(wiscon_coc)s">WisCon code of conduct</a> entnommen. Dieses Dokument und alle assoziierten Prozesse sind nur durch die harte Arbeit von sehr vielen Mozillianern möglich.
es-ES Estas pautas se han adaptado con modificaciones de las pautas originales para la participación en la comunidad de Mozilla, el <a href="%(ubuntu_coc)s">Código de conducta de Ubuntu</a>, el <a href="%(viewsource_coc)s">Código de conducta de la View Source Conference</a> de Mozilla y el <a href="%(rustlang_coc)s">Código de conducta del lenguaje Rust</a>, que se basan en el <a href="%(citizen_coc)s">Código de conducta ciudadana</a> de Stumptown Syndicate. Texto adicional del <a href="%(lgbtqtech_coc)s">Código de conducta de LGBTQ en tecnología</a> y el <a href="%(wiscon_coc)s">Código de conducta WisCon</a>. Este documento y todos los procesos asociados solo son posibles gracias al duro trabajo de muchos, muchos mozillianos.
fr Les présentes directives ont été adaptées (avec modifications) des Directives initiales relatives à la participation communautaire de Mozilla, du <a href="%(ubuntu_coc)s">Code de conduite Ubuntu</a>, du <a href="%(viewsource_coc)s">Code de conduite de la conférence View Source</a> de Mozilla et du <a href="%(rustlang_coc)s">Code de conduite Rust</a>, tous s’appuyant sur le <a href="%(citizen_coc)s">Code de conduite citoyenne</a> de Stumptown Syndicate. Des extraits de texte supplémentaires sont tirés du <a href="%(lgbtqtech_coc)s">LGBTQ in Technology Code of Conduct (code de conduite relatif aux LGBTQ et à la technologie)</a> et du <a href="%(wiscon_coc)s">Code de conduite du WisCon</a>. Le présent document et tous les processus associés existent grâce au travail acharné d’un très grand nombre de Mozilliennes et de Mozilliens.
hi-IN ये दिशा-निर्देश Mozilla की मूल सामुदायिक सहभागिता दिशा-निर्देश, <a href="%(ubuntu_coc)s">Ubuntu आचरण संहिता</a>, Mozilla की <a href="%(viewsource_coc)s">स्रोत कॉन्फ्रेंस आचार संहिता</a>, तथा <a href="%(rustlang_coc)s">अभ्रद भाषा के लिए आचार संहिता</a> से अंगीकृत हैं जो कि Stumptown Syndicate के <a href="%(citizen_coc)s">सिटीजन आचार-संहिता पर आधारित है</a>। <a href="%(lgbtqtech_coc)s">LGBTQ तकनीकी आचार संहिता </a> और <a href="%(wiscon_coc)s">WisCon आचार संहिता</a>से अतिरिक्त पाठ। यह दस्तावेज़ तथा सभी संबद्ध प्रक्रियाएँ कई मोज़िलयनों की कड़ी मेहनत के साथ ही सभंव हैं।
id Pedoman ini telah diadaptasi dengan modifikasi dari aslinya Pedoman Partisipasi Komunitas Mozilla, <a href="%(ubuntu_coc)s">Ubuntu Code of Conduct</a>, <a href="%(viewsource_coc)s">View Source Conference Code of Conduct</a> Mozilla, dan <a href="%(rustlang_coc)s">Rust Language Code of Conduct</a>, yang berdasar pada <a href="%(citizen_coc)s">Citizen Code of Conduct</a> Stumptown Syndicate. Teks tambahan dari <a href="%(lgbtqtech_coc)s">LGBTQ in Technology Code of Conduct</a> dan <a href="%(wiscon_coc)s">WisCon code of conduct</a>. Dokumen ini dan semua proses yang terkait hanya mungkin dilakukan dengan kerja keras banyak Mozillian.
it Le presenti linee guida sono state adattate, con alcune modifiche, dalle Linee guida di partecipazione alla community originali di Mozilla, dal <a href="%(ubuntu_coc)s">Codice di condotta di Ubuntu</a>, dal <a href="%(viewsource_coc)s">Codice di condotta della View Source Conference</a> di Mozilla e dal <a href="%(rustlang_coc)s">Codice di condotta Rust Language Code</a>, basati sul <a href="%(citizen_coc)s">Citizen Code of Conduct</a> del Stumptown Syndicate. È presente testo aggiuntivo tratto dal documento <a href="%(lgbtqtech_coc)s">LGBTQ in Technology Code of Conduct</a> e dal <a href="%(wiscon_coc)s">codice di condotta WisCon</a>. L’elaborazione del presente documento, così come tutti i processi associati, sono stati possibili solo grazie al duro lavoro di tanti “Mozilliani”.
ja これらのガイドラインは、Mozilla のコミュニティ参加ガイドライン原本、<a href="%(ubuntu_coc)s">Ubuntu 行動規範</a>、Mozilla の <a href="%(viewsource_coc)s">View Source カンファレンス行動規範</a>、および Stumptown Syndicate の <a href="%(citizen_coc)s">市民行動規範</a> を基盤とする <a href="%(rustlang_coc)s">Rust 言語行動規範</a> から翻案されています。<a href="%(lgbtqtech_coc)s">LGBTQ in Technology 行動規範</a> と <a href="%(wiscon_coc)s">WisCon 行動規範</a> のテキストも追加採用されています。本書および関連したすべての過程は、多数の Mozillian の方々の尽力がなければ実現しませんでした。
nl Deze richtlijnen zijn aangepast met wijzigingen van Mozilla’s oorspronkelijke Community Participation Guidelines, de <a href="%(ubuntu_coc)s">Ubuntu-gedragscode</a>, Mozilla’s <a href="%(viewsource_coc)s">View Source Conference Code of Conduct</a> en de <a href="%(rustlang_coc)s">Rust Language Code of Conduct</a>, die zijn gebaseerd op de <a href="%(citizen_coc)s">Gedragscode voor burgers</a> van het Stumptown Syndicate. Aanvullende tekst van de <a href="%(lgbtqtech_coc)s">LGBTQ in Technology Code of Conduct</a> en de <a href="%(wiscon_coc)s">WisCon-gedragscode</a>. Dit document en alle bijbehorende processen zijn alleen mogelijk met het harde werk van vele, vele Mozillians.
pl Niniejsze wytyczne zostały zaakceptowane z modyfikacjami z oryginalnych Wytyczne dotyczące uczestnictwa w społeczności Mozilli, <a href="%(ubuntu_coc)s">Kodeksu postępowania Ubuntu </a>, <a href="%(viewsource_coc)s">Kodeksie postępowania konferencji View Source</a>Mozilli oraz <a href="%(rustlang_coc)s">Kodeksu postępowania języka Rust</a>; są one oparte na <a href="%(citizen_coc)s">Kodeksie postępowania obywateli</a> Stumptown Syndicate. Dodatkowe fragmenty pochodzą z <a href="%(lgbtqtech_coc)s">Kodeksu postępowania LGBTQ w technologii</a> oraz <a href="%(wiscon_coc)s">Kodeksu postępowania WisCon</a>. Ten dokument i wszystkie związane z nim procesy są możliwe tylko dzięki ciężkiej pracy wielu, wielu Mozillian.
pt-BR Estas diretrizes foram adaptadas com modificações das Diretrizes para participação na comunidade original da Mozilla, o <a href="%(ubuntu_coc)s">Código de conduta Ubuntu</a>, o <a href="%(viewsource_coc)s">Código de conduta da Conferência View Source</a> da Mozilla e o <a href="%(rustlang_coc)s">Código de conduta de linguagem Rust</a>, que foram baseados no <a href="%(citizen_coc)s">Código de conduta do cidadão</a> Stumptown Syndicate. Texto adicional do <a href="%(lgbtqtech_coc)s">LGBTQ no Código de conduta da tecnologia</a> e no <a href="%(wiscon_coc)s">Código de conduta da WisCon</a>. Este documento e todos os processos associados só foram possíveis com o trabalho duro de muitos, muitos Mozillians.
ru Эти руководящие принципы были адаптированы с изменениями первоначальной редакции Правил поведения в сообществах Mozilla, <a href="%(ubuntu_coc)s">Кодексу этических норм Ubuntu</a>, <a href="%(viewsource_coc)s">Кодексу этических норм View Source Conference компании Mozilla</a>, а также <a href="%(rustlang_coc)s">Кодексу этически норм Rust Language</a>, которые основываются на положениях <a href="%(citizen_coc)s">Гражданском кодексе этических</a>, составленного Stumptown Syndicate. Дополнительные положения взяты из документов <a href="%(lgbtqtech_coc)s">Кодекс этических норм в отношении членов ЛГБТК-сообществ в технологическом сообществе</a> и <a href="%(wiscon_coc)s">Кодекс этических нор WisCon</a>. Этот документ и все связанные с ним процессы возможны только при условии активного участия огромного количества участников сообществ Mozilla.
zh-CN 这些准则修改自: Mozilla 原版《社区参与准则》、<a href="%(ubuntu_coc)s">《Ubuntu 行为守则》</a>、Mozilla 的<a href="%(viewsource_coc)s">《View Source 研讨会行为守则》</a>以及<a href="%(rustlang_coc)s">《Rust 语言行为守则》</a>(修改自斯顿普敦协会的<a href="%(citizen_coc)s">《公民行为守则》</a>)。其他文本内容来自<a href="%(lgbtqtech_coc)s">《面向性少数群体的技术行为守则》</a>和<a href="%(wiscon_coc)s">《威斯康星行为守则》</a>。本文档和所有相关流程是众多谋智人共同努力的成果。
zh-TW 這些準則乃修改自 Mozilla 原版〈社群參與準則〉、<a href="%(ubuntu_coc)s">〈Ubuntu 行為守則〉</a>、Mozilla 的<a href="%(viewsource_coc)s">〈View Source 研討會行為守則〉</a>以及<a href="%(rustlang_coc)s">〈Rust Language 行為守則〉</a>(修改自 Stumptown Syndicate 的〈<a href="%(citizen_coc)s">市民行為守則</a>〉)。其他文字內容來自<a href="%(lgbtqtech_coc)s">〈LGBTQ in Technology 行為守則〉</a>和<a href="%(wiscon_coc)s">〈WisCon 行為守則〉</a>。<br>本文件和所有相關流程是許許多多 Mozillian 共同努力的成果。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Modifications to these guidelines

ar تعديلات على هذه المبادئ التوجيهية
de Veränderungen dieser Richtlinien
es-ES Modificaciones de estas pautas
fr Modifications apportées à ces directives
hi-IN इन दिशानिर्देशों में संशोधन
id Modifikasi terhadap pedoman ini
it Modifiche alle presenti linee guida
ja 本ガイドラインの修正
nl Aanpassingen aan deze richtlijnen
pl Modyfikacje niniejszych wytycznych
pt-BR Modificações destas diretrizes
ru Внесение изменений в настоящие Правила
zh-CN 准则修订
zh-TW 準則修訂
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Mozilla may amend the guidelines from time to time and may also vary the procedures it sets out where appropriate in a particular case. Your agreement to comply with the guidelines will be deemed agreement to any changes to it. This policy does not form part of any Mozilla employee’s contract of employment or otherwise have contractual effect. participation_jan2020

ar ويجوز لموزيلا تعديل المبادئ التوجيهية من وقت لآخر، ويجوز لها أيضاً تغيير الإجراءات التي تحددها عند الاقتضاء في حالة معينة. ستعتبر موافقتك على الامتثال للمبادئ التوجيهية موافقة على أي تغييرات تطرأ عليها. ولا تشكل هذه السياسة جزءاً من أي عقد عمل خاص بموظف في موزيلا، ولا يكون لها أي أثر تعاقدي آخر.
de Mozilla kann diese Richtlinien von Zeit zu Zeit anpassen und kann auch die darin festgelegten Verfahren je nach Situation ändern. Wenn Du mit diesen Richtlinien einverstanden bist, bist Du auch mit etwaigen Änderungen einverstanden. Diese Richtlinien sind kein Teil eines Arbeitsvertrags von Mozilla-Angestellten und haben auch sonst keinen vertraglichen Effekt.
es-ES Mozilla puede rectificar de cuando en cuando las pautas y también los procedimientos establecidos cuando sea pertinente para ciertos casos. Al aceptar cumplir las pautas aceptarás también cualquier cambio que se haga en las mismas. Esta política no forma parte de ningún contrato de empleo para empleados de Mozilla ni tiene ningún otro efecto contractual.
fr Mozilla se réserve le droit de modifier périodiquement les directives et les procédures qu’elles établissent, le cas échéant en fonction des besoins. Votre acceptation à suivre ces directives sera considérée comme étendue à ces modifications. Cette politique ne s’inscrit pas dans les contrats de travail du personnel de Mozilla et n’a aucun effet contractuel.
hi-IN Mozilla समय-समय पर दिशानिर्देशों में सुधार कर सकता है और संभव है कि किसी विशेष मामले में उचित होने पर यह सेट की गई प्रक्रियाओं से भिन्न हो जाए। दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के आपके क़रार को इसमें किसी भी तरह के बदलाव को क़रार माना जाएगा। यह नीति किसी Mozilla कर्मचारी के रोजगार संविदा या अन्यथा संविदात्मक प्रभाव का हिस्सा नहीं है।
id Mozilla dapat mengubah pedoman dari waktu ke waktu dan mungkin juga mengubah prosedur yang ditetapkannya jika perlu dalam kasus tertentu. Perjanjian Anda untuk mematuhi pedoman akan dianggap sebagai persetujuan atas setiap perubahan terhadap pedoman tersebut. Kebijakan ini tidak merupakan bagian dari kontrak kerja karyawan Mozilla atau tidak juga memiliki dampak kontraktual.
it Mozilla può modificare di tanto in tanto le presenti linee guida, così come variare le procedure descritte, ove appropriato, in casi particolari. L’accettazione dell’utente di rispettare le presenti linee guida sarà estesa a tutte le modifiche apportate ad esse. La presente politica non è parte integrante di alcun contratto di assunzione dei dipendenti Mozilla, né ha alcun effetto a livello contrattuale.
ja では時折ガイドラインを改正し、特定の事例において適宜規定されている手順にも変更を加える場合があります。このガイドラインに従うことに同意した場合、ガイドラインに加えられる変更にも同意したと見なされます。本ポリシーは、Mozilla 従業員の雇用契約の一部を形成するものでも、その他契約上の効力を持つものでもありません。
nl Mozilla kan de richtlijnen van tijd tot tijd wijzigen en kan de procedures die het waar van toepassing uitvoert ook wijzigen. Uw instemming om aan de richtlijnen te voldoen, wordt beschouwd als instemming met eventuele wijzigingen daarin. Dit beleid maakt geen deel uit van de arbeidsovereenkomst van een Mozilla-werknemer en heeft geen anderszins contractueel effect.
pl Mozilla może od czasu do czasu modyfikować wytyczne, a także zmieniać przedstawione przez siebie procedury, w zależności od danego przypadku. Twoja zgoda na przestrzeganie wytycznych będzie uważana za zgodę na wszelkie zmiany w tym zakresie. Niniejsze zasady nie stanowią części umowy o pracę w firmie Mozilla ani nie mają żadnych innych skutków umownych.
pt-BR Às vezes a Mozilla pode apurar as diretrizes e também variar os procedimentos estabelecidos, quando apropriado, em casos específicos. Sua concordância com as diretrizes considera aceitar quaisquer alterações. Esta política não faz parte de nenhum contrato de trabalho de funcionário da Mozilla ou tem outro efeito contratual.
ru Компания Mozilla имеет право время от времени вносить изменения в данные Правила, а также изменять установленные ими процедуры, если это необходимо в конкретном случае. Ваше согласие соблюдать Правила будет считаться согласием на любые изменения в нем. Настоящая политика не является частью трудового договора любого сотрудника Mozilla или не носит контрактный характер.
zh-CN Mozilla 须随时修正本准则,并根据特定案例情况调整处理程序。您同意遵守准则即代表您同意对本准则的所有更改。此政策不构成任何 Mozilla 员工的雇佣合同的一部分,亦无合同效力。
zh-TW Mozilla 得隨時修正本準則,並且根據特定案例的情況來修正處理程序。您同意遵守準則就代表您同意對本準則的所有更改。此政策不構成任何 Mozilla 員工的勞動契約的一部分,亦無合約效力。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

Mozilla may amend the guidelines from time to time and may also vary the procedures it sets out where appropriate in a particular case. Your agreement to comply with the guidelines will be deemed agreement to any changes to it. In case Mozilla amends the guidelines, the updated version can be found at <a href="%(guidelines)s">https://www.mozilla.org/about/governance/policies/participation/</a>. You can sign up for push updates by subscribing to <a href="%(group)s">https://groups.google.com/d/forum/mozilla-cpg</a>. This policy does not form part of any Mozilla employee’s contract of employment or otherwise have contractual effect.

ar ويجوز لموزيلا تعديل المبادئ التوجيهية من وقت لآخر، ويجوز لها أيضاً تغيير الإجراءات التي تحددها عند الاقتضاء في حالة معينة. ستعتبر موافقتك على الامتثال للمبادئ التوجيهية موافقة على أي تغييرات تطرأ عليها. في حالة قيام موزيلا بتعديل المبادئ التوجيهية، يمكن العثور على النسخة المحدثة على <a href="%(guidelines)s">https://www.mozilla.org/about/governance/policies/participation/</a>. يمكنك التسجيل للحصول على تحديثات من خلال الاشتراك في <a href="%(group)s">https://groups.google.com/d/forum/mozilla-cpg</a>. ولا تشكل هذه السياسة جزءاً من أي عقد عمل خاص بموظف في موزيلا، ولا يكون لها أي أثر تعاقدي آخر.
de Mozilla kann diese Richtlinien von Zeit zu Zeit verändern und kann, wenn in Einzelfällen angemessen, auch von den beschriebenen Verfahren abweichen. Ihre Zustimmung zur Einhaltung dieser Richtlinien gilt als Zustimmung zu allen Änderungen. Wenn Mozilla die Richtlinien ändert, finden Sie die aktualisierte Version unter <a href="%(guidelines)s">https://www.mozilla.org/about/governance/policies/participation/</a>. Benachrichtigungen über Updates können Sie über <a href="%(group)s">https://groups.google.com/d/forum/mozilla-cpg</a> abonnieren. Diese Regeln gelten nicht als Teil des Arbeitsvertrags eines Mozilla-Angestellten und haben auch sonst keine vertragliche Wirkung.
es-ES Mozilla puede rectificar de cuando en cuando las pautas y también los procedimientos establecidos cuando sea pertinente para ciertos casos. Al aceptar cumplir las pautas aceptarás también cualquier cambio que se haga en las mismas. En el caso que Mozilla rectifique las pautas, la versión actualizada estará disponible en <a href="%(guidelines)s">https://www.mozilla.org/about/governance/policies/participation/</a>. Para recibir notificaciones push relacionadas con las actualizaciones regístrate en <a href="%(group)s">https://groups.google.com/d/forum/mozilla-cpg</a>. Esta política no forma parte de ningún contrato de empleo para empleados de Mozilla ni tiene ningún otro efecto contractual.
fr Mozilla se réserve le droit de modifier périodiquement les directives et les procédures qu’elles établissent, le cas échéant en fonction des besoins. Votre acceptation à suivre ces directives sera considérée comme étendue à ces modifications. Lorsque Mozilla modifie ses directives, la version mise à jour du texte se trouve sur <a href="%(guidelines)s">https://www.mozilla.org/about/governance/policies/participation/</a>. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir les mises à jour en vous abonnant à <a href="%(group)s">https://groups.google.com/d/forum/mozilla-cpg</a>. Cette politique ne s’inscrit pas dans les contrats de travail du personnel de Mozilla et n’a aucun effet contractuel.
hi-IN Mozilla समय-समय पर दिशानिर्देशों में सुधार कर सकता है और संभव है कि किसी विशेष मामले में उचित होने पर यह सेट की गई प्रक्रियाओं से भिन्न हो जाए. दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के आपके क़रार को इसमें किसी भी तरह के बदलाव को क़रार माना जाएगा. यदि Mozilla दिशानिर्देशों में सुधार करता है, तो अद्यतित संस्करण <a href="%(guidelines)s">https://www.mozilla.org/about/governance/policies/participation/</a> पर पाया जा सकता है. आप <a href="%(group)s">https://groups.google.com/d/forum/mozilla-cpg</a> पर सदस्यता लेकर पुश अद्यतन के लिए साइन अप कर सकते हैं. यह नीति किसी Mozilla कर्मचारी के रोजगार संविदा या अन्यथा संविदात्मक प्रभाव का हिस्सा नहीं है.
id Mozilla dapat mengubah pedoman dari waktu ke waktu dan mungkin juga mengubah prosedur yang ditetapkannya jika perlu dalam kasus tertentu. Perjanjian Anda untuk mematuhi pedoman akan dianggap sebagai persetujuan atas setiap perubahan terhadap pedoman tersebut. Jika Mozilla mengubah pedoman, versi yang diperbarui dapat ditemukan di <a href="%(guidelines)s">https://www.mozilla.org/about/governance/policies/participation/</a>. Anda dapat mendaftar untuk mendapat kiriman pembaruan dengan berlangganan ke <a href="%(group)s">https://groups.google.com/d/forum/mozilla-cpg</a>. Kebijakan ini tidak merupakan bagian dari kontrak kerja karyawan Mozilla atau tidak juga memiliki dampak kontraktual.
it Mozilla può modificare di tanto in tanto le presenti linee guida, così come variare le procedure descritte, ove appropriato, in casi particolari. L’accettazione dell’utente di rispettare le presenti linee guida sarà estesa a tutte le modifiche apportate ad esse. Nel caso Mozilla modifichi le presenti linee guida, è possibile trovare la versione aggiornata all’indirizzo <a href="%(guidelines)s">https://www.mozilla.org/about/governance/policies/participation/</a>. Per ricevere notifiche push sugli aggiornamenti, è possibile iscriversi a <a href="%(group)s">https://groups.google.com/d/forum/mozilla-cpg</a>. La presente politica non è parte integrante di alcun contratto di assunzione dei dipendenti Mozilla, né ha alcun effetto a livello contrattuale.
ja Mozilla では時折ガイドラインを改正し、特定の事例において適宜規定されている手順にも変更を加える場合があります。このガイドラインに従うことに同意した場合、ガイドラインに加えられる変更にも同意したと見なされます。Mozilla がこのガイドラインを改正した場合、更新版は <a href="%(guidelines)s">https://www.mozilla.org/about/governance/policies/participation/</a> に掲載されます。<a href="%(group)s">https://groups.google.com/d/forum/mozilla-cpg</a> に登録することで、更新に関するプッシュ通知を受け取ることができます。本ポリシーは、Mozilla 従業員の雇用契約の一部を形成するものでも、その他契約上の効力を持つものでもありません。
nl Mozilla kan de richtlijnen van tijd tot tijd wijzigen en kan de procedures die het waar van toepassing uitvoert ook wijzigen. Uw instemming om aan de richtlijnen te voldoen, wordt beschouwd als instemming met eventuele wijzigingen daarin. Indien Mozilla de richtlijnen wijzigt, is de bijgewerkte versie te vinden op <a href="%(guidelines)s">https://www.mozilla.org/about/governance/policies/participation/</a>. U kunt zich aanmelden voor push-updates door u te abonneren op <a href="%(group)s">https://groups.google.com/d/forum/mozilla-cpg</a>. Dit beleid maakt geen deel uit van de arbeidsovereenkomst van een Mozilla-werknemer en heeft geen anderszins contractueel effect.
pl Mozilla może od czasu do czasu modyfikować wytyczne, a także zmieniać przedstawione przez siebie procedury, w zależności od danego przypadku. Twoja zgoda na przestrzeganie wytycznych będzie uważana za zgodę na wszelkie zmiany w tym zakresie. W przypadku, gdy Mozilla wprowadzi zmiany do wytycznych, zaktualizowaną wersję będzie można znaleźć pod adresem <a href="%(guidelines)s">https://www.mozilla.org/about/governance/policies/participation/</a>. Możesz zarejestrować się na aktualizacje push, subskrybując <a href="%(group)s">https://groups.google.com/d/forum/mozilla-cpg</a>. Niniejsze zasady nie stanowią części umowy o pracę w firmie Mozilla ani nie mają żadnych innych skutków umownych.
pt-BR A Mozilla pode alterar as diretrizes ao longo do tempo e também pode variar os procedimentos que estabelece, quando apropriado, em um caso particular. A sua concordância em cumprir com estas diretrizes será considerada um acordo sobre quaisquer alterações. Caso a Mozilla modifique as diretrizes, a versão atualizada pode ser encontrada em <a href="%(guidelines)s">https://www.mozilla.org/about/governance/policies/participation/</a>. Você pode receber atualizações ao se inscrever em <a href="%(group)s">https://groups.google.com/d/forum/mozilla-cpg</a>. Esta política não faz parte do contrato de trabalho de nenhum funcionário da Mozilla nem tem outra forma de efeito contratual.
ru Компания Mozilla имеет право время от времени вносить изменения в данные Правила, а также изменять установленные ими процедуры, если это необходимо в конкретном случае. Ваше согласие соблюдать Правила будет считаться согласием на любые изменения в нем. В случае, если Mozilla внесет изменения в Правила, обновленную версию можно найти по адресу <a href="%(guidelines)s">https://www.mozilla.org/about/governance/policies/participation/</a>. Вы можете подписаться на push-обновления, подписавшись на <a href="%(group)s">https://groups.google.com/d/forum/mozilla-cpg</a>. Настоящая политика не является частью трудового договора любого сотрудника Mozilla или не носит контрактный характер.
zh-CN Mozilla 可能会随时修订本准则,并为个案调整处理程序。您同意遵守此准则时,也将视作您同意准则的任何变更。当 Mozilla 修订本准则后,您可在 <a href="%(guidelines)s">https://www.mozilla.org/about/governance/policies/participation/</a> 找到最新版本。您可订阅 <a href="%(group)s">https://groups.google.com/d/forum/mozilla-cpg</a> 以在 Mozilla 修订本准则时收到更新。此政策不属于任何 Mozilla 员工的雇佣合同之一部分,或有任何合同效力。
zh-TW Mozilla 可能會隨時修訂本準則,並為個案調整處理程序。您同意遵守此準則時,也將視做您同意準則的任何變更。當 Mozilla 修訂本準則後,您可在 <a href="%(guidelines)s">https://www.mozilla.org/about/governance/policies/participation/</a> 找到最新的版本。您可訂閱 <a href="%(group)s">https://groups.google.com/d/forum/mozilla-cpg</a> 以在 Mozilla 修訂本準則時,收到更新。此政策不是任何 Mozilla 員工的勞動契約之一部分,或有任何合約效力。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)

[1] The anti-harassment policy is accessible to paid staff <a href="%s">here</a>.

ar [1] يمكن للموظفين الذين يتقاضون أجوراً الاطلاع على سياسة مكافحة التحرش من <a href="%s">هنا</a>.
de [1] Die Richtlinie gegen Belästigung ist für bezahlte Mitarbeiter <a href="%s">hier</a> verfügbar.
es-ES [1] La política contra el acoso está disponible <a href="%s">aquí</a> para el personal pago.
fr [1] La politique de lutte contre le harcèlement est disponible pour le personnel rémunéré <a href="%s">ici</a>.
hi-IN [1] भुगतानित कर्मचारी उत्पीड़न निरोधक नीति को <a href="%s">यहां</a>से प्राप्त कर सकते हैं।
id [1] Kebijakan anti pelecehan dapat diakses oleh staf berbayar <a href="%s">di sini</a>.
it [1] La politica anti-molestie è accessibile al personale regolarmente assunto <a href="%s">qui</a>.
ja [1] 有給スタッフは、<a href="%s">こちら</a> から反ハラスメントポリシーにアクセスできます。
nl [1] Het beleid tegen intimidatie is <a href="%s">hier</a> toegankelijk voor betaald personeel.
pl [1] Zasady przeciwdziałania molestowaniu są dostępne dla opłacanych pracowników <a href="%s">tutaj</a>.
pt-BR [1] A política antiassédio pode ser acessada pelos funcionários pagos <a href="%s">aqui</a>.
ru [1] Политика борьбы с домогательствами доступна для оплачиваемых сотрудников <a href="%s">здесь</a>.
zh-CN [1] 在职职工可在<a href="%s">此处</a>参阅反骚扰政策。
zh-TW [1] 受薪員工可在<a href="%s">此處</a>參閱反騷擾政策。
Number of locales done: 14 (84.04% of our l10n user base)